Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

HÝZMETLERÝN MOTORGÜCÜ SOHBETLERDÝR

 

 

 

Biz hizmet cemaatiyiz. Hizmet dendiði zaman, hizmeti bir meslek ve meþreb manasýnda anlamamalýyýz. Bizim, bir meslek veya meþrebi tervic edelim, belli þahýslarý yükseltelim, belli þahýslarý da yerin dibine batýralým manasýnda hizmet anlayýþýmýz olamaz. Hizmet dendiði zaman Hz. Adem (as) ile baþlayan, Hz. Muhammed (sav) ile son bulan takrîbî ve tahmînî yüz yirmi dört bin peygamber ile temsil edilen, yüz yirmi dört milyon veli ile temsil edilen, her asýrda milyonlarca insanýn ruhlarýný seve seve feda ettikleri kudsî ve büyük Allah (cc) davasýna, O’nun rýzasýný kazanma niyetiyle ve yine O’nun verdiði ölçülerle, O’nun davasýna sahip çýkma gayretine Hizmet diyoruz.

 

Hizmet kelimesi yerine Teblið ve irþad kelimesini de kullanabiliriz. Hizmet kelimesi yerine nasihat etmek, vaaz etmek, ýslahçý olmak, insanlarý hikmet ile Rabbin yoluna davet etmek, mev’ize-i hasene ile mücadele etmek, Allah(cc) davasýna yardýmcý olmak, i’lay-ý kelimetullah yapmak, hakký kuvvet çizgisinde temsil etmek için gayret sarf etmek, emr-i bil maruf nehy-i anil münker yapmak, Ümmet-i Muhammedi periþaniyetten kurtarýp Ümmet-i Vasat’ýn, muallâ makamýna yükseltmek için gayret sarf etmek, insanlara müjdeleyici olmak, korkutucu olmak... Evet, bütün bu tabir ve ifadeler Kuran-ý Kerim’de hizmet kelimesinin müradifleri (eþ mana) olan kelimelerdir.

 

Kur’an-ý Kerim’de tekrar tekrar geçen bu kelimelerin, özet kelimesini biz, hizmet kelimesi ile ifade ediyoruz.

 

Onun için hizmet dendiði zaman, onun þümulünün, perspektifinin, alt yapýsýnýn, hedefinin ne kadar geniþ ve derin manalar ifade ettiðini anlamamýz lazým gelir.

 

Onun içindir ki, Allah(cc) bu derin manalarý daha iyi anlamaya müsait olan peygamberler göndermiþ ve büyük hizmet davasýný onlarla temsil ettirmiþtir. Daha sonraki devirler itibariyle de onlarýn varisi olan ûlema ve evliya ile bu vazife temsil ettirilmiþtir. Asrýmýzda bu vazife Nebi ve Veli olmadýðýmýz halde Ýhsan-i Ýlahi olarak omuzlarýmýza konulmuþtur. Allah(cc)’ýn omuzlarýmýza Ýhsan-i Ýlahisi olarak koymuþ olduðu bu kudsî vazifeden dolayý O’na sonsuz teþekkür etme mecburiyetimiz vardýr.

 

Hizmeti genel taksimat altýnda ele alacak olursak iki ana grupta mütalaa edebiliriz :

 

a-Maksat hizmetler;

 

b-Maksada götürücü vesile hizmetler.

 

Maksat hizmet dendiði zaman; teblið ve irþad yapmak, Hakk’ý tutup kaldýrmak, öz ifadesiyle insanlarý cennete giden yola davet etmektir.

 

Bir de, bu hizmetleri yapmamýza vesile olacak, hizmetlerimizi koruyacak alt yapý manasýndaki hizmetler vardýr. Bunlar vesile hizmetlerdir. Mesela; bina tutmak, inþaat yapmak, içini tefriþ etmek, organize hizmetlerle meþgul olmak, bu hususta kitaplar bastýrmak v.s. gibi hizmetlerde vesile hizmetlerdir.

 

Vesile hizmet yapanlarýn, maksat hizmet yapanlara göre sevabý fazla, mes’uliyeti azdýr. Sevabý fazladýr, çünkü hem vesile hizmet sevabý alýyor, hem de, maksat hizmet yapmaya sebebiyet verdiði için, sebep olmanýn sevabýný da kazanýyor. Maksat hizmet yapanlarýn vesile hizmet yapanlara göre sevabý az, mesuliyeti fazladýr.

 

Maksat ve vesile hizmetleri þunun için arz ettim: Hem maksat, hem de vesile hizmetler için vazgeçemeyeceðimiz ve bu hizmetlerin hem temeli, hem özü, hem ruhu, hem çekici kuvveti, hem de itici kuvveti mesabesinde, bütün bu hizmetlerimizin baþýnda ele alacaðýmýz en mühim meselemiz sohbetlerdir. Sohbetler olmazsa, ne maksat hizmetleri yapabiliriz, ne de vesile hizmetleri yapabiliriz. Maksat hizmetlerde ve vesile hizmetlerdeki muvaffakiyetimiz sohbetlere baðlýdýr.

 

Eðer hizmetler deðiþik merhaleleriyle ele alýnacak olursa, bütün bunlarýn en baþýnda sohbetler olmalýdýr. Sohbetler sayesinde ancak cemaate iþ yapma gücü kazandýrabiliriz. Sohbetler sayesinde, meydana gelebilecek muhtemel arýzalarýn önünü alabiliriz. Sohbetler, insanlarýn hizmet aþkýný tahrik eder, büyük engel ve mânialarý ancak sohbetler vasýtasýyla aþabiliriz. Sohbetlerdir ki, bedevîleri medenî insanlar seviyesine çýkarýr. Sohbetler, vahþi insanlarý melekleþtirir. Hatta meleklerin içinde bulunmaktan zevk alacaðý, þeref duyacaðý ulvî bir noktaya ulaþtýrýr.

 

Eðer bir cemaat, hizmetleri, sadece iþ olsun kabilinden, formalite olarak ele alýyor, yani; bir akþam adet olmuþ, öylesine gidiyorsa, anlatan da öylesine anlatýyorsa, böyle bir hizmet anlayýþýyla hedefe varmak çok zordur. Formalite namazlar gibi, formalite sohbetlerle iþini devam ettiren bir cemaat zamanla diðer iþlerini de yapamaz hale gelir. Bu hal üzere seyrini devam ettirenler, çöküntüye gidiyor demektir. Eðer, Hakka gönül verenler, sohbetlerle hýz almýyorlarsa, zamanla hizmetleri geriye doðru gidecektir. O bakýmdan sohbetler, bizim için çok önemlidir. Hizmette en birinci ele alacaðýmýz iþ sohbettir.

 

 

 

 

Necdet Ýçel

 

http://www.cevaplar.org

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...