Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yüce Rabbimiz Allah, Mearic Suresi’ndeki Kuran ayetleriyle insanlarýn nefsinde var olan bir zayýflýðý haber vermektedir. Ýnsan bencil tutkulara kapýlmaya yatkýn bir varlýktýr; her fýrsatta kendini ön plana çýkarmaya, kendi menfaatlerini korumaya ve kendini herkesten çok sevmeye müsaittir.

 

Ýnsan, eðer Allah korkusu ile güzel ahlakta irade göstermezse, nefsi kiþiyi sürekli olarak 'sadece ben sevileyim', 'ben övüleyim' 'ben takdir edileyim', 'benim ihtiyaçlarým öncelikli olsun' gibi bencilce isteklerde bulunmasý için kýþkýrtýr. Böyle bir ahlakta baþkalarýnýn rahatý, huzuru, mutluluðu her zaman ikinci plana atýlýr. 'Önce onlarýn rahatý saðlansýn' ya da 'onlarýn çýkarýna uygun olsun, gerekirse ben kendi menfaatlerimden ödün vereyim' 'baþkalarý mutlu olsun, ben de onlarýn mutluluðundan zevk alayým' gibi fedakarane düþüncelerle deðil, her zaman için 'ne olursa olsun, önce ben' fikriyle hareket edilir.

 

Nefsin Bencilliklerinden Sakýnmak

 

Ýman edenler nefislerindeki dünyevi tutkularý yener ve Allah'ýn razý olacaðýný umduklarý ahlaký yaþarlar. Ancak kimi insanlar da, 'nasýl olsa dinin bazý hükümlerini yerine getiriyorum, arada sýrada kendi menfaatlerimi kollamanýn ne gibi bir kötülüðü olabilir ki' gibi yanlýþ bir düþünceye kapýlýrlar. Ahlaklarýndaki bu ciddi eksikliði zararsýz görürler. Zamanla bunu daha da normal karþýlayýp, insanýn kendi menfaatlerini kollamasýný 'hayatýn bir gerçeði' olarak görürler. Her ne kadar bunun yanlýþlýðý, Kuran ahlakýna uymadýðý kendilerine anlatýlmýþ olsa da, bilinçaltlarýnda daima hayatta kalabilmek için kendi çýkarlarýný ön planda tutmak gerektiðini zannederler. Aksi halde kendi menfaatlerini kimsenin kollamayacaðýný, ezileceklerini ve zarara uðrayacaklarýný düþünürler. Dahasý, herkes bu ahlaký gösterip kendi çýkarlarýný korurken, kendileri fedakar ve özverili olurlarsa, bu durumda saf konumuna düþeceklerini sanýrlar. Bu yanlýþ düþüncelerinden dolayý, fedakar ve ince düþünceli olmak için nefislerini eðitme gereði hissetmezler. Oysa ki insanýn çýkarlarýný koruyacak olan yalnýzca Yüce Allah’týr. Ýnsan ne bencillikle ne de kendi menfaatlerinin peþinde koþturmakla kendine bir çýkar saðlayabilir. Allah bu durumu bir ayette þu þekilde açýklamaktadýr:

 

"Allah sana bir zarar dokunduracak olsa, O'ndan baþka bunu senden kaldýracak yoktur. Ve eðer sana bir hayýr isterse, O'nun bol fazlýný geri çevirecek de yoktur. Kullarýndan dilediðine bundan isabet ettirir. O, baðýþlayandýr, esirgeyendir." (Yunus Suresi, 107)

 

Egoistlik Kendini Nasýl Gösterir?

 

Yaþamýný egoistçe sürdüren kiþilerin dünya hayatýnda sýkýntýlý bir yaþamlarý olur. Bu kiþiler, Allah’ýn kendilerine verdiði nimetleri çevrelerindekilerle paylaþmaya yanaþmazlar. Bunun sonucunda içten içe hep bir huzursuzluk yaþarlar. Bu gibi insanlarýn egoistliði en belirgin olarak mala ve cana olan tutkularýnda ortaya çýkar.

 

Egoist insanlar her zaman en güzel ve iyi olaný kendileri kullanmak isterler. Örneðin kendisinden istenen bir þeyi vermek istemeyen bir kiþi, yalana baþvurup istenilen þeyin kendisinde olmadýðýný söyleyebilir. Egoist kiþilerin kalplerindeki bencil tutkular, hayatlarýnýn her aþamasýnda ortaya çýkabilir. Böyle kiþiler kimi zaman yemeðin en güzel kýsmýný kendilerine ayýrmak ister hatta yemeði gizlemekte sakýnca görmezler. Ayný þekilde, yapýlmasý gereken zor bir iþ olduðunda çeþitli bahanelerle bundan kaçarak konuyu baþkalarýnýn üstlenmesini saðlamaya çalýþýrlar.

