Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baþbakan Erdoðan Türkiye mozaiðindeki 14 kiþinin ismini verdi. CHP'li Kýlýçdaroðlu Erdoðan'ýn listesine alternatif bir liste yaptý...

 

Baþbakan, Türkiye mozaiðindeki isimlerini verdi. Siyasetçiler ve sanatçýlar da bu mozaiðe kendi listelerini vererek katkýda bulundu

 

CHP’nin alternatif isimleri

CHP Grup Baþkan Vekili Kemal Kýlýçdaroðlu, Ak Parti 3. Kongresi’nde demokratik açýlýmý savunurken, Said-i Nursi’den Nâzým Hikmet’e uzanan 14 ismi telaffuz ederek içerisinde “milli birlik” mesajý taþýyan bir “Türkiye mozaiði” çizen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn listesine alternatif bir liste yaptý. Kýlýçdaroðlu’nun listesindeki isimler þöyle:

- Yaþar Kemal

- Necip Fazýl Kýsakürek

- Aziz Nesin

- Yýlmaz Güney

- Mimar Sinan

- Sabahattin Ali

- Ziya Gökalp

- Âþýk Mahzuni Þerif

- Parvus Efendi (19. yüzyýl. Teorisyen)

- Agop Dilaçar (Ermeni asýllý Türk dil bilimci)

- Kul Himmet (16. yüzyýlda yaþamýþ Alevi Bektaþi halk ozaný)

- Cemil Meriç (Edebiyat eleþtirmeni)

- Ýdris-i Bitlisi (Kürt siyasetçi ve yazar)

- Mustafa Suphi (Türkiye Komünist?Partisi’nin ilk merkez komitesi baþkaný)

 

 

DTP: Türkiye’nin tüm renkleri mozaiðimizdir

Ahmet Türk (Genel Baþkan): Anadolu’da herkes bu mozaiðin ürünüdür. Biz hiçbir kültürü, kimliði, farklýlýðý inkâr edemeyiz. Eðer biz baþkalarýnýn farklýlýðýný inkâr edersek, bizim talebimizin bir anlamý olmaz. Anayasadaki bütün farklýlýklar üzerinde ýsrarla duruyoruz. Farklýlýklarý esas alan bir zenginlik olduðuna göre, kültürel farklýlýklarý da esas alan bir mantýkla olaya bakmamýz gereklidir. Mozaik budur. Baþka türlü mozaik olur mu. Bin çiçekli bahçede bir gül bile koparsanýz, o eksik olur.

Hasip Kaplan (Þýrnak Milletvekili): Türkiye’nin bütün renkleri, bütün sesleri, bütün kültürleri, bütün halklarý ve bu topraklarda yaþayan kültürleriyle beraber hepsi mozaiktir. Tarihi zenginliðimizdir. Bunlarý eþit ve özgür þekilde yaþatmak ve saygý göstermek temel felsefemizdir. Bu coðrafyada yaþayan herkes bu ülkenin mozaiðidir.

Sýrrý Sakýk (Muþ Milletvekili): Sayýn Baþbakan sadece tespit yaparak, sorunu çözmeyerek, mozaiðin geliþmesine katký sunamaz. Mozaik herkesin tek kimlikte buluþtuðu bir þey deðildir. Kürt, Ermeni, Rum, Çerkez ve Gürcü kimliðinin de Türk kimliði kadar kutsal olduðunu sayýn Baþbakan bilmelidir.

 

 

MHP’nin mozaiði yok, Türk milleti var

Cihan Paçacý (MHP Genel Sekreteri): Tarihimize baktýðýmýzda, bugüne geliþimizde önemli rolleri olmuþ isimlerin kimler olduðu belli. Bu þekilde bir isimlendirmeye gidilmemesi gerekir.

Mehmet Þandýr (MHP Grup Baþkan Vekili): Kimliklere siyasi anlam yükleyerek birlik saðlanmaz. Türkiyelilik kimliði milli kimlik deðil adres kimliðidir. Türkiye’nin milli kimliði Türk milletidir. Baþbakan toplumun deðerlerini, isimlerini kullanýyor, istismar ediyor. MHP’nin mozaiði yok. Tek meselesi var o da Türk milletidir.

