Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman Hazretleri tarikata karþý deðildi...

 

Bediüzzaman Said Nursi, "Zaman tarikat zamaný deðil; hakikat zamanýdýr." sözüyle ne kastetmiþtir?

Bize göre bunun manasý þudur: "Zikirde bir zevk vardýr. Ehli tarik, bu zevkin keyfine dalar, belki ömür boyu zikirle meþgul olur. Biri çýksa, dese ki, "Allah nedir?" O þahýs bu soruya aðlayarak cevap verir. "Allah'a inanýyoruz." der, orada kalýr. Eðer ehli hakikat olsaydý, diyecekti ki: "Kardeþim, Allah'ý sýfatlarýyla öðrenebiliriz. Esma-ül Hüsna kitaplarýnda anlaþýlmayan yerler varsa beraberce okuyalým, üzerinde düþünelim böylece hakikate dönmüþ oluruz."

 

Düþmanýn söylemediðini nefis söylermiþ. Yani nefis ve þeytan kalbe þüphe atar. Hem nefsimizi susturmak hem de þüphesi olanlarý ikna etmek için imanýn esaslarýný ispatlý þekilde anlar ve anlatýrýz. Bediüzzaman'ýn hakikatten kastetmek istediði de budur.

 

Esat Coþan hocamýz profesördü. Avustralya'dayken, tarikat ayaðýyla Ýslamiyet'i yaymaya baþladý. Öyle hýzla yayýlýyordu ki; Avustralya hükümeti kýtanýn bütünüyle Müslüman olacaðýndan korktu.

 

Almanya'da bir konferansýmda "Her þeyi yaratan Allah'týr." dedim, bir þahýs "Gübreleri de mi yaratan Allah? Böyle pis iþlere Allah'ý niye karýþtýrýyorsunuz?" diye itiraz etti. Ona cevaben dedim ki: "Peki Allah yaratmadý da kim yarattý? Evet, gübre pistir amma, tarlaya çekilen gübre mahsulâtý artýrýr. Gübrenin pisliðini gördüðünüz gibi, buðdayýn, elmanýn, gülün temizliðini de görün." Bunlarý duyan bir arkadaþ, aðlamaya baþladý. Ýþte, "Zaman tarikat zamaný deðil, hakikat zamanýdýr." sözünün manasý da budur. Yani zikir yaparak aðlýyorsunuz, Allah'ýn verdiklerine bakarak da aðlayýn...

 

Tarikatlar, Ýslam üniversitesinin fakülteleridir. Nasýl ki týp fakültesi, teknik üniversite, güzel sanatlar gibi çeþitli fakülteler var; bunlar eðitimin kolaylýðý içindir. Ayný þekilde cemaatler de böyledir. Her cemaat, azizdir, muhteremdir. Hiçbir cemaate karþý çýkamayýz. Üstad, "Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur." buyurmuþtur. "Cadde-i Kur'aniye'deki kardeþlerinizi tenkit etmeyiniz." buyurmuþtur.

 

Ben, Süleyman Hilmi Tunahan'ýn da talebesiyim, Mahmud Efendi'nin de talebesiyim, Esat Coþan'ýn da talebesiyim, Bediüzzaman'ýn da talebesiyim. Hiçbirine muhalefetim yoktur.

 

29. Mektup'ta 'Telvihat-ý Tis'a' bahsi vardýr. Tarikatlarla ilgilidir. Bu bölümü okuyan görür ki, tarikatlara hiçbir itiraz yoktur.

 

O devri iyi anlamak lazým. O zamanlar tarikatlar yasaklandý, tekkelerin kapýsýna kilit vuruldu. Þeyhler asýldý. Kur'an yasaklandý. O sýra Bediüzzaman meydana çýktý. "Sen þeyh misin?" diye üzerinde çok durdular. Þeyhse suçtu bu... Tarikata girmek suçtu.

 

Uzun don giyenlerin, yemeði sað eliyle yiyenlerin, duvarlara çýplak kadýn resmi asmayanlarýn 'gerici' diye itham edildiði, sürgüne gönderildiði bir dönemdi. "Bu hali kabul etmezsek ilerleyemeyiz." diyorlardý.

 

Bediüzzaman Hazretleri, tarikata karþý deðildi. Gece gündüz devamlý zikrederdi. Zikirleri sesliydi. Barla'da, Emirdað'da ona yakýn oturanlar derlerdi ki; "Hocaefendi gece gündüz zikrediyor, biz sesini duyuyoruz." Tesbihat'la, Cevþen'le, Risale-i Nur'a bir nevi zikir de ekledi. Böylece pek çok kardeþimiz bunlarý okuyarak, zikir yönlerini de tatmin etti.

 

Tarikatýn bütün özelliklerini, güzelliklerini hayatýnda yaþayan biri, "Ben çocukken Kâdiri'ydim." diyen biri, Nakþi tarikatýnýn tüm gereklerini yerine getiren biri, tarikata nasýl karþý olabilir?..

 

ZAMAN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...