Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

2015 Dünya Bediüzzaman yýlýna hazýrýz

 

Niyeti iradesini besleyen ve iradesi ruhuna yaslanan bir müminin tasavvuru ve tahayyülü, istikbali keþfetmeye hazýrdýr.

***

Öyleyse ne kaldý geriye?

Sadece bakmak ileriye?

***

Hedefimize götüren yola, zihnimiz açýksa, onu idrak edecek tutku ve heyecana sahipsek, inanýn niyetimizle besleyeceðimiz ve aklýmýzla sulayacaðýmýz bir aðacýn tohumu gibi topraða düþtüðü noktadayýz.

Gerisi, tohumu aðaç yapacak Ýlahi tasarrufa ait olmak ve sebeplere baþvurmaktan ibarettir.

***

Hayýrlý uðurlu olsun 2015 Dünya Bediüzzaman yýlý.

O yýl, bu günden baþladý. Yoðun bir gündem olmaya devam ediyor.

Dünya çapýnda ilim adamlarýnýn, sanat çevrelerinin, BM’ce akredite edilmiþ uluslararasý STKlarýn ve bilhassa Ýslam dünyasýnýn gündemine çoktan girdi bile.

Hayýrlý uðurlu olsun.

***

Cemre düþtü.

Duasýný niyetinin perçinlediði Risale Haber yazarý Said Özadalý, Uluslararasý Bediüzzaman Sempozyumu için Filipinler’e gitmiþti. Risale Haber adýna programý izlemek üzere. Güzel haberlerle dönmüþtü.

Sonra Filipinler Risale-i Nur Enstitüsü Baþkaný Muhammet Rýza Dalkýlýç’la ufuklarý havsalamýzý aþan bir röportaj gerçekleþtirdi.

Röportaj, inanýlmaz yanký buldu. Çünkü Üstadýn kendi tasarrufuydu.

Mana makes buldu.

***

Nasýl mý?

Risale Haber mahreçli ilk duyuru, son on günde 200’ün üstünde sitede iktibas edildi. Haber yaygýnlaþtý. Mana makes buldu. Bulan, Üstadý buldu.

***

Nasýl mý?

Sadece Haber7’nin manþetten verdiði ilk duyuru, ilk gününde 35 bin týklandý. Günün en çok okunan haberiydi. Diðerlerini kýyaslayýn.

Diðer basýn kuruluþlarýnda ýþýk hýzýnda, internet hýzýrlýðýnda ve sýrrren tenevveret keyfiyetinde yanký buldu.

Haza min fadli Rabbi.

***

Ýslami gazeteler haberin peþine düþtüler. Doðru mu, rüya mý, temenni mi, baþvuru mu, yoksa bir hayal mi?

Kesin olan, bu niyetin tezahürü. Bu mananýn makes bulmasý ve sürecin baþlamýþ olmasýdýr kanaatimce.

Okuduðum haber kanallarý, gözlemlediðim süreç, aldýðým bilgiler, araþtýrdýðým zeminler bunu gösteriyor.

***

Peki bundan sonra ne olacak?

Evvela Bismillah deyip niyetini, iradesini, ruhunu ve manasýný iþin içine alýnteri ile beraber katanlar nezdinde bu iþ/iþlem baþladý.

Geriye ne kaldý?

Sadece zamaný, zemini ve zihni ayný hedefte mezcedecek teþebbüsün devamý ile büyük inkiþaf ve inþirahlara götüreceðini biliyoruz.

Þimdilik bu kadar.

Turpun büyüðü heybede.

***

Peki Türkiye ne yapacak?

Bu sýrra ve duaya içten kalbi, akli ve fiili desteði katarak bu lütfa mazhar olanlardan olacak?

Ýnsafla, ihlasla, beraberce, evrensel düþünerek, dünyanýn hakkýný dünyaya vererek…

***

Google’a girip týrnak içinde “Dünya Bediüzzaman yýlý” dediðinizde veya yakýn ifadelerle irdelediðinizde, gelen sonuçlarýn son 10 güne ait olduðunu düþündüðünüzde “sýrren tenevveret, internet” hakikatini göreceksiniz.

***

Bu vesileyle bir müþahedemi paylaþmak istiyorum.

Ýnternet dünyasý, yeni tabirle çaðýn yeni basýný/medyasý dijital medya Risale Haber’i çok sevdi.

Neden mi?

Çünkü risale ve çevresinden taze haber veriyor. Risale-i Nur’a götürüyor. Ona çekiyor.

Sýfýr merkez çalýþýyor ve herkesin.

Risale diyen herkese açýk.

