Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Toplumda ayrýmcýlýk eðitimle aþýlýr

 

http://misawa.de/Mannheim1.JPG

 

http://misawa.de/Mannheim2.JPG

 

Üniversite amfisinde gerçekleþtirilen toplantýda Müslümanlarýn Almanya’da algýlanýþý çeþitli yönleriyle ele alýndý.

 

Müslüman Üniversite Grubu’nun (MHG) organizasyonu ile Mannheim Üniversitesi’nde “Müslümanlarýn Almanya’da algýlanýþý - Dersler ve Fýrsatlar” baþlýklý bir panel gerçekleþtirildi. Sosyolog Cemil Þahinöz, Prof. Hartmut Esser, Ýslamische Zeitung’un baþyazarý Sulaiman Wilms, Mannheim Belediye Meclis üyesi ve papaz Ulrich Schaefer’in konuþmacý olarak katýldýðý toplantýnýn sunuculuðunu Müslüman Üniversite Grubu ve Akademisyenler Kurulu sözcüsü Bacem Dziri yaptý.

 

Ekonomik ve sosyal durumun ailelerin çocuklarýnýn eðitimi üzerindeki etkisinin artýk iyice anlaþýldýðýný ifade eden Meclis üyesi ve papaz Ulrich Schaefer, her çocuk ve gencin iyi bir eðitim almasýnýn gerekliliðine vurgu yaptý. Toplumda çok fazla bilgisizlik ve ayrýmcýlýðýn olduðunu gördüðünü

esefle gözlemlediðini anlatan Schaefer, Mannheim’da mimari bir dýþ görünüþe sahip ilk cami yapýlmak istediðinde bölgede Türk korkusunun baþladýðýný dile getirdi. Tepkilerin genelde dini olmaktan ziyade siyasi olduðunu ifade eden Schaefer, tarihten ders alýnmasý gerektiðini söyledi. ‘Hýristiyanlar toleranslý, Müslümanlar deðil’ gibi bir yaklaþýma karþý çýkan Schaefer, “Bu gün gidin Yahudilere sorun. Hangimiz daha toleranslýyýz diye. Cevaplarý ‘Müslümanlar daima bize karþý daha toleranslýdýr’ olacaktýr.”dedi.

 

Sosyolog Cemil Þahinöz de, Almanya’da Müslümanlarla ilgili olarak özellikle medyada olumsuz örneklerin sýk sýk gündeme geldiðini ifade etti. Hz. Ali’nin ‘Kiþi bilmediðinin düþmanýdýr’ sözüne atýfta bulunarak bu konuda Müslümanlarýn da yeterince gayret göstermediðine dikkat çeken Þahinöz, Ýslam’ýn Avrupa’nýn bir parçasý olduðuna vurgu yaptý. Prof. Hartmut Esser ise genelde yaptýðý araþtýrmalarda dini deðil etnik aidiyetin dikkate alýndýðýný söyledi. Esser, sorunlarýn çözümünde azýnlýk yaklaþýmýndan ziyade uyum vb. konularýn kiþisel bazda ele alýnmasýnýn daha kolay ve etkin sonuç alýnabileceðini söyledi. Sulaiman Wilms ise Müslümanlarýn kendilerine bakan yönüyle konuya yaklaþmasý gerektiðine iþaret ederek, “Gerçekte biz neler yapýyoruz?” sorusunu yöneltti. Ekonomik olarak kötü dönemlerde insanlarýn suçlayacak birilerini aramalarýnýn da normal olduðunu ifade eden Wilms, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasýnda bilgi alýþveriþinin gerekliliðine dikkat çekti.

 

06 Kasým 2009, Cuma, ZAMAN

YUSUF BAL, MANNHEIM

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...