Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Küçük kýz

 

 

Taraf yazarý Ahmet Altan Diyarbakýr'da havan mermisinin minik bedenini parçaladýðý Ceylan'ýn dramýný yazdý. Ýþte Altan'ýn yazýsý:

 

 

 

KÜÇÜK KIZ

 

Birkaç evlik ýssýz bir köy.

 

Daðlarýn yamacýna kurulmuþ.

 

Yukarýlarda, köyü tepeden gören bir askerî birlik var.

 

Köy daha önce boþaltýlmýþ sonradan köylülerin geri dönmesine izin verilmiþ.

 

Hayatýn ve ümidin uzaðýnda yaþayan birkaç aile bulunuyor köyde.

 

Bu köyde, baþka ülkelerin baþka þehirlerinde yaþayan kendi yaþýtlarýna göre çok büyük zorluklar içinde bir ömür süren Ceylan, küçük bir kýz.

 

Bir keresinde götürüp fotoðrafýný çektirmiþler.

 

Herhalde ilk çekilen resimlerinde gözleri kapalý çýkmýþ ki biri onu uyarmýþ, "gözlerini açýk tut" diye.

 

O da gözlerini kocaman açmýþ.

 

Resmi öyle çýkmýþ.

 

Ceylan, on dört yaþlarýnda.

 

Önceki gün hayvanlara yaprak toplamak için köyün biraz ilerisindeki koruluða gitmiþ.

 

Bir patlama sesi duyulmuþ.

 

"Yukarýdan" gelen bir havan mermisi ya da roketle paramparça olmuþ Ceylan.

 

Elleri ve dizleri kalmýþ geriye.

 

Bedeninin parçalarý aðaçlara daðýlmýþ.

 

Köyün muhtarý herkese haber vermiþ.

 

Kimse gelmemiþ, kimse ilgilenmemiþ.

 

Sonra bizim gazeteyi aramýþ.

 

Olanlarý anlatmýþ.

 

Birileri gelip de bir soruþturma yapsýn diye beklemiþ köylüler.

 

Doktorun, savcýnýn geleceðini sanýyorlarmýþ.

 

"Can güvenliði" nedeniyle gelemeyeceðini bildirmiþ savcý.

 

Kendi yerine, eline bir kamera tutuþturduðu imamý göndermiþ, imam kýzýn ve vurulduðu yerin resimlerini çekmiþ.

 

Ceylan'dan geriye ne kaldýysa toplayýp bir battaniyeye koymuþlar, dokuz kilometre ötedeki bir baþka askerî karakola götürmüþler.

 

Bir doktor, karakolun bahçesinde "otopsi" yapmýþ, kýzýn "bedeninde" þarapnel taneleri bulmuþ.

 

Resmî bir rapor tutmuþlar, Ceylan'ý gömmüþler.

 

Bir daha kimse ilgilenmemiþ.

 

Ne askeriyeden bir açýklama, ne bir soruþturma, ne bir özür.

 

"Baþýnýz saðolsun" diye köye gelen biri bile çýkmamýþ.

 

Ölen bir köylü kýzý.

 

Ýþi "büyütmeye" ne gerek var?

 

Oradaki insanlarýn ölmesi kimin umurunda?

 

Bizim gazete yazmasa Ceylan'la kim ilgilenir?

 

Bizim gazete yazsa Ceylan'la kim ilgilenir, onu da bilmiyorum ya.

 

Küçük bir köylü kýzýný askerî birlikten atýlan bir mermiyle vurup ortadan kayboluyor devlet.

 

Bunun hesabýný kim soracak?

 

Bizim muhalefet partileri, "Kürt açýlýmý gerçekleþirse, demokrasi ve eþitlik gelirse Türkiye bölünür" diyorlar.

 

Kürt açýlýmý olmadýðýnda Kürt çocuklarýný, kuþ avlar gibi rahatça vurup öldürürsün ve "Türkiye yekpare kalýr" öyle mi?

 

Böyle mi sanýyorsunuz?

 

Ceylan vurulalý 48 saat oldu, kimseden ses çýkmadý.

 

Bu ülke çoktan bölünmüþ.

 

Siyasetçileri, gazetecileri, televizyoncularý çoktan bölmüþler ülkeyi.

 

Ceylan, zengin bir þehrin, zengin bir semtinde yaþayan zengin bir Türk ailesinin kýzý olsaydý ve "havan topu ya da roketle vurulsaydý" bu ülke bu kadar sessiz mi kalýrdý?

 

Vicdan dediðiniz o tuhaf þey böyle durumlarda ortaya çýkýyor iþte.

 

Vicdanýn varsa, öldürülenin kim olduðuna, ne olduðuna bakmýyorsun.

 

O vicdan, o ölüm karþýsýnda sýzlýyor ve sen ayaða kalkýyorsun.

 

Siz, siyasi kararlar ülkeyi bölecek diye korkmayýn, ülke "vicdanýndan" bölünüyor önce.

 

"Vataným, vataným" diye baðýran o Baykallar, o Bahçeliler, küçük bir kýzýn ölümü karþýsýnda "benim insaným," diye baðýrmadýðýnda bu ülke bölünür.

 

Baþbakan, ýssýz bir köydeki küçük kýzýn hesabýný sormadýðýnda bu ülke bölünür.

 

Medya, bu kýzýn ölümünün peþine düþmediðinde bu ülke bölünür.

 

Bu ülkeyi böyle bölüyorlar.

 

Benim umurumda bile deðil ülke bölünür mü bölünmez mi...

 

Bu ülkenin vicdaný var mý yok mu, benim umurumda olan bu.

 

Ceylan'ý öldürüp böyle sustuktan sonra ülke "bütün" kalsa ne olur, bölünse ne olur?

 

Küçük bir kýzýn bu kadar rahatlýkla öldürüldüðü bir ülkenin "bütünlüðünden" ne yarar çýkar?

 

Issýz bir köyde yaprak toplayan küçük bir kýzý vurup öldürdüler.

 

Herkes sustu.

 

Ceylan'ýn ölümü, eðer içinizde bir yere deðmiyor ve sizin canýnýzý acýtmýyorsa, sizin vicdanýnýz Ceylan'dan çok önce ölmüþ demektir.

 

"Birlik, bütünlük ve vicdansýzlýk" içinde yaþarýz.

 

Belki de "bütünlük" dedikleri bu ortak vicdansýzlýktýr.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...