Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yok mu Ýsrail'e dur diyecek bir Kudüs Konsolosu?

 

Bir diplomat arkadaþým, Mescid-i Aksa Ýmamý ve Türkiye'nin Kudüs Konsolosluðu'ndaki görevlilerden naklen anlatmýþtý:

 

Ýsrailliler 1967'de Doðu Kudüs'ü iþgal ettiklerinde hemen Harem-i Þerif'e girip Kubbet-us Sahra'nýn tepesine Ýsrail bayraðýný dikmiþler.

 

Türkiye'nin Kudüs Konsolosu bunu görünce dayanamayýp Harem-i Þerif'e koþmuþ ve oradaki Ýsrail askerlerine “Siz Ürdün'ü yendiniz, Ýslam'ý yenmediniz. Burasý Ürdün'e deðil bütün Müslümanlara aittir. O bayraðý derhal indirin, aksi takdirde karþýnýzda Türkiye'yi bulursunuz” demiþ.

 

Ýsrail askerleri bunun üzerine bayraðý indirmiþler.

 

***

 

Mescid-i Aksa ve Kubbetussahra'yý yýkýp Harem-i Þerif üzerinde “Süleyman Mabedi”ni inþa etmek isteyen Ýsrailliler, bu amaçla yýllardýr sürdüre geldikleri “arkeolojik kazý çalýþmalarý”nýn bir adým ötesine geçmiþ bulunuyorlar.

 

Binlerce Ýsrailli militan, “bu iþi artýk bitirmek” için Harem-i Þerif'e akýn ediyor.

 

Ýþgal ve yýkýmýn önüne geçmek için Harem-i Þerif'in çevresinde ve içinde nöbet tutan Filistinliler, hem bu “sivil eylemciler”le hem de onlarý kollayan Ýsrail askerleriyle çatýþarak, Ümmet-i Muhammed'in namusunu korumaya çalýþýyorlar.

 

Þeyh Raid Salah liderliðindeki mukaddesat fedailerinin ellerinde sadece taþ var.

 

Ýsrailliler ise –hem asker hem 'sivil'- diþlerine kadar silahlý.

 

Harem-i Þerif'te ateþ ediliyor, orada bulunmaktan baþka suçu(!) olmayan Filistinliler vuruluyor.

 

Mescid-i Aksa'nýn etrafýna yerleþtirilen keskin niþancýlar, içeride namaz kýlan Filistinlileri 'avlamak' için emir bekliyorlar.

 

Ýslam Dünyasý olup bitenlere böyle seyirci kalmaya devam ederse, Ýsrail Terör Rejimi'nin Mescid-i Aksa'yý kan deryasýnda boðduðunu da göreceðiz!

 

Türkiye'nin liderliðinde yükseliþe geçtiði söylenen Ýslam Konferansý Teþkilatý nerede?

 

“Kudüs'ün tapusu bizde” diyen Türkiye nerede?

 

Yok mu Harem-i Þerif'e koþup “Durun!” diyecek bir Kudüs Konsolosu?

 

***

 

ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, Taksim Meydaný'ndan sesleniyor:

 

“Bu dava sadece Filistinlilerin davasý deðildir. Aksa'nýn savunmasý bir buçuk milyarlýk Ýslam Dünyasý'na ve vicdan sahibi insanlýða aittir. Türkiye kendi topraklarýna yapýlan saldýrýlara nasýl karþýlýk veriyorsa burada da ayný refleksi göstermelidir. Türkiye, bu konuda, iþgal gerçekleþmeden, Müslümanlarýn ilk kýblesi Mescid-i Aksa yýkýlmadan, elindeki bütün kartlarý zamanýnda kullanabilmelidir. Ýslam Konferansý Teþkilatý acilen toplanmalý ve gerekirse Ýslam Dünyasý'nýn Ýsrail ile olan diplomatik iliþkilerini kesme de dahil olmak üzere çeþitli kararlar almalýdýr. Ýsrail'in saldýrýlarý dünyanýn tepkilerine göre þekillenecektir. Kanla sulanmýþ bir Mescid-i Aksa hiçbir zaman temizlenemez.”

 

***

 

Ýsrail, Ýslam Dünyasý'nýn ve bilhassa Türkiye'nin tepkisini ölçüyor.

 

Tepki zayýf kaldýðý takdirde sonuna kadar gidecek.

 

Ses ver Ankara!

 

Hakan Albayrak, Yeni Þafak, 07.10.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...