Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

27 yýllýk evliyim. Eþim evde devamlý kötü söz kullanýyor, aðzý çok bozuk. Çocuklarým gergin ortamda büyüdüler. Onlar da çok sinirli oldular, ne yapacaðýmý þaþýrdým. (Rumuz: Yedikule)

 

Eþinizi deðiþtirmeye kalkmayýn, aklýnýza bile getirmeyin derim. Bunun yerine ikili diyaloglarýnýzý geliþtirmeye çalýþýn. Geçmiþte yaþananlarý, olanlarý, bitenleri mazi mezarlýðýna atarak þöyle bir rahatlayýn.

 

Hani nasýl evde eski eþyalarý, kullanýlmayan giyecekleri, orada burada yýðýntý halinde duran aðýrlýklarý evden uzaklaþtýrýrsýnýz, sonra da unutursunuz ya; kýrgýnlýklarý, dargýnlýklarý ve olumsuzluklarý da nisyan/unutkanlýk perdesine sarýn ve atýn kapý dýþarýya...

 

Mümkün oldukça hayatýnýzda pozitif, olumlu bakma yollarýný arayýn. "Gittikçe daha kötü olacak, yoruldum, ne yapacaðýmý þaþýrdým, býktým usandým" gibi sözlerle sürekli frene basarak kendinizi yýpratmayýn, kendi hýzýnýzý kesip enerjinizi limite etmeyin.

 

Moralinizi bozacak, evde soðuk hava estirecek, aðzýnýzýn tadýný kaçýracak konularý pek açmayýn, açýlacak olsa bile deðiþtirmeye çalýþýn, yani bir yerde eþinizin sinirlenmesine, agresifleþmesine engel olun.

 

Bu durumu çocuklarýnýzla da paylaþýn. Aðýz birliði ederek pratik çözümler arayýn, huzurunuzu, mutluluðunuzu bozacak konulara girmeyin.

 

Soru ve sorunlarýnýz için; mpaksu@bugun.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz....

 

Saygýda kusur etmeyin

 

Bu arada siz eþinize, çocuklar da babalarýna karþý saygýda kusur etmeyin. Çünkü bu çeþit insanlar saygýsýzlýðý hazmedemezler, bir bahane bularak ileri geri konuþurlar. Sonunda yine üzülen siz olursunuz. Kendisi aðzýna geleni söyler, rahatlama yolunu bulur, fakat olan size olur.

 

Bir de eþiniz sürekli sinirli olamaz, her fýrsatta baðýrýp çaðýrmaz. Sakin, neþeli, mutlu ve tatlý anlarý da mutlaka vardýr ve olacaktýr. Bu sýralarda siz de neþesine, mutluluðuna ortak olun, paylaþýn. Yarý þaka, yarý ciddi olarak kötü sözlerden dolayý üzüldüðünüzü söyleyin.

 

Kendisini çok sevdiðinizi, baþýnýzda görmekten, yanýnda bulunmasýndan büyük haz duyduðunuzu dile getirin. Sürekli iyi yönlerini, olumlu tutumlarýný söyleyin. Mesela "Evine çok baðlýsýn, bize çok düþkünsün, gönlün zengin, sen iyi bir babasýn" gibi sözlerle, bir yerde bu sözler dua yerine de geçer.

 

Böyle davranmakla hiçbir kaybýnýz olmayacak, bir eksiklik yaþamayacak, hatta kendi huzurunuzu bu vesileyle temin etmiþ olacaksýnýz. Denemekte fayda var. Allah yardýmcýnýz olsun.

 

Evlilik öncesi tanýþmada nelere dikkat etmeli?

 

Ben þu an bir beyle görüþüyorum. Tanýmak ve tanýþmak için "zaman gerekli" diyor ve en az 3-4 aylýk bir süre istiyor. Ben Ýslami hassasiyetlere özen gösteren bir bayaným. Hiç adý konmadan bu süre bana çok uzun geliyor ve yanlýþ görüyorum, fakat bazý konularda olumlu gibi olduðu için þaþýrdým.

 

Þaþýrmaya gerek yok. Herkesin kendine göre bir ölçüsü vardýr. Bu ölçüler gerçeklerle, inançla ve evlilik hazýrlýklarý öncesi izlenecek yolla ne kadar örtüþür, pratikte ne kadar yararlý olur, bunlar hep tartýþmaya açýk konular.

 

Özellikle Batý kaynaklý "modern" anlayýþýn bir getirisi olarak, evliliðe adým atan gençleri, daha özelde kýzlarýmýzý bir "deney adayý" olarak görme gibi bir konuma getiriyor.

 

Ne yapýyor delikanlý? Bir vesileyle tanýþtýðý/tanýþtýrýldýðý bir genç kýzla oturuyor, konuþuyor, geziyor, tozuyor, iniyor kalkýyor, birlikte yemek yiyor, biraz da serbestse seyahate çýkýyor, bir yerde gönül eðlendiriyor, sonunda "Nasip deðilmiþ, biz birbirimize uygun deðiliz" gibi bahanelerle vazgeçiyor.

 

Kýzcaðýz ümit içinde beklerken, duygusallýðýnýn çaresizliði içinde hayal kýrýklýðýna uðruyor, bundan sonra epeyce bir süre hayata küsüyor, evlilikten çekiniyor, korkuyor, kendi iç dünyasýna kapanýyor, normal biçimde gelecek teklifleri de duymak istemiyor.

 

Sizin bahsini ettiðiniz bu genç niyetinde ciddi ise, gerçekten evlenme hazýrlýðý içine girmiþse, ailelerinizin bilgisi, desteði ve yardýmýyla görüþmeler, tanýþmalar yapýlýr, karþýlýklý araþtýrma ve soruþturmalarla bilgiler alýnýr, varýlan karar sonucu yüzük takma/niþan gibi bir merasim sonucu daha yakýndan tanýma/tanýþma süreci baþlamýþ olur.

 

Niþanlýlýk süresi birkaç ay, lüzumu halinde 6 ay/1 senelik bir zamana yayýlabilir. Evlilik hazýrlýklarý baþlar, kalben, fikren ve ruhen uyuþma/anlaþma da tamamlanýnca evlilik gerçekleþir

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...