Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Said Nursî açýlýmý

 

Hükümetin demokratik açýlýmý gündeme getirirken Yaþar Kemal’den Sezen Aksu ve Ajda Pekkan’a kadar birçok popüler ve medyatik isimle diyalog kurarken, çözüm aranan konularda yüz senedir geçerliliðini koruyan fikirleriyle Said Nursî’den hiç söz edilmemesi, çok önemli ve hayatî bir noksanlýktý.

 

Öyle ki, Bediüzzaman’ýn þimdi de taptaze olan isabetli görüþleri vakti zamanýnda dikkate alýnarak gereði yerine getirilmiþ olsaydý, bugün yana yakýla çözüm aradýðýmýz kronik sorunlar ortaya çýkmaz, en azýndan bu boyutlara ulaþmazdý.

 

Hal böyle iken, yýllarca kasýtlý olarak susturulmaya, engellenmeye, bastýrýlmaya; buna muvaffak olunamayýnca iftiralarla çürütülmeye; bu da baþarýlamayýnca gizlenmeye çalýþýlan Said Nursî gerçeðinin, demokratik açýlým gibi son derece önemli bir konuda, hele bu iktidar tarafýndan ihmali, kolay kolay anlaþýlabilecek birþey deðildi.

 

Siyasete girmeden önce uluslararasý bir Risale-i Nur Kongresine sunduðu tebliðde, “Bediüzzaman’a kulak verilseydi Güneydoðu ve terör sorunu olmazdý” diyen bir ismin yýllarca Millî Eðitim Bakaný olarak görev yaptýðý bir iktidarda, bazý okullarýn internet sitelerinde Said Nursî’nin bir sözüne yer verildiði gerekçesiyle ilgililere soruþturma açýlýp ceza verilmesi ayrý bir garabetti.

 

Keza, Yeni Asya’nýn Risale-i Nur kaynaklý çekincelerle ortaya koyduðu mesafeli ve eleþtirel duruþ dýþýnda, birçok Nurcunun desteðini almasýna raðmen AKP’nin hele açýlým gibi bir konuda dahi Said Nursî’den uzak durmasý çok tuhaftý.

 

Ayný þekilde, Cumhurbaþkanýnýn, Bitlis gezisinde Norþin adý için ortaya koyduðu isabetli açýlýmý, üniversite bahsinde, bu projenin asýl mimarý olan Bediüzzaman’dan esirgemiþ olmasý da.

 

Velhasýl AKP, 1991’de iþbaþý yapan ve Kültür Bakanlýðý kararýyla devlet kütüphanelerini ilk kez Risale-i Nur’a açýp, bunu bilboard afiþleri ve gazete ilânlarýyla ilân ederek, külliyatý yýllarca maruz býrakýldýðý “yasak kitap” muamelesinden kurtarma noktasýnda tarihî bir icraata imza atan DYP-SHP koalisyonunun dahi gerisinde kaldý.

 

Said Nursî konusundaki resmî görüþün cenderesine kendisini hapsetmenin getirdiði bu tutukluðun açýlým bahsi gündeme geldikten sonra da devamý üzerine, Yeni Asya olarak bu tavrý eleþtirdik ve “Bediüzzaman’sýz bir açýlým”ýn baþarýlý olamayacaðýný ýsrarlý bir þekilde vurguladýk.

 

Aradan haftalar, aylar geçti. Ve iþin tabiatýndan kaynaklanan zorluklarý aþarak yürütülmesi gereken açýlým sürecinin, kamuoyuna sunulduðu þekliyle içerdiði belirsizlikler, yöntem hatalarý, mâlûm kesimlerde tetiklediði katý direniþ gibi bir dizi sebeple tavsamaya baþladýðý veya o izlenimin doðduðu bir noktada, Erdoðan’ýn kongre konuþmasýnda, Sabahat Akkiraz, Cem Karaca, Ahmet Kaya, Nazým Hikmet gibi isimlerin ardýndan ve onlar için söylemeye gerek görmediði “Sevseniz de, sevmeseniz de, fikirlerini beðenseniz de, beðenmeseniz de” kaydýný koyarak “Said Nursî’siz Türkiye’nin maneviyatý noksan kalýr” cümlesine yer vermesi, adeta açýlýma can verdi.

 

Ýki saati aþan uzun konuþma, medyada, en çok Said Nursî’nin adýnýn geçtiði bölüm öne çýkarýlarak verildi. Yani, Said Nursî’nin adý bile, tavsamaya yüz tutan süreci bir anda hareketlendirdi.

 

Ve konuþmanýn, kongre salonundaki binlerce dinleyiciyi en çok ateþleyen, en fazla alkýþ alan, yorumculara “Salon alkýþtan yýkýldý” dedirten cümlesi de Said Nursî adýnýn geçtiði cümleydi.

 

Bu tablo hem devletin kimi kesimlerince hâlâ soðuk bakýlan Bediüzzaman’ýn, milletin gönlünde nasýl taht kurduðunu; hem de onu dýþlayarak kalýcý bir baþarýya ulaþýlamayacaðýný gösteriyor.

 

Buradan çýkarýlacak ders, sadece adýnýn telâffuzu dahi bu neticeyi veren bir bilgenin fikirlerini pusula yapýp, açýlým projesini onlarýn verdiði parametrelere göre tekrar dizayn etmek olmalý.

 

Said Nursî açýlýmýnýn, “herkese mavi boncuk” eksenli bir seçim manevrasý olarak kalmamasý, bu yönde gösterilecek samimî gayretlere baðlý...

 

 

Kazým Güleçyüz, Yeni Asya, 06.10.09

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...