Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

 

 

Hz. Ömer, savaþtaki kardeþ katiliyle barýþta nasýl kol kola gezdi?

28/10/2009

Ahmet ÞAHÝN ZAMAN

 

Hicretin 12. senesinde Hz. Ebu Bekir'in (ra) zamanýnda yalancý peygamber Müseyleme'ye karþý Yemame'de savaþ açýlmýþtý. Bu savaþta sahte peygamberler ve destekçileri bertaraf edilmiþ, ancak Hz. Ömer'in çok sevdiði fedakar kardeþi Zeyd de þehit olmuþtu.

Baba bir ana ayrý olan Zeyd'in ölümüne çok üzülen Hz. Ömer (ra), bir gün Medine'de Mütemmim'le karþýlaþtý. Mütemmim de, ayný savaþta öldürülen kardeþi Malik için içli þiirler söyleyerek gözyaþý döküyordu. Hz. Ömer, eðer ben de senin gibi güzel þiir söyleyebilseydim kardeþim Zeyd için içli þiirler söyler kendimi birazcýk olsun teselli ederdim, dedi. Mütemmim'in cevabý farklý oldu:

 

-Ey Ömer dedi, þayet benim kardeþim de senin kardeþin Zeyd gibi Müslümanlar safýnda müþriklere karþý savaþýrken ölseydi ben üzüntülü þiirler söylemez, aksine sevinçli mersiyeler dizerdim. Ne yazýk ki benim kardeþim müþriklerin safýnda Müslümanlara karþý savaþýrken öldürüldü. Üzüntümün þiddeti imandan mahrum olarak gitmesindendir..

 

Bu deðerlendirmeyi dinleyen Hz. Ömer, Beni þimdiye kadar böylesine gerçekçi sözle kimse teselli etmedi, diyerek rahatladý..

 

Kýsa bir müddet sonra Yemame'de savaþan taraflar barýþý saðlayarak birçok kimse imanla þereflenmiþ, hatta bazýlarý da Medine'ye gelerek çarþý pazar rahatça dolaþýr hale bile gelmiþlerdi. Ýþte bu sýrada Hz. Ömer, kardeþi Zeyd'i þehit eden adamla Medine çarþýsýnda karþý karþýya geldi. Acýsýný içine gömerek sorusunu þöyle sordu:

 

-Kardeþim Zeyd'i þehit eden sen misin? Adam sakin bir sesle cevap verdi:

 

-Ya Ömer, dedi. Üzüntünün derinliðini anlýyorum. Ancak beni önce bir dinle. Ben senin adaletine güveniyorum. Sonra ne istiyorsan onu yap, diyerek inancýný þöyle anlattý:

 

-Zeyd o savaþta beni küfür üzere iken öldürse de þu anda kavuþtuðum iman nimetinden beni mahrum etseydi, Zeyd ne kazanýrdý beni imansýz olarak cehenneme göndermekle?.. Bununla da kalmadý devam etti:

 

-Ama dedi, Rabb'imin rahmetine bak ki, Zeyd'in eliyle beni cehenneme göndermedi, beni koruyup iman nasip etti. Benim elimle de Zeyd'e þehitlik verip cennetin þehitlik makamýna yüceltti. Konuyu þöyle baðladý:

 

- Sen bu Ýlahi takdirin hangi yanýndan üzüntü duyuyorsun ya Ömer? Benim Zeyd'in eliyle küfür üzere ölmeyip bana iman nasip etmesinden mi, yoksa Zeyd'in savaþ þartlarý içinde benim elimle þehit olup da cennetteki þehit makamýna yükselmesinden mi? Kaldý ki iþte ben artýk inkardan vazgeçerek imana gelen mümin kardeþiniz olarak adaletinize teslim oluyorum. Artýk takdir sizin yüce adaletinizdedir!.. Bu sözleri derin bir tefekkürle dinleyen Hz. Ömer'in bir vasfý da vakkaflýktý. Yani doðruyu bulunca anýnda fren yapýp durmak!. Yine öyle oldu. Ayný vasfýný burada da göstererek dedi ki:

 

-Þükrederim Rabb'ime ki, savaþta kardeþimin þehadetine sebep olan katiline, barýþta iman nasip ederek bize din kardeþi eylemiþ. Adaletimize güvenerek de gelip bize teslim olmakta mahzur görmemiþ.. Sözlerini þöyle baðlar Hz. Ömer:

 

-Tut elimden de birlikte dolaþalým seninle Medine çarþýsýnda. Kimse seni düþmanlýk duygusuyla karþýlamasýn bundan sonra. Biz seninle din kardeþiyiz artýk. Savaþ gitmiþ barýþ gelmiþtir!. Ve savaþtaki kardeþ katiliyle barýþta kol kola yürürler Medine sokaklarýnda..

 

Anlaþýlan odur ki, barýþta bize güvenip iltica eden samimi insanlara karþý bizim tavrýmýz da, Hz. Ömer misali kardeþçe olacaktýr. Yeter ki mültecilerimiz ilticalarýnda samimi olsunlar, birlik beraberliðimizin de samimi savunucusu durumuna gelmiþ bulunsunlar, bir aykýrý düþünceleri söz konusu olmasýn... a.sahin@zaman.com.tr

 

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...