Atilla Kaya (MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý): Öyle isimler sayarak birlik beraberlik saðlanmaz. Bu tür istismarla ülkenin kimliðini ancak tahrip edersiniz, ediyorlar da. Baþbakan Türk kelimesinin tarihimizde hangi anlamlarý içerdiðini bilerek konuþmalý.

Hüsamettin Cindoruk (DP Genel Baþkaný): Baþbakan, 14 ismi ansiklopedinin farklý sayfalarýndan rastgele seçer gibi sýralamýþ. Önce bu isimleri niçin seçtiðini söylemesi lazým. Yaþar Kemal, ‘Anadolu binbir çiçekle bezenmiþ bir kültür bahçesidir’ demiþti. Yaþar Kemal’den bahsetseydi.

 

Erdoðan’ýn verdiði isimler:Ahmet Yesevi

Hacý Bektaþ

Pir Sultan Abdal

Hacý Bayram Veli

Yunus Emre

Mevlana

Sebahat Akkiraz

Tatyos Efendi

Cem Karaca

Ahmet Kaya

Mehmet Akif

Nâzým Hikmet

Ahmet Hani

Said-i Nursi

 

 

Yeter ki listeyi yaparken kimseyi dýþlamayalým

Elif Þafak (Yazar):

Bence sanat ve kültür insanlarý buluþturur. Ayný masa etrafýnda bir araya gelmeyenleri kaynaþtýrýr. Sanatçý zaten “biz” ve “onlar” ayrýmý yapamaz ki. Yaptýðý iþin doðasý gereði yapamaz. Sanatçýnýn “ötekisi” olmaz. Ve eðer biz bugün görece daha rahat koþullarda üretebiliyorsak, bunu bizden önceki sanatçýlarýn varlýðýna da borçluyuz. O yüzden ben hep bir vefa borcum olduðunu düþünüyorum. Halide Edip Adývar’a, Oðuz Atay’a, Sevgi Soysal’a... Ve Üçüncü Selim’e, Þeyh Galip’e, Dede Efendi’ye... Hepimiz kendi kiþisel vefa listelerimizi yapabiliriz. Yeter ki hiçbir sanatçýyý þu veya bu sebepten ötürü dýþlamayalým. Hiçbir deðerimizi, hiçbir insanýmýzý ‘öteki’leþtirmeyelim.

 

 

Ayþe Böhürler (Ak Parti MKYK üyesi): “Güzel konuþmaydý, beðendim ama konuþmayý dinlerken, Baþbakan o isimleri sayarken onlarýn içinde Ahmet Arif de olmalýydý diye düþündüm” diye konuþtu.

 

Deniz Kýzý Etfelya Haným ve Mois Kohen’i ekledim

Prof. Dr. Baskýn Oran (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öðretim Üyesi): Baþbakan Erdoðan’ýn listesinde Kürtler, Aleviler ve Ermeniler de dahil “hemen hemen tüm ezilmiþ ve dýþlanmýþlarýn olduðunu” belirterek, “Yalnýz bu listede Rum ve Yahudiler yok, onlar da olsaydý daha iyi olurdu” dedi. Oran, listeye iki isim daha ekledi:

- Deniz Kýzý Eftelya Haným (1891’de Ýstanbul’da doðmuþ olan Kanto sanatçýsý.)

- Tekin Alp (Mois Kohen): Türk milliyetçiliðinin önde gelen ideologlarýndan.

 

 

 

‘Deniz Gezmiþ de olsun’

 

Lale Müldür (Þair):

Divan-ý Lügatit Türk Kuran

Kitab-ý Mukaddes

Þeyh Galip

Þems-i Tebrizi

Mevlana

Yunus Emre

Fatih Sultan Mehmet

Ahmet Haþim

Yahya Kemal Beyatlý

Asaf Halet Çelebi

Ece Ayhan

Oðuz Atay...