 

Egoistlikten nefsini arýndýrmayan bir insan çok basit þeylere bile tenezzül eder; hep kendi istediði olsun ister, son sözü hep kendisi söylemeyi sever. Örneðin kalabalýk bir ortamda kendi beðendiði müziðin dinlenmesini, kendi istediði televizyon kanalýnýn seyredilmesini ister. Baþkalarýnýn isteklerini ise hiçbir zaman için öncelikli olarak görmez. Ýþ bölümü varsa en kolay olana talip olur, zor olaný hep baþkalarýna býrakmaya çalýþýr. Koþuþturma ya da fedakarlýk gerektiren bir durumda aðýrdan alýr, daima kendisini bir adým geride tutar. Oysa küçük küçük menfaatler elde etmek için yapýlan bu tür tavýrlar, insaný büyük bir samimiyetsizliðin içine sürükler. Samimiyetsizlik ise insaný sürekli huzursuzluk içerisinde yaþatýr. Kendi menfaatlerinin peþine düþen böyle bir kiþi sürekli olarak gizliden gizliye çevresindeki insanlarý kandýrabilmek için büyük bir emek harcar. Sürekli bu gizli samimiyetsizliðinin ortaya çýkmasý, deþifre olmasý korkusuyla yaþar.

 

Salih Müslümanlarýn Üstün Ahlakýnda Egoistliðe Yer Yoktur

 

Ýnsanýn yaþamý boyunca karþýsýna fedakarlýk yapabileceði çok az sayýda fýrsat çýkabilir. Bu nedenle karþýsýna bu tür bir imkan çýktýðýnda, bunlarýn Allah'a yakýnlaþmak, O'nun rýzasýný ve sevgisini kazanabilmek için çok kýymetli zamanlar olduðunun þuuruyla hareket etmelidir. Günümüzde tüm insanlarýn ve özellikle dünyanýn dört bir yanýnda yaþayan Müslümanlarýn durumuna baktýðýmýzda, Ýslam ahlakýný gerçek anlamýyla yaþamanýn önemi bir kez daha ortaya çýkmaktadýr.

 

Kuran'da samimi Müslümanlarýn Rabbimiz olan Allah'ýn rýzasýný kazanmak için canlarýný ve mallarýný ortaya koyduklarý, hiçbir karþýlýk beklemeden iyilik yaptýklarý, diðer Müslümanlarýn ihtiyaçlarýný kendilerininkinden öncelikli tuttuklarý þöyle bildirilmektedir:

 

"Kendileri, ona duyduklarý sevgiye raðmen yemeði, yoksula, yetime ve esire yedirirler. "Biz size, ancak Allah'ýn yüzü (rýzasý) için yediriyoruz; sizden ne bir karþýlýk istiyoruz, ne bir teþekkür…" (Ýnsan Suresi, 8-9)

 

Fedakar insan bu ahlaký sergilerken daha çok sorumluluða talip olduðu için görünürde daha çok yorulur, malýný verir, parasýný harcar, kendi meþru haklarýndan ve isteklerinden feragat eder ama vicdanen müsterih olan, rahat, mutlu, güzel bir hayat süren de her zaman odur.

 

Fedakar ahlaklarýndan dolayý Allah, Müslümanlara bir aydýnlýk ve nur vermektedir. Bencillikte ise Allah insanlara gizli bir azap yaþatýr. Bencillik yaparak, karda olduklarýný zanneden bu insanlar, gerçekte kendi kurduklarý tuzaðýn içine düþerler. Bu, Kuran'da bildirilen sýrlardan biridir.

 

"Gerçekten, insan, 'bencil ve haris' olarak yaratýldý. Kendisine bir þer (kötülük) dokunduðu zaman feryadý basar. Ona bir hayýr dokunduðunda engelleyici olur (veya cimrilik eder)." (Mearic Suresi, 19-21)

 

Yaþamýný egoistçe sürdüren kiþilerin dünya hayatýnda sýkýntýlý bir yaþamlarý olur. Bu kiþiler, Allah'ýn kendilerine verdiði nimetleri insanlarla paylaþmaya yanaþmazlar. Bunun sonucunda içten içe hep bir huzursuzluk yaþarlar.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...