Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

StarTV'de bir kamera arkasý diyaloðu

 

 

-Selamun Aleykum.

-Ýyi geceler.

 

-Beyefendi tebrik ederim, özel bir reyting yakalamýþsýnýz.

-Teþekkür ederim, sizinkinin yanýnda bir þey sayýlmaz.

 

-Estaðfirullah, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayýþýnýz sayesinde efendim bunlar.

-Siz de ekranlara alýþýk olmadýðýmýz bir tat getirdiniz, sayenizde aydýnlanýyoruz.

 

-Þart bunlar efendim, þart... Aydýn'lanmamýz sayesinde oldu bunlarýn hepsi. Aydýn Bey büyük özveride bulundu. Ekranlarý dini bir programa açtý..

-Þart demiþken, hocam, geçen gün bir yerde sordular, Ýslamýn þartý kaçtý? Beþ miydi elli beþ miydi?

 

-Beþ tabii ki, Uður Bey, beþ... Aþkolsun, bunu bilmeyecek ne var? Elli beþ, çok fazla olurdu doðrusu..

-Bunlar arasýnda namaz da var mýydý?

 

-Namaz mý? Var tabii... Hem de ikinci þart.. Hatta, onsuz diðer þartlarýn da bir anlamý kalmýyor.

-Hýmm... Cenaze namazý bunlardan biri, sanýyorum. Bir de bayram namazlarý vardý galiba...

 

-Gerdek gecesi namazýný unuttunuz, Uður Bey....

-Ýlginç! Böyle bir þey de mi var?

 

-Geçenlerde anlatmýþtým... Kýlmadýysanýz kazasýný bile kýlabilirsiniz... Pardon, arkadaþlar beni çaðýrýyor makyaja... Ýzninizle.

-Bir dakika hocam, Cuma Namazý da var mýydý þartlarýn içinde...

 

-Niye sordunuz?

-Az önce seyretmediniz mi?

 

-Özür dilerim, kostümlerle ilgili bir sorun yaþadýk, meþguldüm. Ama bir ara anahaberde namaz kýlan öðrencileri görür gibi oldum. Elinize saðlýk. Böyle manzaralarýn çoðalmasý gerek. Cuma namazý mýydý o görüntüler...

-Evet, evet.. Üstelik sokakta. Caminin içinde bile deðil. Bir gösteri havasý da vardý.

 

-Uður Bey, biliyorsunuz, camiler cuma cemaatini almaz, genellikle.. Cemaat ister istemez sokaða taþar...

-Ýyi ki de taþmýþlar.. Anadolu Yakasýnda bir okulun öðretmenleri öðrencileriyle birlikte Cuma namazýna gitmiþler... Kameralarýmýzla saptadýk...

 

-Kameralar konusunda dikkatli olmak lazým Uður Bey... Ben stüdyoda mutlaka jimmy isterim. Bir de yakýn plan çekimelere dikkat etmeli.. Yoksa, duygusal anlar kaçabiliyor. Göz yaþý falan..

-Haberlerde jimmy kullanamýyoruz, çok göze çarpýyor... Saklayamýyorsunuz..

 

-Bence çoluk çocuk, kadýn erkek herkesin katýldýðý bir Cuma namazýný jimmy ile çekmek çok göz yaþartýcý olur.. Bu konuda size yardýmcý olabilirim. Duygusal anlarý yakalamak önemli.. Bilhassa hutbede imamýn uyarýlarýyla sarsýlan insanlarý.. Kucaðýnda aðlayan çocuðuyla namaz kýlan kadýnlarý..

- Çocuklar aðlamýyorlardý sanýyorum. Malum, bizimkiler haberci.. Bir de gizli çekim olunca... Çocuklarýn aðlamalarýný görüntüleyemedik. Belki evlerinde aðlýyorlardýr þimdi...

 

-Tebrik ederim. Aðlattýysanýz, helal olsun..

-Okul müdürünün anasýný da aðlattýk...

 

-Harika... Aðlarsa analar aðlar zaten!

-Ancak, Ýl Milli Eðitim Müdürü çok duygusuz çýktý. Çocuklar hocalarýyla birlikte, velilerinin bilgisi dahilinde cuma namazýna gidebilir dedi... Ciddiye almadý yayýnýmýzý...

