Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

Ýnsanýn Kodu

 

 

Vicdan, ruh ile beden arasýndaki iletiþim vasýtasýdýr, merkezidir. Vicdan, bedenin ve ruhun yaratýlýþ gerçeðini, gayesini bilir ve insani bilgilendirmeye çaba sarfeder.

______________________________________

 

 

Kodunu kýramadýðým, BEN zannettiðim, aslý ruhum`dan ibaret olan VARLIÐIM. Gözün pencerelerinden izlediðin dünyanýn senin yurdun olmadýðýný bildiðin halde, kontrolü nefsinle beraber bedenine býrakýyorsun. Vicdanýnýn sesini dinlesen, mezara girmeden evvel bedenini kendine mezar eylemezdin…..

 

 

Evinin her köþesinde asýlý olan aynalara baktýðýnda, KENDÝNÝ deðil BEDENin olan RUHun kýyafetini görüyorsun. Halbuki SENin arakadaþýn olan BEDEN sayesinde dünyada yaþamýný sürdürebiliyorsun..….Vazifesini yerine getirir ise ahirette iyi bir dostun olacaktýr….

 

 

SEN aynada KENDÝ gözlerinin içine uzun uzadýya baksan, ürperebilirsin…

 

 

Aynalar sýrf senin dýþ görünümünü sergiliyor. Ýçini gösterebilen hakikat aynasýyla SEN zannettiðin BENin içindeki diðer CANý keþfedebilirsin…

 

 

Yaþamýný beden kafesinde geçiriyor, hayatýný rüyalara sýnýrlandýrýp, zamana ve mekana baðýmsýzlýðý tadýmlýk yaþýyorsun..

 

 

Bazen bir açlýk hissediyorsun. Ne yesende ne içsende doymadýðýnda, “Gözüm doymamýþ” deyip, gözünün penceresiyle izlediðin RUHunun açlýðýný bir sefer daha görmezden geliyorsun.

 

 

Ey RUH, Ey BEN, nefsinin esaretinden kurtul, SEN nefsine deðil, nefsi kendine hizmetkar et…SEN onu yönlendir....

 

 

Beyne verdiðin akýl fonksiyonuyla, kalbe verdiðin sevgi kabiliyetiyle BEDENini SENin canlandýrdýðýný bil.

 

 

SEN BEDENden çýkmadan, kendi varlýðýný hatýrla.

 

 

Eðer SEN ve BEDEN, varlýðýnýzdan bihaberseniz, SÝZÝ ne doktor nede piskolog barýþtýrabilir.

 

 

EY RUHum…Ey BEN…

 

 

SENDÝN Peygamberin öz, parlak nurundan bir atom…

 

 

SENDÝN ruhlar aleminde dünyaya geleceðin günü bekleyen…

 

 

SENDÝN Rabbini tüm haþmetiyle seyreden…

 

 

SENDÝN Rabbine tüm safiyetinle and içen….

 

 

BEDENe girsende, dünyaya varsanda, meþguliyetten boðulsanda, sorumluluklarla yýpransanda, her daim kulluk vazifelerini yerine getireceðine dair and içtin..

 

 

Çünkü SEN hayal ettiðin tüm güzellikleri cennette yaþamýþtýn..

 

 

SENin içerindeki, burada doyuramadýðýn o özlemi, ancak oraya kavuþmakla elde edebilirsin.

 

 

Bu and ve özlem SENÝN genetik kodunda yerleþtirilmiþ..

 

 

Ýþte SEN ve BEDEN bu kodu keþfetmekle vazifelisiniz.

 

 

Gönderildiðiniz bu diyarda birbirinizden sorumlusunuz ve imtihan ediliyorsunuz.

 

 

Ey RUH….

 

 

BEN zannettiðin kýyafetinin esirliðinden kurtulup, SENdeki SENÝ bul ve verdiðin sözü hatýrla.

 

 

Ancak SENÝN içindeki gercek SENÝ bulduðunda, O`nun Yaratanýný da bulursun…

 

 

Vatanýna laik bir SEN olursun….

 

 

Sümeyye Kiliçaslan, Moral Haber, 15/10/2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=13177&yazar=497

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...