Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sakýn hâ; “benim küçük çocuðum yok, bu konu beni ilgilendirmez” demeyiniz. Vicdaný olan herkesi yakýndan ilgilendiren, çok ciddi bir problem ile karþý karþýyayýz.

Son zamanlarda gündemi en çok meþgul eden problemlerden birisi de, çocuklara musallat olan organ mafyasýdýr. O imansýz, vicdansýz ve insafsýz câniler, çocuklara insan gözüyle bakmýyor, ‘gözleri þu kadar eden, kalbi, karaciðeri ve böbrekleri þu kadar para eden bir sermaye’ olarak bakýyorlar…

 

Evet, meçhul çocuk kayýplarýnýn birçok nedenleri var.

Saðlýk problemleri, (yani zekâ özürlüler veya akýl hastalarý) fuhuþ veya porno amacýyla, evlat edinmek için, cinayet veya organ ticareti için, dilendirmek amacýyla veya uyuþturucu kuryeliði için (v.s.) kaçýrýlanlar var...

Bizim bugünkü konumuz, henüz buluð çaðýna ermemiþ, geleceðimizin teminatý olan masum çocuklara dadanan, organ mafyasýdýr. Çeþitli entrikalarla ve aldatmacalarla yetiþkinlerin bile kaçýrýldýðý bir ortamda, masum çocuklarýmýz çok-çok daha korumasýz durumdadýrlar. Bu konuda, her birimize çok büyük görevler düþmektedir…

 

Önce: 2009 Yýlý içinden dehþet verici haberlere bir göz atalým:

Emniyet Genel Müdürlüðü kayýtlarýna göre; 2007'de 210 Çocuk kaybolmuþtu.

Geçen (2008’de) yýl kaybolan çocuk sayýsý 528'di.

Bu yýl ise ilk beþ ayda, 43 ilde 645 çocuk kayboldu!...

• Þanlýurfa'da 8 yaþýndaki bir kýzý zorla kamyonete bindirilerek kaçýrmaya çalýþan iki kiþi, kýzýn ailesi ve çevredekiler tarafýndan linç edilmek istendi.

Viranþehir'de 8 yaþýndaki D.K.'i parayla kandýrmaya çalýþtýðý ileri sürülen 2 þüpheli gözaltýna alýndý, soruþturmalarý devam ediyor. (11 Ekim 2009)

• Kýrþehir'de 5 gün önce kaybolduðu öðrenilen 11 yaþýndaki kýz çocuðunun 7 parçaya ayrýlmýþ cesedi, þehir çöplüðünde bulundu.

Þehir çöplüðünde çalýþan iþçiler, yedi parçaya ayrýlmýþ bir kýz çocuðuna ait ceset buldular. Ýþçilerin ihbarý üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafýndan, yüzü tanýnmayacak bir hale gelmiþ kýz çocuðunun cesedini, Kýrþehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada ceset ciddi bir incelemeye alýndý…

• Kayseri'de kayýp çocuklarýn, organ mafyasý tarafýndan kaçýrýlmýþ ve organlarýnýn alýnarak öldürülmüþ olma ihtimali üzerinde duran polis, operasyonlarýný sürdürüyor.

Antalya polisinin 6 ilde düzenlediði operasyonda organ ticareti yaptýklarý öne sürülen 10 kiþi ile kendi organlarýný sattýklarý ya da baþkalarýndan satýn aldýklarý iddia edilen yaklaþýk 30 kiþi gözaltýna alýndý. (1 Ekim 2009)

• Türkiye-Ýsrail-Filistin organ nakli üçgeninin Türkiye halkasý, polisi bile dehþete düþürdü. Ýþte son ‘kaçak organ nakli’ iþinde yakalanan doktorun ifadeleri ve dönen çarkýn ayrýntýlarý:

DAHA fazla para kazanmak için kurduðu Sönmez Hastanesi’nde yasadýþý organ nakli yapan Dr. Yusuf Sönmez’in ünü kýsa sürede duyuldu. Y. Sönmez, dünyanýn çeþitli ülkelerinden gelen zengin hastalara 200 bin dolar karþýlýðýnda nakiller yaptýðý belirlendi. Tam 5 kez gözaltýna alýndý ama yasal boþluklardan (!!!) yararlanarak, hep serbest kaldý… (Google’dan, bu ismi sorgulayarak çok daha geniþ bilgi alabilirsiniz.)

