Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

EFENDÝMÝZÝN SOHBETLERÝNDEKÝ HUSUSÝYETLER

 

 

Efendimizin(sav) sohbetlerinde beþ hususiyet vardýr. Bu hususiyetler þunlardýr:

 

1- ÝNSÝBAÐ,

 

2- ÝN’ÝKAS,

 

3- ÝNCÝZAP,

 

4- NAZAR,

 

5- HÝMMET

 

ÝNSÝBAÐ:

 

Efendimiz(sav) zatýyla, Allah(cc) zatýna bir mirat-ý mücella olmuþtur. Feyzi akdesten gelen sýrlar ve nurlarla dolu onun manyetik alanýna giren kimseler ayný tesir altýnda o feyiz ve bereketten istifade ve istifaze etme imkânýný elde etmiþ oluyorlardý. Böyle bir insibaða mazhariyet ayný zamanda inþiraha da sebebiyet veriyordu. Ýnsibað sibða kelimesinden geliyor. Boya demektir. “Siz Al­lah’ýn ver­di­ði ren­gi alýnýz. Allah’ýn bo­ya­sýn­dan da­ha gü­zel bo­ya­ vuran kim olabilir? “Biz an­cak O’na iba­det ede­riz.” de­yi­niz.(Bakara 138).

 

Efendimiz(sav)Allah(cc) boyasý ile boyanmýþ, feyz-i akdesten gelen nurlar, tayflar, Efendimizin(sav) daimi nurani boyalarla boyanmasýný saðlýyordu. Efendimizin manevi, manyetik alanýna girenler de o boya ile boyanmýþ oluyorlardý. Ýþte bu nurani dalgalarýn etkisinde ve tesirinde kalmaya Efendimizin sohbetlerindeki Ýnsibað denir

 

Ýnsibað tabirine manyetik alan desek olur, ama bu tabir insibað tabirinin yanýnda çok küçük kalýr. Mesela benim elimdeki limonu, avucuma sýksam ve aðzýma götürsem bunun neþrettiði þerare herkesin aðzýný sulandýrýr. Benim elimdeki limonla baþkasýnýn ne alakasý olabilir? Ýþte bu bir manyetik alandýr, dalga boyutudur. Bilemediðimiz feyzi akdesten gelen sýrlar ve nurlar Allah(cc)’ýn yalnýz sýfatlarýna deðil, zatýna da ayna olan Efendimize gelen sýrlar, nurlar, bereket ve feyizler sahabe efendilerimizin de ruhlarýna öylesine aksediyordu ki iþte feyizlerin bu manada ruhlarýna aksetmiþ olmasýna ÝNSÝBAÐ diyoruz. Böyle bir insibaða mazhariyet kalbi ruhi, huzur ve saadete yani inþiraha sebebiyet veriyordu.

 

Kýraat imamlarýndan Ýmam-ý VERÞ vardýr. Ýmam-ý Verþ Kuran okumaya baþladýðý zaman etrafý müthiþ bir koku sarýyordu ki, onun Kur’an okuduðu yerde cennet kokusu etrafa yayýlýyordu. Efendimizin en küçük tilmizlerinden birinin okuduðu Kur’an’dan etrafa cennet kokusu gibi bir koku yayýlsýn da, Efendimizin mübarek vücudu ile beraber aðzýndan çýkan Kur’an kelimelerinden etrafa cennet asâ bir koku yayýlmasýn, mümkün deðildir. Ýþte Efendimizin sohbetlerindeki birinci hususiyet budur.

 

ÝNÝKAS

 

Aksettirme demektir. Çok uzakta bir projektör var. Kuvvetli ýþýk kaynaðý olan projektörün yönü bana çevrilmiþ, benim elimde de bir ayna var. Elimdeki aynamý projektörden gelen ýþýnlara çevirmiþim ve aynamla çok karanlýk bir noktayý aydýnlatýyorum. Aynamýn parlaklýðý nisbetinde projektörden gelen ýþýnlardan istifade edebilir ve o nisbette karanlýk noktayý aydýnlatabilme imkanýna sahip olabilirim. Efendimizin(sav) kalb-i pakine feyzi akdesten gelen nurlar ve sýrlar çarparak aynen o ýþýk (nurlar) sahabe efendilerimize aksediyordu ki bu nurlarýn aksediþ keyfiyetine ÝNÝKAS diyoruz.

 

ÝNCÝZAP

 

Muhitte bulunan her hangi bir varlýðýn merkeze doðru giderken merkezin kudsi çekimiyle bir anda merkeze gidivermesidir. Yani mýknatýsýn merkez gücüyle manyetik alanýna giren demiri bir anda kendisine çekmiþ olmasýna ÝNCÝZAP denir. Allah’tan (cc) çok uzak insanlar, Efendimizin manevi dünyasýndan çok uzak o bedevi, o cahil insanlar Efendimizin (as) huzurunda oturuyorlardý. Bir saat sohbet-i nebeviyeden sonra o vahþi insanlar meleklerin gýbta edebileceði hale geliyorlardý. Bir saat sohbetin neticesinde vahþi, bedevi, cahil insanlar bir hamlede yükseliyor, bütün insanlýða medeniyet dersi veme konumuna geliyorlardý.