Ne söyleyeceðini, herkes kendisi takdir ediyor. Tayin eden yok.

Sadece, muhabbeti kýracak, hakaret, kýskançlýk ve “butlan ile mahkum etme”ye matuf mesajlara, kayýtdýþý fýsýldanan gýybetlere ve telkinlere kapalý.

***

Risale çevresi medyanýn desteði gittikçe artýyor Dünya Bediüzzaman yýlýna. Risale Haber ise istisnasýz bu faaliyetlerin, teþebbüslerin ve duyurularýn haberini yapmaya, izlemeye ve yayýnlamaya kendini vermiþ.

Faaliyetin ve umuma ait Risale-i Nur þahs-ý manevisinin uhdesindeki bir hedef ve istihdamýn sadece muhabirliðini yapanlardan biri.

Bu sýnýrýný kutluyorum.

***

Dünya Bediüzzaman yýlý, bütün risale çevrelerinin gündeminde yer bulmaya devam ediyor.

Entelektüel buluþmalar, sahiplenmeler, uzmanlarýn ve akademisyenlerin olaya ilgisi cesaretlendirici geliyor. Makul, müþfik, ortak bir müzakere ve diyalog içinde süreç odaklý bir hassasiyetle olayýn içine giriyorlar. Bunu gözlemledikçe, içimde fethini bekleyen heyecanlar diriliyor.

***

2015 Dünya Bediüzzaman yýlýnýn gönüllülerini ve bu teþebbüsü baþlatanlarý kalbimin en derinliklerinden kutluyorum.

Benim gibi zayýf biçareyi çok heyecanlandýrdýnýz.

Umutlarýmýn sancaðýný yer küreye diktiniz.

Resmisi, sosyalý, kurumu, uluslar arasý teþkilatlarýn iþleyiþi, kabulü veya müzakeresi dahi bir yana, her kalbin ve aklýn mesaj kutusuna bu tohumu ektiniz, çoðalmasýný saðladýnýz ve internet, sýrren tenevveret oldunuz.

***

Seven, duyan, ilgilenen, talebe, kardeþ, dost, meraklý, takipçi, araþtýrmacý, sorgulayýcý, eleþtirici, teþvikçi, refik v.s… herkesin “internet, sýrren tenevveret” kývamýnda, risale okumalarý, risale izinde evrensel bakýþý ve deðiþmeyen gündeminin sýrlý yüzünde okutulan risale gerçeði, buyuruyor ve doyuruyor.

***

Böylesi devasa bir dava ufkunu ve hedefini gündemimize aldýðý için herkesi kutluyorum.

Ve þimdiden baþlayan ve her an Bediüzzaman yýlýnýn saniye/dakika/saat/gün/hafta/ay/yýl/yýllar olan, Bismillah deyip meþale alan fýtri ve erbabýnca manaya masadak deðer bulan gayretlerin yer küredeki sayýsýz temsilci ve ruhlarýný tebrikle, takdirle, þükranla ve minnetle anýyorum.

Duamýz onlarla. Tanýmsýz, isimsiz, formasýz milyonlarca dünya sakini Nur gönüllüleriyle beraber olmak niyazýyla tekrar Bismillah.

Dünya Bediüzzaman yýlý/yýllarý hayýrlý olsun.

***

Bediüzzaman’ýn dünyalýðý hiç olmadý. Dünya ise onun bu varlýðýna talip. Dünya, Bediüzzaman yolunu bulma hazýrlýðýnda.

Ülkemizde sinirler ve sýnýrlar kalkma sürecine girdiðine göre, Ýslam dünyasý ile baþlayan geçiþlerin Suriye kapýsý, AB’ye giden Balkan giriþleri, Ruslara ve Orta Asya’ya açýlan yeni koridorlar, Akdeniz’de buluþtuðumuz ve geçebildiðimiz havza/Afrika bize dünyanýn davetkar pencerelerini açýyorlar.

***

Tevhidle iman birliði, ülke birliði, Ýslam birliði, Avrupa Birliði ve dünya birliði halka halka,iç içe dairelerdir.

Bediüzzaman’ýn insanlýða beraberce sunduðu ve Türkiye’nin “beþi bir yerde” talip olduðu bu “DÜNYA BARIÞ REÇETESÝ”ni dünya duydukça ve anladýkça çok sevecek.

Dünya barýþý burada saklý. Bu mucizevi reçete, Ýslam’ý ve insaný yer kürede birlik kýlýyor.

***

Tekrarla ve duayla, 2015 Dünya Bediüzzaman Yýlý hayýrlý uðurlu olsun. Ýhlasla daimleþsin.

 

Ismail Berk, 30 Eylül 2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...