Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fabrikadaki mescidleri kapatan yönetim, þimdi de makine aralarý ile soyunma dolaplarý bölümünde namaz kýlmaya çalýþan iþçileri, "ihtar" cezasý vermekle tehdit ediyor.

 

Bursa Robert Bosch'da namaz kýlanlara inanýlmaz baský. Ekim ayý baþýnda, fabrikadaki mescidleri kapatan yönetim, þimdi de makine aralarý ile soyunma dolaplarý bölümünde namaz kýlmaya çalýþan iþçileri, "ihtar" cezasý vermekle tehdit ediyor.

 

Özellikle son bir yýlda ekonomik krizi gerekçe göstererek iþçileri psikolojik baský altýnda tutan Bursa Bosch yönetiminin sergilediði tutum, iþçiler arasýnda infiale yol açtý. Vakit'e konuþan bir Bosch çalýþaný, fabrikada yaþanan olumsuzluklarý anlattý. Ergenekon tutuklusu Mustafa Özbek'in sendikasý Türk Metal Sen'in konuya duyarsýz kalmasýný da eleþtiren çalýþan, Bursa Bosch'daki iþçilerin sendikasý olan Türk Metal Sendikasý Bursa 3 No'lu Þube Baþkanlýðý'ný, fabrika yönetimi nezdinde gerekli giriþimlerde bulunmamakla suçladý.

 

ÖNCE "SAKAL KES" DENÝLDÝ

 

Adýnýn açýklanmasýný istemeyen Bosch çalýþaný, yaþadýklarýný þöyle anlattý: "Ben, Bursa Robert Bosch fabrikasýnda 4-5 yýldan beri çalýþmaktayým. Ýþe girdiðim aylarda iþler çok yoðundu. Fazla mesai yapmaktan evimize gelemiyorduk. Sosyal hayatýmýz sýfýrdý. Ama bizim fabrikamýz vardý, müdürlerimiz vardý, ‘Biz bir aileyiz' cümlesini hiç aðýzlarýndan düþürmezlerdi. 2-3 yýl önce, þöyle bir olay oldu. Sakallý çalýþan arkadaþlar, sakallarýný kesmeleri için uyarýldýlar. Kesmeyenler, iþten atýldý. O zaman anladým ki, ‘Biz bir aileyiz' cümlesi, farklý anlam taþýyormuþ.

 

Derken kriz aylarý geldi. Ýþler iyice azaldý. Hatta, haftada 2-3 gün çalýþmýyorduk. Fabrika yönetimi, bizim gelmediðimiz günler için sýfýr ücret vermek istedi. Ayrýca iþçi çýkarmamaya söz verdiler. Ama Kasým 2008'de 117 arkadaþý iþten attýlar. Sonra baskýlar baþladý. Psikolojik baský olsun diye WC'ye bile saat koydular.

 

"MAAÞIMIZDAN ‘NAMAZ KESÝNTÝSÝ' YAPILIYORDU"

 

En son yapýlan faaliyet ise çok ilginç. Fabrikada deðiþik binalarda birkaç tane mescid var. Namaz formu doldurarak üretimi aksatmadan ve doldurduðumuz formlarla, maaþýmýzdan bir miktar kesilmesine razý olarak namazlarýmýzý kýlýyorduk. 4 Ekim'de, kimseye bilgi verilmeden mescidleri kullanýma kapattýlar. Hâlâ hiçbir açýklama yapýlmýyor. Sendikaya sorduðumuzda ise, yönetimin bu kararý aldýðýný söylüyorlar. Hatta; makine aralarýnda ve soyunma dolaplarýnýn olduðu bölümlerde namaz kýlan birini görürlerse, ihtar vereceklermiþ. Avrupa ülkelerinde, dininin gereklerini yaptýðý için hor görülüp, iþten atýlan Müslümanlarý gördükçe canýmýz sýkýlýrken, Bursa'daki bu uygulama bizi çok þaþýrttý."

 

BOSCH'TAN "BÝZDE MESCÝD OLMAZ" ÝTÝRAFI

 

Çalýþanlarýn þikâyetleri ile ilgili Vakit'e açýklamada bulunan Bosch Kurumsal Ýletiþim Koordinatörü Belin Alev, "Bursa'daki Bosch fabrikasýnda zaten mescid yoktu. Ýþçilerin izinsiz olarak kullandýklarý bir mekan vardý. Fabrika yönetimi de genel güvenlik amacýyla o yerde ibadet yapýlmasýna izin vermedi" dedi. Bosch Bursa Dizel Fabrikalarý Yönetimi ise, konuyla ilgili gazetemize yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: "Bosch Bursa Dizel Fabrikalarýnda bir mescid bulunmamaktadýr. Dünyanýn pek çok ülkesinde imalat yapan Bosch, diðer tüm iþ süreçlerinde olduðu gibi Ýnsan Kaynaklarý süreçlerini de belli standartlar dahilinde yönetmektedir. Çalýþanlara karþý adil ve eþit davranmayý ilke edinen Bosch'un, dünyada üretim yaptýðý hiçbir fabrikasýnda, ibadet için tahsis edilmiþ özel bir alan yoktur. Bu uygulama Türkiye için de geçerlidir. Toplu iþ sözleþmesi hükümlerine göre çalýþanlarýmýzýn günlük 7.5 saat çalýþma ve 20 dakika dinlenme süreleri belirlenmiþtir. Belirlenmiþ olan çalýþma saatleri, mesai harici etkinliklere imkân vermemektedir."

 

Vakit

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...