Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Acaba müslüman olabilirmiyim?

 

Her sene 3 Ekim´de Almanya genelinde ”Açýk Cami Günü” düzenlenir. Tüm camiler kapýlarýný aðýzlarýna kadar açarlar. Geleneksel olan bu organizenin 3 Ekim´de olmasý bir tesadüf deðil. Çünkü 3 Ekim günü ayný zamanda tüm Almanya çapýnda resmi bir tatil günü: “Alman Birliði Günü“. Bu birliðe müslümanlarda katký saðlamak için, 3 Ekimde her sene camilerde özel programlar yapýlýr, gayri müslimler davet ediler vs.

 

 

Bu senede yine Almanya çapýnda onbinlerce gayrimüslim camilerde aðýrlandýlar. Tahmini rakamlara göre yüz bine yakýn ziyaretci camileri ziyaret etmiþ.

 

 

Derendorf’da bulunan DÝTÝB (Diyanet)´e baðlý cami, misafirleri aydýnlýðýyla, göz kamaþtýrýcý duvar boyalarýyla büyüledi. Caminin dernek baþkanýnýn gençlerle beraber organize ettiði programda, misafirleri en güzel þekilde aðýrlamaya ve bilgilendirmeye özen gösterildi. Cami imamý program süresi boyunca bizzat programa katýldý ve gelen özel sorulara derin cevaplar verdi.

 

 

Geçen senelere kýyasen, bu sene en çok dikkat çeken nokta, camiye gelen yaklaþýk 150 kiþinin çoðunun genç olmasýydý. Ýhtiyarlar daha çok bir sanat eseri görme merakýyla, bazý konuklar ise medyada gördükleri olumsuzluklarý bir müslümanla tartýþabilmek nedeniyle gelmiþlerdi… fakat genç misafirlerimizi büyük bir arayýþ ve ilgi içerisinde bulduk.

 

 

Özellikle Avrupa´da, manevi boþluðu doldurmak için, spor, yoga veya meditasyon gibi alternatifler ortaya sürülüyor. Bunlarýn hiç biri bu boþluðu doldurmadýðý için, camide cemaatle kýlýnan namazlar büyük bir ilgi ve hayranlýk ile karþýlandý. Bu manevi boþluðu doldurabilecek tek þeyin namaz olduðu açýk ve net bir þekilde – tam anlamýyla – gözler önüne sergilendi. Bu baðlamda caminin hazýrladýðý “Ýslamda Namaz” sergisi çok derin konuþmalara ve sorulara sebep oldu.

 

 

Bu organizenin asýl amacý, ziyaretcilere cami sanatýný tanýttýrmak deðildi elbette. Asýl mesele, müslümanlarýn kendilerini ayný toplumda beraber yaþadýklarý insanlara tanýttýrmalarý ve onlarýn akýllarýnda Allah inancýný benimsemelerine dair kapý aralamak. Amacýmýz yanýsýra hayatýn gayesi hakkýnda düþünceler için zaman ayýrmaya ve dünyamýzdaki harikalara ve mucizelere karþý daha duyarlý davranmayý teþviklemek idi.

 

 

Çok verimli konuþmalarýn ve memnuniyetlerin doruk noktasý ise, iki çocuklu bir alman ailesinin camiye girmesiyle yaþandý. “Bir ay oruç tuttuk, Fatihayý ezberledik, ailece müslüman olabilirmiyiz?” derken gözlerinin içi gülüyordu.

 

 

Ýslamiyetle ve müslümanlarýn yaþam tarzýyla ilgilenen insanlara muhatab olma umuduyla, camilerin bu günü “Camilerin açýk günü - Tag der offenen Moscheen” olarak deðerlendirmelerini oldukca önemli ve gerekli görüyoruz.

 

 

…. ve diyalog ve paylaþýmla dolu bu günün, senenin daha çok günlerine yayýlmasýný umut ediyoruz. Bu ise tebliðin yanýnda daha çok temsil olmakla gercekleþebilir.

 

 

Sümeyye Kiliçaslan, Moral Haber, 05/10/2009

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=13072&yazar=497

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...