Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýslam Dünyasý'nýn en büyük önyargýsý...

 

 

Ýslam Dünyasý'nýn en büyük önyargýsý kadýn konusundadýr.

 

Bu yüzden Alem-i Ýslam'da kadýn ne yazýk ki "kötü" bir konumdadýr.

 

Olmasý gereken konumda deðildir.

 

Belki de en büyük önyargý kadýnýn giyimi, tesettürü konusundadýr.

 

Tesettürlü olabilmek için illaki kara çarþaf giyme zorunluluðu bir önyargýdýr.

 

Yoktur böyle bir zorunluluk!

 

Kur'an tesettürü emreder ama bunun kara çarþafla olacaðýný asla söylemez.

 

Söylediði þudur:

 

"Resulüm! Mümin kadýnlara söyle gözlerini harama bakmaktan sakýnsýnlar, ýrzlarýný namuslarýný korusunlar. Ziynet yerlerini açýp göstermesinler. Ancak bunlardan görünmesi zaruri olan (yüz ve eller) müstesnadýr. Baþörtülerini (göðüs ve boyunlarý görünmeyecek þekilde) yakalarýnýn üstüne koyup örtsünler." (Nur:31)

 

Çarþaf bir acem geleneðidir.

 

Bir gelenektir yani.

 

Ve zamanla tesettür konusunda bir önyargýya dönüþmüþtür.

 

Hangi Ýslam alimine giderseniz gidin size 'tesettür demek çarþaf demektir' demez. Diyemez.

 

Çünkü yok böyle bir kesinlik.

 

Geçenlerde Mýsýr El Ezher Üniversitesi Rektörü 'Kara çarþafýn Ýslam'la ilgisi yok' diye bir açýklama yaptý.

 

Bu üniversite Sünni Ýslam'ýn önemli referans kaynaðý.

 

Zaten çarþafýn estetikle pek alakasý da yok.

 

Hele siyahýnýn. Siyah yorgunluðu...

 

Ýslam ülkelerinde kadýnlara yönelik kýsýtlamalar sadece kýyafetle ilgili deðil.

 

Mesela bazý Ýslam ülkelerinde kadýnlarýn araba kullanmasý bile yasak.

 

Acaba kadýn araba kullanýrsa ne olur, acaba araba mý kadýný, kadýn mý arabayý tahrik eder?

 

Böyle bir yasak ne kadar da anlamsýz.

 

Kadýnlarýn birinci derece olmayan akrabalarý ile kamuya açýk yerlerde mesela bir lokantada yemek yemeleri yasak...

 

Ne olur yerlerse kýyamet mi kopar!

 

Geçenlerde Suudi Arabistan'da Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi açýldý. Bu üniversitede Suudi Arabistan'da geçerli kurallar geçerli deðil.

 

Mesela kadýnlarla erkekler ayný sýnýflarda eðitim görebilecekler.

 

Kadýnlar üniversite kampusu içinde otomobil kullanabilecek.

 

Abaya ile örtünmeden kampus içinde dolaþabilecek.

 

Ama kampus dýþýna çýkýnca yeniden Suud Kralý'nýn emir ve yasaklarýna uymak zorunda kalacaklar!

 

Bu iyi bir açýlým. Ancak Kral'ýn çeliþkisini de çok iyi ifade ediyor.

 

Suudi Arabistan'da kadýnlara yönelik yasaklar nasýl oluyor da yine ayný ülke içinde açýlan bir üniversite kampusu içinde serbest olabiliyor!

 

Demek ki Kral'ýn uygulamalarý tamamen kendi keyfi ile ilgili bir þey!

 

Yoksa Allah'ýn emri Cidde'de baþka, Medine'de baþka uygulanmaz. Bu serbestiyi ülkesinin her tarafýna yaymasý hem kendisi için hem de Arap toplumlarý için büyük açýlým olacaktýr.

 

Zaman'ýn yeni reklamý muhteþem olmuþ...

 

Zaman'ýn yeni reklamý çok güzel olmuþ.

 

"Önyargýlarýmýz, görünmeyen duvarlarýmýz" konusu son derece manidar görsel anlatýmlarla kitlelerin zihnine kazýnýyor.

 

Mesaj hiçbir parazitlenmeye yol açýlmadan çok net biçimde iletiliyor.

 

Herkesin ön yargýlarý kendi önündeki görünmez duvarýdýr.

 

Kesinlikle önyargýlarý parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur.

 

Ama denemeye deðer!

 

Ýnsanlar sanýldýðý kadar katý olmayabilir.

 

Ýnsanlarýn her zamaný bir olmaz.

 

En önyargýlý insanda bile bir bam teli mutlaka vardýr.

 

O noktaya yoðunlaþmak, oraya hitap etmek, mesajý o noktaya yöneltmek, eþref saatlerini kollamak vs. önyargý duvarýnda bir gedik açýp oradan gönüllere sýzmaya yol açabilir.

 

Yeter ki siz mesajýnýzý uygun zaman ve zeminde, uygun üslupla verin.

 

Önyargýlarýmýz bizi yanýltýr, yanlýþa sevk eder.

 

Önyargýlarýnýzla yürürsünüz ama bir yürüyen bantta yürüyormuþ gibi olursunuz, asla mesafe alamazsýnýz.

 

Bakarsýnýz ama gerçeði göremezsiniz. Gördüðünüz sadece sizin önünüzdeki camdan duvarlardýr. Gördüðünüz lekeler de kendi duvarýnýzdaki lekelerdir.

 

Zaman'ýn yeni reklamý bu mesajlarý çok açýk biçimde gösteriyor. 1.44 saniyelik film binlerce sayfayla verilebilecek bir mesajý çok güzel ifade ediyor.

 

Ýþte bu da görsel basýnýn gücü.

 

Bugünlerde en çok dinlediðim þarký

 

Mustafa Yýldýzdoðan'ýn 'Saçlarýn' isimli þarkýsý. Çok güzel bir beste, çok güzel sözler.

 

Bu þarkýnýn sözleri bir kadýnýn saçlarý ile ilgili yazýlabilecek en güzel sözler.

 

Ýþte o þarký:

 

Söküp atýlmýyor bende mi kusur/Doðarken kök salmýþ öze saçlarýn/Bir kara sevda ki yarýný yazýr/Sýðmýyor kaleme söze saçlarýn/Örgüde bir baþka düzde bir baþka/Gizlendiði zaman nazda bir baþka/Omuzda bir baþka yüzde bir baþka/Kirpik olmuþ inmiþ göze saçlarýn/Ýpekten sýrmadan tel tel yaratmýþ/Telini bir ömre bedel yaratmýþ/ Sanki Vasfi için özel yaratmýþ/Dört mevsim bir baþka taze saçlarýn...

 

 

Nuh Gönültas, Bugün, 08.10.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...