Kadýköy Saðlýk Grup Baþkanlýðý tarafýndan mühürlenen hastanesinde, mühürleri söküp organ nakli için gizli bölmeler ve hasta odalarý yapan Dr. Sönmez’in, ameliyat baþýna 150-200 bin dolar aldýðý iddia edildi. 2 yýldan 4 yýla kadar hapis cezasýyla yargýlanacak olan Sönmez, ifadesinde þunlarý söyledi:

“-Aile dostum olan Ýsrailli Profesör Zaki Shapira, Nisan ayý içerisinde beni cep telefonumdan aradý. Acil organ nakli gereken 2 hastanýn olduðunu söyleyip týbbi raporlarýný bana faskladý. Her iki ameliyatý da, hekimlik yeminim ve bu hastalarýn ameliyat yapýlmadýðý takdirde öleceði sebebiyle ‘mühür fekkini de göze alarak’ kendi hastanemde yaptým.” (Vatan.)

• Bir baþka haber: Yakalanan çete üyelerinin yoksul vatandaþlardan 20-100 bin YTL`ye aldýklarý gözü, 600 bin YTL`ye kadar sattýklarý ortaya çýkarýldý. Adana, Ýzmir ve Sakarya`da düzenlenen operasyonlarda, organ ve doku ticareti yaptýklarý iddiasýyla aralarýnda, Ege Üniversitesi`nden bir profesörün de olduðu iddia edilen 10 kiþi yakalandý…

• Polisinin 6 ilde yaptýðý eþzamanlý operasyonda organ ve doku ticareti yaptýklarý iddiasýyla yakalanan çetenin, organ alýcýlarý ile vericileri arasýnda noterden sözleþme yaptýrdýðý da ortaya çýktý.

Polisin takibiyle geçen ayýn sonunda yapýlan operasyonda yakalanan ve tutuklanarak cezaevine konulan organ mafyasý lideri, emekli öðretmen Mehmet Günay'ýn otomobilinde ele geçirilen evrakýn listesi görevlileri þaþýrttý. (10.10.2009 Güncel)

*******

• Saygýdeðer dostlarým, maalesef manzara bu kadar acý ve vahim…

Bu sorun her ne kadar uluslar arasý bir sorun olsa da ve de geçen sene bu konudaki suçlara verilen cezalar arttýrýlmýþ olsa da, bizler çocuklarýmýzý çok ciddi bir þekilde korumak zorundayýz. Çünkü ortada dönen çok büyük paralar, dini inançtan ve vicdandan tamamen yoksun kimselerin gözlerini döndürüyor.

• Gördüðünüz gibi; birilerinin Tv.’larda istismar ettikleri gibi, hiçbir olay ‘yoksulluktan, açlýktan ve ihtiyaçtan deðil’, tamamen ‘çok para kazanma’ hýrsýyla, hiçbir kural tanýmayan vicdansýzlýktan kaynaklanmaktadýr.

Hastanesi olan bir doktorun, bir profesörün veya bir emekli öðretmenin aç kaldýðý düþünülebilir mi?...

• Sorun: Îman ve ahlâk zâfiyeti. (Öðrenim eksikliði diyemiyoruz, çünkü failler Doktor, Öðretmen, hattâ Prof.)

• Çözüm: Köklü DÝN eðitimi. Ve geniþ kapsamlý ÝMAN DERSLERÝ…

Herkesin, konunun ciddiyetini çok daha iyi anlamasý için, ancak 18 yaþ üstü yetiþkinlerin bakabileceði, yürekler acýsý bir vahþet resmini aþaðýda sunuyorum.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...