 

Ýþte bu gerçeðe sebebiyet veren husus Efendimizin(sav) sohbetlerindeki incizaptýr. Efendimizin(sav) sohbetlerindeki insibað, inikas, incizap, nazar ve himmeti âli olma hususunun daha iyi anlaþýlmasýný arzu edenler Yirmi yedinci sözde geçen Sahabe-i kiram efendilerimizin faziletine dair bölümüne müracaat edebilirler.

 

NAZAR

 

“Bakýþ” demektir. Ýki çeþittir. 1. Kem nazar, 2. Hüsnü nazar. Menfi manasýyla kem nazar, sû-i nazar diyoruz. Nazarla alakalý Kuran-ý Kerim’de ayet vardýr. Nun (Kalem) suresinin 51,52 ayeti nazar ayetidir. Ýnsanlarý severek, þefkat ile bakarak onlarý arzu edilen çizgide eritme nazarýna da hüsn-ü nazar denir. Bu çok mühim bir esastýr. Bir insan düþünün ki belli noktada sabitleþti, trans haline geçti, bütün duygu ve arzularýyla diðer bir insanýn küfürden vazgeçip hidayetini arzu ederek, nazarýyla o insan üzerinde yoðunlaþtý. Böyle bir yoðunlaþma sonunda o insan küfrü sabitesinden vazgeçerek izni ilahi ile iman edebilir. Mesela bakýþý ile avýný yakalayan hayvanlar vardýr. Projektör gibi gözünü avýna bir dikiyor, avý kaçamýyor. Sonra yavaþ yavaþ avýna yaklaþarak gözünü de þöyle böyle oynatýp avý aðzýna geliyor. Ýþte bu bir nazardýr. Yani insanýn bakýþlarýnda yoðunlaþmasýdýr. Kem nazar da vardýr. Deccallarýn bakýþlarý bu türdendir. Velilerin çok derin bakýþý vardýr. Derin bakýþlarýndan dolayý bakýþlarýmýzý velinin nazarýna tevcih etmek mümkün deðildir. Bakýþlardaki yoðunluk baþkalarýnýn bakýþýnýn kýrýlmasýna sebebiyet verir.

 

Ýþte Efendimiz(sav)’de öyle bir bakýþ vardý ki, Allah’ýn (cc) lütfu keremiyle kâfirin kalbine nazar edince güneþin buzu, kâr’ý erittiði gibi Efendimizin (sav) bakýþlarý da yoðunlaþmýþ güneþ ýþýnlarý gibi kâfirin kalbinde bulunan küfür buzlarýný eritiyordu. Böylece kâfir küfründen vazgeçerek “lailahe illallah muhammedurresulullah” diyor ve iman dairesine giriyorlardý.

 

HÝMMET-Ý PEYGAMBER ( HÝMMET-Ý ÂLÝ )

 

Himmet; manevi tasarruf içindeki cereyan demektir. Mesela teybin pili var. Pilin enerjisi belli. Bir saat iki saat sonra pilin enerjisi biter, sesi soluðu kesilir. Ama eðer fiþi prize takarsam priz buradaki saate, saat santrale, o ta merkezdeki enerjiye baðlý olduðu için, o enerji haftalarca, yýllarca bitmez. Þimdi bir insan kendi malumatýyla konuþursa enerjisi hemen biter. Manevi bir gücü de olamaz. Ama o prizi, feyzi akdesten gelen nurlara ve sýrlara takar da oradan gelen manevi kanal ve tasarruf olarak konuþursa öyle bir insanýn konuþmasý bitmez. Feyzi akdese baðlý olarak konuþan insanýn konuþmasý etrafýndaki insanlara çarparak onlarýn etkilenmesine sebebiyet verir. Böyle bir insanýn atmosferine girmekle müthiþ inkilaplar meydana gelir ki iþte biz buna himmet diyoruz. Efendimiz (as) kendi bilgisine dayanarak konuþsaydý insanlarý etkilemesi mümkün olmazdý. Elektriðin þiddet gücüne göre çarpmasý da o nisbette þiddetli olur. Ýþte bu manevi himmet tasarrufu içinde feyzi akdesten gelen sýrlara ve nurlara baðlý olarak konuþmak demektir ki bu oldukça mühimdir.

 

Risale-i Nurlar doðrudan Kuran-ý Kerime baðlý olduðu için bu feyiz kanalý içinde yapýlan sohbet ve konuþmalarýn tesiri etkisi de farklý olacaktýr. Yoksa kendi malumatýna dayalý yapýlan konuþmalar, sohbetler feyiz kanalýna baðlý olmadýðýndan haliyle sönük olabilecektir. Külliyatta da bu beþ hususiyet vardýr.

 

 

 

 

Necdet Ýçel

 

www.cevaplar.org

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...