 

-Müzik de önemli Uður Bey... "Medineye Varamadým"ýn fon müziðini kullanabilirsiniz mesela.. Bir de yanýk sesli bir kafa sesi, sizin tabirinizle, perfore yani... "Cennette Muhammed'in Düðünü Var" da iyi parça.. Oyun havasý var ama yine de etkileyici.. Bunlar bürokrat kesimi. Taþ kalplidir bunlar.. Kolay kolay etkilenmezler.

-Ýyi diyorsunuz da hocam, biz daha çok gerilim müziklerini tercih ederiz. Çocuklarýn bir eðilme sahnesi [rükuya kastediyor] vardý ki topluca, tam oraya, eþek eti satan kasaplarda kullandýðýmýz fon müziðini ve perfore sesini kullandýk.

 

-Dönüþ aldýnýz mý peki Uður Bey...

-Tabii.. Dönüþlerini de çektik çocuklarýn... Kamerayý görünce öyle bir kaçýþlarý vardý ki, görmeyin. Asýl burasý çok reyting aldý, yüzlerini kapatan çocuklar, kameranýn objektifini avucuyla kapatan öðretmenler. Biz buraya da, genellikle "ortam birden gerildi" diye bir cümle koyarýz... Müziði keseriz burada.. Daha çok, koþuþturma, baðýrýþ çaðýrýþ gibi çevre sesleri etkili olur.. Burasýný özellikle uyuþturucu imalathanelerinin kapýsýndan içeri girerken kullandýðýmýz kamera açýlarýyla süsleriz. Çocuklarýn kaçýþmasý da, asfalt kenarlarýnda polisi görünce kaçan travestilerinkilerine benzer görüntüler oluþturdu....

 

-Ýþiniz baya zormuþ Uður Bey... Allah size kolaylýk versin. Neyse, arkadaþlar, son reklam girdi diyorlar, program öncesi.. Kalkayým. Ben de bugün þahane bir menkýbe anlatacaðým.. Peygamberimizin ilk Cumasý.. Kuba'da.. Deðil Ýl Milli Eðitim Müdürü, Milli Eðitim Bakaný bile olsa aðlar...

-Küba'ya da mý gitmiþ Muhammed?

 

-Uður Bey, benden duymuþ olmayýn ama muhafazakar kesimdeki güvenilirliðiniz giderek kayboluyor. Cuma namazýný anahabere taþýmak yetmez.. Bu gidiþle piliç reklamlarýna da çaðrýlmayacaksýnýz. Bildiðim kadarýyla piliççilerin çoðu muhafazakar...

-Sorumlu ve ilkeliyiz ya, hocam. Daha ne olsun.

 

-Bence benim programa bir katýlýn.

-Ýyi ama...

 

-Merak etmeyin, bir þey konuþmanýz gerekmiyor. Sadece dinleyeceksiniz. Sanatçý arkadaþlarý çaðýrdýðýmýzda öyle yapýyoruz.

-Ne kadar doðru olur. Hem de Atatürk Cumhuriyetinde... Aðlarýz maðlarýz sonra.. Adýmýz laike çýkmýþ bir kere.

 

-Rica ederim, siz aðlamasanýz da olur. Kanalýmýzda birinin aðlamasý yeter.

-Ben kalkayým...

 

-Ben de gidiyorum zaten. Ne diyecektim, bence bir cenaze namazýna falan katýlýn Uður Bey. Muhafazakar kesime mesaj göndermiþ olursunuz. Ýnançlara saygýlý ama laikliðe baðlýyýz gibi. Bu kadarýný paþalarýmýz bile yapmýþtý 28 Þubat'ta hani.. Bir þey olmadý.

-Aklýma yattý, yatmasýna da... Bizi yuhalamasýn cemaat!

 

-Olur mu Uður Bey, onlar sandýðýnýz kadar kaba deðil. Hele bir gelin, sizi omuzlarda taþýrlar...

-Sahi mi? Ne zaman kýlýnýr bu cenaze namazý, hocam?

 

-Hiç belli olmaz Uður Bey, her an çaðýrabilirler...

-...

 

Senai Demirci, Risale Haber, 28.10.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...