Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Katarlý medya firmasý Elmur Holding'in, Hazreti Muhammed ile ilgili film için görüþmeler yaptýðý bildirildi.

 

 

Katarlý medya firmasý Elmur Holding'in, Hazreti Muhammed ile ilgili film için görüþmeler yaptýðý bildirildi.

 

Elmur Holding, ‘Yüzüklerin Efendisi’ ve ‘Matrix’ filmlerinin yapýmcýsý Barrie Osborne tarafýndan da desteklenen filmin 150 milyon dolara mal olacaðýný ve çekimine 2011 yýlýnda baþlanacaðýný kaydetti.

 

Elmur, filmle ilgili olarak uluslararasý film stüdyolarý, oyuncularýn baðlý olduðu ajanslar, ABD ve Britanya'daki daðýtým þirketleriyle görüþmelerin sürdüðünü belirtti. Firma, filmde en iyi uluslararasý oyuncunun oynatýlmasýnýn hedeflendiðini bildirdi

Link to comment
Share on other sites

Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatý film oluyor

Katarlý medya grubu Elmur, film için The Matrix (Matrix) ve 'The Lord of the Rings'in (Yüzüklerin Efendisi) yapýmýcýsý olan Barrie Osbome ile anlaþtý. 150 milyon dolar bütçeli filmin çekimleri 2011 yýlýnda baþlayacak.

 

Hz. Muhammed'in yüzünün, dini kurallar ve Ýslam dünyasýna duyulan saygý nedeniyle tasvir edilmeyeceði açýklanýrken, filmde kimlerin rol alacaðý ve Hz. Muhammed'i kimin seslendireceði henüz kesinleþmedi. Elmur yetkilileri, uluslararasý film stüdyolarý, oyuncularýn baðlý olduðu ajanslar. ABD ve Ýngiltere'deki daðýtým þirketleriyle görüþmelerin sürdüðünü açýkladý.

 

Ýsmi konusunda bir açýklama yapýlmayan film, 1976 yýlýnda yönetmen Mustafa Akkad'ýn çektiði, baþrollerinde Anthony Ouinn. irene Papas. Michael Forcsl'ýn oynadýðý 177 dakika süren "Çaðrý'nýn ardýndan en yüksek bütçeli film olacak. 1979'da Türkiye'de vizyona giren 'Çaðrý' yaklaþýk 10 milyon dolara mal olmuþtu.

 

 

risalehaber

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...