 

Pýnar Kür (Yazar): Baþbakan Erdoðan’ýn listesinde bir tane kadýn, bir tane de gayrimüslim var. Bu da kadýnlarýn ve gayrimüslimlerin bu memlekette hâlâ ikinci sýnýf vatandaþ olduðunu gösteriyor. Ki bu da Baþbakan’ýn dünya görüþünün yansýmasý. Benim listemde Halide Edip Adývar, Deniz Gezmiþ, Afife Jale, Muazzez Ýlmiye Çýð ve Ýstanbul’un önemli mimarlarýný yetiþtiren Balyan ailesi var.

Ümit Ünal (Yönetmen): Orhan Pamuk’un hak ettiði saygýyý gerçekten görebildiði ve ‘koruma’sýz yaþayabildiði; Baskýn Oran gibi bir bilim adamýnýn söyledikleri yüzünden hakaretlere maruz kalmadýðý; Murat Belge gibi her alanda birikimli bir yazarýn iðrenç saldýrýlara uðramadýðý bir ülke hayal ederim.

Iþýl Kasapoðlu (Tiyatro yönetmeni): Ben bu mozaiði destekliyorum; Kürt ve Ermeni açýlýmýný desteklediðim gibi. Yaþar Kemal, Orhan Pamuk gibi isimler de olabilirdi günümüzden. Mimar Sinan da konuþulabilirdi, Ara Güler de... Ya da þu sýralar sergisi süren Yüksel Arslan da...

Cevat Çapan (Þair, çevirmen): Bir kültürün oluþmasý çok uzun bir sürece yayýlýr. Bu tip deðerler toplum tarafýndan zaman içinde sahiplenilir. Bu konularda tek tek isim saymak doðru olmaz.

Haldun Dormen (Tiyatro sanatçýsý): Ermeniler, Kürtler, Rumlar ve Yahudilerin yok edilmesi beni rahatsýz ediyor. Onlar olmadan biz de olamayýz. Osmanlý’dan beri var bu. Bu konuda bir liste yapmam; sanat yapmýþ bütün insanlar diyebilirim...

Gülriz Sururi (Tiyatro sanatçýsý):

Vehbi Koç

Sakýp Sabancý

Hasan Ali Yücel

Muhsin Ertuðrul

Türkan Saylan

Yýlmaz Büyükerþen

Mimar Sinan

Yaþar Kemal

Deniz Gezmiþ.

 

 

Baþbakan’ýn listesi sanatçýlarý böldü

 

Yýlmaz Erdoðan: Baþbakan’ýn aslýnda ne demek istediðine bakmak ve konuþmasýnýn anafikrini almak lazým. Bu açýdan ben çok doðru bir konuþma yaptýðýný düþünüyorum. Elbette ki, biz kültürel anlamda çok zengin bir ülkeyiz, o listeye çok sayýda deðerli baþka isimleri de eklemek mümkün...

Tarýk Akan: Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný’nýn Atatürk’ün adýný söylememesi beni çok incitti. Nasýl Atatürk’ün adýný söylemez? Aziz Nesin’in adýný söylememesinin nedeni ona Sivas’ý mý, Madýmak’ý mý hatýrlatýyor acaba?

Tamer Karadaðlý: Bence böylesine zengin bir ülkenin kültür mozaiðinin 14 kiþiyle sýnýrlandýrýlmamasý gerekir. Bence o kadar deðerli isim var ki... 14 kiþi deðil, 14 bin, hatta 14 milyon kiþinin adýný söylemek gerekir.

Altan Erkekli: Yüreði vatan ve sanat aþkýyla dolu olan bu ülkenin her bir bireyinin kültür mozaiðinin bir parçasý olduðunu düþünüyorum. Bu açýdan sadece 14 isim saymak hiç doðru deðil. Hepimiz bu mozaiðin parçasý deðil miyiz?

 

Kaynak: Milliyet

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...