Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/69812.jpg

 

Cerrahpaþa Týp Fakültesi Hastanesi yoðun bakým ünitesinde bir süredir tedavi gören Yeni Asya Gazetesi yazarý Þaban Döðen, vefat etti.

 

Yeni Asya Gazetesi yazarlarýndan Þaban Döðen, yaklaþýk bir haftadýr yoðun bakým gördüðü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Hastanesinde vefat etti.

 

Kalp krizi þüphesiyle kaldýrýldýðý hastanede yapýlan uzun tetkikler neticesinde hastalýðýyla ilgili bir türlü teþhis konulamayan Döðen, dün gece 01.30 sularýnda Hakk'ýn rahmetine kavuþtu.

 

Cerrahpaþa Týp Fakültesi Hastanesi Kardiyoliji Bölümü'ndan Prof Dr. Rasim Enar, c. Dr. Ayten Yakýcý, Döðen "aort damarý yýrtýlmasý" sonucu vefat ettiðini söylediler. Dün sabaha karþý 00:50'de fenalaþtýðýný, yapýlan müdahalleri raðmen 01:35'de vefat ettiðini açýkladýlar.

 

Doktorlarý, "Biz de, çok mütevekkil ve inançlý bir hastamýzý kýsa sürede kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyoruz" dediler.

 

Yeni Asya gazetesinde, uzun yýllardýr kaleme aldýðý, "Doðru Ýslâmiyet"in anlaþýlmasýný saðlayan, Risâle-i Nur hakikatlerini yorumlayan günlük köþe yazýlarýnýn yanýnda, Bizim Radyo'daki Hayatýn Tadý programýyla da tanýnan Þaban Döðen'in, özellikle "Müslüman Ýlim Öncüleri Ansiklopedisi" isimli eseri, alanýnda ses getirdi.

 

Hayatý boyunca dur durak bilmeden ömrünü iman ve Kur'ân dâvâsý yolunda harcamýþ olan Þaban Döðen'in cenazesi, doðum yeri olan Çorum'un Kargý ilçesinde yarýn ikindi namazýný müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Kargý mezarlýðýnda topraða verilecek.

 

Moral Medya olarak merhum Þaban Döðen'e rabb-i rahimimizden rahmet, yakýnlar sabr-ý cemil niyaz ederiz.

 

Þaban Döðen kimdir?

 

1952 yýlýnda Çorum'un Kargý ilçesinde doðdu. Ortaokulu ilçesinde, Ýmam-Hatip Lisesini Çorum'da bitirdi. 1974'te Erzurum Yüksek Ýslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Beþ yýl Sarýkamýþ Vaizliði yaptýktan sonra Milli Eðitim Bakanlýðýna geçti. Yurdun deðiþik yerlerinde ortaöðretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmenliði yapan Döðen 1996'da emekli oldu. Evli; biri kýz, biri erkek iki çocuk babasýdýr.

 

1974'lü yýllardan itibaren baþladýðý yazý hayatýný vefatýna kadar Yeni Asya gazetesinde köþe yazarý olarak sürdürmüþ olan Döðen'in ilk eseri Kur'an'dan Tekniðe 1984'te yayýnlandý. 40 civarýnda eseri bulunmaktadýr.

 

Gençlik Yayýnlarýnda çýkan eserleri: Ýlimlerin Diliyle Allah, Ýki Cihan Güneþi Hz. Muhammed, Resûl-i Ekremdeki Eþsiz Ahlâk, Sevgili Peygamberim (Çocuk seti; 8 Kitap). Altýn sayfalar, Bediüzzaman Diyor ki, Bediüzzaman'dan Özlü Sözler, Bir Hak ve Hakikat Kahramaný Bediüzzaman, Deprem Çiçekleri, Dünya Risale-i Nur'u Okuyor, Dünyadaki Cennet, Felâkete Davetiye, Hayat Umuttur, Hayatý Yeniden Yaþamak, Hizmette Aþk ve Þevk, Ýnsan Olabilmek, Ýnsanca Yaþamak, Ýslâm ve Astronomi, Ýslâm ve Coðrafya, Ýslâm ve Fizik, Ýslâm ve Ýlim, Ýslâm ve Kimya, Ýslâm ve Matematik, Ýslâm ve Týp, Mehdî ve Deccal, Minberden Gönüllere (2 cilt), Risale-i Nur'dan Vecizeler, Yeis Yok Þevk Var, Zamaný Durduranlar.

 

Yeni Asya Yayýnlarýnda çýkan eserleri: Câmiü's-Saðîr Muhtasarý, Tercüme ve Þerhi (Komisyon, 3 cilt); Dinimi Öðreniyorum, Müslüman Ýlim Öncüleri Ansiklopedisi (2cilt), Kur'ân'dan Tekniðe, Kur'ân'dan Ýcadlara, Kur'ân'dan Kâinata, Hayat Ne Güzel, Gençliðe Mesaj, Huzura Koþmak, Risale-i Nur ve Tarikat.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...