Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Psikiyatri uzmaný Prof. Nevzat Tarhan. "Býrakalým muzaffer komutan gibi gelsinler, demokratik sevinçlerini ifade etsinler. Bastýrýlmýþ duygularýn kendini ifade etmesi iyi bir þeydir" tavsiyesi yaptý.

 

Türkiye geri dönüþü olmayan bir yola girdi. Bugünkü iktidar yapmasa gelecek iktidarlar yapacaktý. Týpký Berlin duvarýnýn 1989’da yýkýldýðý gibi. Sevinenler Doðu Almanlardý ama kazanan bütün Almanya olmuþtu.

 

Duygu temelli tepkiler ‘Küstüm yokum veya vurdum mu oturturum’ davranýþý demektir. Akýl temelli açýklamalarla ve gerekçelerle konuya yaklaþmak gerekir.

 

Býrakalým muzaffer komutan gibi gelsinler, demokratik sevinçlerini ifade etsinler. Bastýrýlmýþ duygularýn kendini ifade etmesi iyi bir þeydir. Ýfade edilmeyen duygular terörü besliyor.

 

Komþumuzun sevincinden rahatsýz olmak için sebebimiz yok, kan davasý bittiði için herkesin sevinmesi gerekmiyor mu?

 

Kan davasýný tekrar baþlatmak isteyenler bu dönemde orantýsýz tepki verirler onlarý iyi tanýmamýz gerekir. Kin, intikam, nefret gibi duygular olmadýkça soðukkanlýlýðý bozmamak gerekiyor.

 

 

Süreç TSK’nýn da baþarýsýdýr

 

Demokratik açýlým sürecinde ve yazýlý bir vaad olmadýðý halde terör örgütü taraftarlarýnýn Türkiye’ye giriþ yapmasý konusu böyledir.

 

Aslýnda oluþan güven ortamý sonucu yazýlý bir taahhüt olmadan ortaya çýkan geliþmeler politik deðeri yüksek geliþmelerdir. Türkiye’nin gücünü gösterir.

 

Akýllý komutan baþarýsýnýn onda birini silahla onda dokuzunu sözle elde eder. Silahlý kuvvetlerimiz Genelkurmay Baþkanýmýzýn akli yaklaþýmlarý ile diplomatik süreci desteklemesi çok önemlidir. Bu olmazsa olumlu geliþmeler olmazdý.

 

Sayýn Orgeneral Ýlker Baþbuð TSK’daki þahinleri dinlemiyor bu çok açýk bir gerçek diyebiliriz.

 

 

Türkiye B planýný uyguluyor.

 

Türkiye’yi bölmek isteyenler bölüyoruz diye seviniyorlarsa yanýlýyorlar. Diðer taraftan Türkiye bölünüyor diye korkanlar da abartýlý ve öfkeli tepkiler vermeye devam ederlerse korktuklarýný davet ettiklerini görmeliler.

 

 

Aþýrý istekler karþýtýný besler ve ters rolü güçlendirir

 

“Düþün düþün ne düþündüðünü de düþün” diyen atalarýmýzý en çok þahin siyasetçilerin ve þahin generallerin dinlemesi gerekiyor.

 

Türkiye’nin zihinsel Berlin duvarlarý yýkýlýyor. Çocuksu mizaçlýlar sokaklara dökülür agresif mizaçlýlar baðýrýp çaðýrýr. Arka planý görenler hesaplarýný yaparlar. Vitrinle deðil raflarla ilgilenelim.

 

 

Prof. Nevzat Tarhan

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...