Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Berlin Ýdare Mahkemesi karar verdi

 

29 Eylül 2009 / A.A.

 

Berlin Ýdare Mahkemesi, okulunda namaz kýlmak isteyen Türk öðrenci Yunus M’nin (16) isteðini kabul ederek, kendisine ders arasýnda günde bir kez namaz kýlmasýna izin verdi.

 

Berlin Ýdare Mahkemesi karar verdi

 

Berlin Ýdare Mahkemesi, okulunda namaz kýlmak isteyen Türk öðrenci Yunus M’nin (16) isteðini kabul ederek, kendisine ders arasýnda günde bir kez namaz kýlmasýna izin verdi. Mahkeme kararýnda, davacý öðrencinin, dininin gereði günde beþ vakit namaz kýlmak istediðini ikna edici bir þekilde anlattýðý ve namazlarýný zamanýnda kýlmak istediði talebinde bulunduðu belirtildi. Kararda, öðrencinin ders dýþýnda okulda günde bir kez namaz kýlabileceði kaydedildi.

 

Bir Ýslam uzmanýnýn görüþünün de alýndýðý belirtilen kararda, Alman Anayasasý’nýn din özgürlüðünü kabul ettiði, bunun sadece inanmaya yönelik olmadýðý, inancýný göstermeye de yönelik olduðu, bu nedenle ders akýþýný etkilemediði sürece öðrencinin dini inançlarýný yerine getirmeye hakký olduðu ifade edildi. Okullarda tarafsýzlýk ilkesinin de bulunduðuna iþaret edilen kararda, bu ilkenin, okul düzenini bozmadýðý sürece þahýslarýn, dini inancý ne olursa olsun, inançlarýnýn gereðini yapmalarýna engel teþkil etmediði kaydedildi.

 

Okul yönetiminin, söz konusu öðrencinin tutumu nedeniyle diðer öðrencilerin de benzer talepleri olabileceðine ya da dini inançlarýný yerine getirebilmek için okulda oda talebinde bulunabileceðine iliþkin endiþeleri, mahkeme tarafýndan haklý bulunmadý. Kararda ayrýca, istenildiði takdirde Berlin-Brandenburg Yüksek Ýdare Mahkemesinde temyiz davasý açýlabileceði belirtildi.

 

Mahkeme, 2008 yýlýnýn mart ayýnda da benzer yönde geçici bir karar vermiþti. Berlin’in Wedding semtindeki Diesterweg-Gymnasium adlý okula giden, babasý Alman, annesi Türk olan Yunus M. duruþmada, namaz kýlmanýn, dininin gereði olduðunu belirterek, namaz kýlarken hiç kimseyi rahatsýz etmediðini söyledi. Arkadaþlarýnýn bile bunu anlayýþla karþýladýklarýný belirten Yunus M, arkadaþlarýyla bu nedenle hiçbir sorun yaþamadýðýný kaydetti. Yunus M, yaz döneminde bu konuda sýkýntý çekmediðini ve namazýný evde kýldýðýný, ancak kýþ döneminde namazýný okulda kýlma zorunluluðu bulunduðunu sözlerine ekledi.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...