Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://www.risalehaber.com/images/news/62736.jpg

 

 

 

Malezya Nur talebelerinin mektubu

 

Malezya'da uzun bir süredir yürütmüþ olduðumuz Çince tercümelerin semerelerini Allah'ýn tevfik ve inayeti ile almaya baþladýk...

 

Öncelikle Malezya hakkýnda malumatý olmayanlar için Risale-i Nurlarýn Çinceye tercümeleri hakkýnda ve neden bu tercümelerin Malezya'da yapýldýðýna dair hülasa nevinden bilgi vermek istiyoruz...

 

Þu an Risale-i Nurlarýn Çinceye tercümeleri Malezya cemaati tarafýndan üstlenilmiþ vaziyette... Burada 4 kiþilik bir üniversite hoca ve doktora talebelerinden oluþan ekibimiz çok programlý ve hýzlý bir þekilde nurlarýn Çinceye tercümeleri ila alakadar olmakta. Bu tercümanlarýmýzýn hepsi de asli olarak Çinli ve Çin'de yaþamaktalar.

 

Malezya'da iþleri ve eðitimlerinden dolayý devam etmekteler. Dile hakimiyet olarak hakikaten çok baþarýlýlar. Risale-i Nurlarý da ciddi olarak okumakta ve neþri için gayret etmekteler. Çincenin aksan olarak 60'a yakýn aksaný olsa da yazý dili olarak tek. Yani yazý dilinde tüm Çinliler birleþebiliyorlar. Bizlerin burada yürüttüðümüz Çince tercümeler Çin'in de resmi dili olan Mandarin dili olarak geçmekte.

 

Þunu belirtmek isteriz ki Malezya nüfusunun da yüzde 40'ý Çinli. Yani 26 milyonluk Malezya'da 10 milyon civarýnda Çinli Malezyalý yaþamakta. Bu hususiyetten dolayý bizler Malezya cemaati olarak Malaycanýn yanýnda Çince tercümeleri de üstlenmiþ durumdayýz.

 

Ýlk olarak basýmýný yaptýðýmýz Küçük Sözler'in kapaðý ekde mevcuttur. Materyalist bir dünya içinde boðulmuþ ve Budizmle kendilerini avutan baþta Malezya'daki 10 milyon Çinli için daha sonra da Çin'deki 1.5 milyar Çinli için herhalde tek uyanma vesilesi, hidayet vesilesi nurlar olacaktýr. Bu kadar kalýn gaflet perdesinin baþta ilk olarak basýmý yapýlan Küçük Sözler ile akabinde ise tüm Külliyat ile parçalanmasý ümidi ve duasý ile tüm aðabey ve kardeþlerimizden dua taleb ediyoruz. Cenab-ý Hak hayýrlý hizmetlere vesile kýlsýn ve tüm dünyadaki Çinlilerin Ýslami olarak uyanmasýna bu Küçük Sözler'i bir mukaddime yapsýn Ýnþaallah.

 

 

Malezya Nur talebeleri adýna Cevdet Yýldýz

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...