Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kocalar veya hanýmlar þekilden þekile sokulan bir mum gibi olursa evlilikler kurtulur mu, dersiniz? Eþler mutlu olur, ailelerdeki problemler biter mi? 'Bitmez' cevaplarýný duyar gibiyim. Öyleyse eþleri muma çevirmeyi bir kenara býrakýp "evliliðimde nasýl mutlu olabilirim?" diye düþünelim. "Ben zaten mutluyum." diyorsanýz bu mutluluðu öðleye kadar deðil ölene kadar sürdürmenin yollarýný arayalým.

Eþinizi muma çevirmekten vazgeçin

 

Þayet eþinizi mum gibi eritip istediðiniz þekle sokmayý düþünürseniz baþtan kaybedersiniz. Çünkü eþinizin çocukluktan beri alýþýp geldiði alýþkanlýklarý bir anda deðiþtirmek kolay olmadýðý gibi; böyle bir þeye kalkýþmak da doðru deðildir. "Eþimi nasýl deðiþtirip istediðim þekle sokarým?" diye düþünen eþler, "Eþimle frekanslarýmýzý nasýl tutturabilirim? Onunla nasýl uyum saðlayabilirim?" diye düþünürlerse mutlu olmak için ilk adýmý atmýþ olurlar. Diðer adýmlar, arkadan kendiliðinden gelir.

 

Evliliðinizi güç savaþýna çevirmeyin

 

Eþlerden birinin ötekine "istediðim gibi olacaksýn. Her dediðime evet diyeceksin. Bu evde ben ne dersem o olacak" þeklindeki dayatmalarý, eþini bir robot gibi görüp onu uzaktan kumandayla idare etmeye kalkýþmasýdýr. Hiçbir eþ idare edilmekten hoþlanmaz. O zaman evlilik bir güç savaþýna döner. Oysa evlilik güç savaþý deðil ki, "ben güçlüyüm, idareyi elime geçireceðim" diye düþünülsün. Evlilikte, yan yana, el ele ve omuz omuza olunmalýdýr.

 

Eþinizi boðmayýn

 

Kimi eþler, "eþimin ipini sýký sýkýya tutayým ki, bir yere kaçmasýn" düþüncesine kapýlýyor. Ne var ki, evlilik Hacivat-Karagöz oyunu olmadýðýndan ipleri sýký tutmak bir iþe yaramaz. Eþler kendi dünyalarýnda ne kadar hür olur, eþlerinin olur olmaz sorularý, yersiz kýskançlýk ve evhamlarýyla boðulmazsa o kadar huzurlu yaþarlar. Yersiz evhamlar bir insanýn baþýndan naylon torba geçirmek gibidir. Havasýzlýktan bunalan kiþi ölüm tehlikesi geçirip can havliyle o torbayý paramparça edebilir.

 

Eþiniz, yenmeniz gereken düþman deðildir

 

Evliliðinizi, savaþa çýkmak için kýlýçlarýn kuþanýldýðý, silahlara mermilerin yerleþtirildiði, makineli tüfeklerin hazýr edildiði bir meydan olarak görmeyin. Hangi savaþ insaný mutlu etmiþ ki? Zaferi kazansanýz bile kaybedenin can düþmanýnýz deðil hayat arkadaþýnýz olduðunu unutmayýn. Evliliðinizi saadet ülkesine yelken açýlan bir huzur limaný olarak görün. Evlilik masasýna savaþ sonrasý barýþ anlaþmasý imzalamak için deðil, mutluluk yemeðini yemek için oturun. Ýþte o zaman eþinizi mum gibi yapabilirsiniz. Ama eritilip þekilden þekile sokulan deðil, evlilik yolunun karanlýðýný aydýnlatan bir mumdur o artýk.

 

ZAMAN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...