Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

CHP; Cahiller Herþeye parlar

 

Siyasi anlayýþým kýt diyemem, ama yeterli de denmez. Takip etmeye çalýþýrým, ama politika meraklýsý degildimdir açýkcasý. Tv´larda her gün meydanlarda boy gösteren siyasiler. Ýþte onlardan biri, Sayýn Baykal.

Onu izlerken ben, sürekli gülerim. Gülmemin sebebi ise, kendisinin komik oluþu.

 

Komik?

 

Evet, bana göre çok çok komik. Saðolsun, beni her zaman gülümsetir, hatta çoðu zaman kahkaya boðar.

Konuþmaya baþlar Baykal. Baþlar parlamaya, sakinlik onun yapýsýn da pek yoktur. Celalli celalli konuþmaya baþlar, yanýnda birisi olsa, direk kafasýna birþeylerin ineceðini düþünürüm her izleyiþimde.

 

Ben çok gülerim siyasilerin haline. Seçim öncesi birbirleriyle ilgili ortaya attýklarý iftiralara gülerim. Seçim dedikleri zaman, „Eyvah“ derim. Yine baþlayacak hodri meydanlar da kavgalar. Seçim günü gelmeden önce, baþlar bizimkilerin savaþlarý.

 

Yiðitler çýkar meydana; haydi bakalim yaðlý güreþe. Kim kimin sýrtýný yere getirecek. Söz gücünü kullanýr bazýlarý, e nede olsa siyasetci bunlar.

Kimileri vardýr, lafi oturturur. Kimisi ise boþ laf çýkartýr. Çýkartýrken de barut gibi olur. Alev topu olur, etrafa saldýrýr. Ýþte baþlýðýný attýðým; „Cahiller Herþeye Parlar“ a burdan geldim.

 

Cahiller kimler?

Bir yerde cahil adý altýnda þunu okumuþtum; “Eðitilmemiþ, iki kelimeyi bir araya getiremeyen, kendi söylediðini önce kendi anlamayan, insanlar anlamadýðý için onlarý ayrýca kýyasýya eleþtiren”.

 

Þimdi anladýnýz mý baþlýðýmý? çok akýllýsýnýz.

Siyasetten konu etmiþken, bir de þu mitinglere giden arkadaþlarýmýzdan söz edelim. Neden giderler ki? Hadi gittiniz, avazýmýz çýkana kadar bagirmalar niye? kimi bilinçli kimi tamamen bilinçsiz. Duymuþ birinden þu gün þurada CHP´nin miting konuþmasý var, e kaçar mý, hemen gidelim. Ýþ olsun.

 

CHP`nin açýlýmýný sorsan, haberi yok. Güya siyaset dahisi. Garibim insanýda, söylenenleri hemen kabulleniyor. Hiç tartýp biçmiyor, hiç düþünmeden “Eyvallah!” diyor, evine gidiyor. Ha birde ellerinin kýzarana kadar alkýþ tutmasý da cabasý.

 

Siyasilerin birbirleri nutuk atýþlarýný görmek beni acaip güldürüyor. Atýþmalar ki ne atýþma. Birbirlere âdeta gol atmaya çalýþan, ama futbolun “f” sinden haberi olmayan, binlerce siyasiler. Kimisi bilgisini kullanýyor, kimisi ise yarým yamalak bilgiyle nutuk atýyor. Örnek vermiyorum, size býrakýyorum.

 

Uzatmak istemiyorum, son sözüm þu olsun;

Bir Milletin, siyasete ihtiyacý vardýr elbet, ama siyaset dediðin, siyasetlikten çýktýðý anda, kimsenin buna ihtiyacý yoktur!

Doðru ve huzurlu siyasi günlere...

 

 

 

Pýnar

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...