Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kevin Costner'in kâbusu nasýl gerçek oldu?

 

 

Aktör Kevin Costner Aspen'deki (Colorado) çiftliðinde gece yarýsý kan ter içinde uyandý.

Yanýnda mýþýl mýþýl uyuyan dört yýllýk eþi Alman manken ve çanta tasarýmcýsý Christine Baumgartner'i sarsarak uyandýrdý.

Bu yýl yaptýðý doðumun yorgunluðunu henüz atamamýþ olan Christine, þaþkýn ve ürkmüþ bir sesle "Ne var... ne oldu... hasta mýsýn Kevin" diye sordu aktöre.

Kevin Costner anlatmaya baþladý.

- Bir kâbus gördüm. Türkiye'deydim bu kâbusta... Beni birileri siyasi bir kavganýn içine ittiler. Hiç bilmediðim, anlamadýðým konular üzerindeki tartýþmalara karýþýp, taraf oldum.

Rüyamda bir Türk siyasetçisi bana aðzýna geleni söyledi, "Hollywood artisti" diyerek kendince aþaðýladý.

Nefes nefese gördüðü kâbusu anlatýyordu.

- Bir kasabanýn meydanýndaki kalabalýklar bu siyasetçiyi dinledikten sonra benim aleyhimde Türkçe sloganlar atýyorlardý. Tam o sýrada uyandým.

Costner'in eþi bu anlatýlanlarý dinleyince rahatlamýþtý.

 

Bu bir kâbustur

Eþini teskin etti:

- Kevin'ciðim... Ödümü patlattýn. Ya sen hasta oldun ya da yeni doðan bebeðimiz Hayes Logan'a bir þey oldu zannettim, korktum. Rüyanda gördüklerini gerçek sanýp, kan ter içinde uyanmak gibi bir alýþkanlýðýn yoktu. Nereden çýktý bu? Türk Havayollarý reklamýnda oynadýn diye artýk rüyalarýn da Türkiye'de mi geçecek?

Kevin Kostner eþinin bu sözleri üzerine baþýný tekrar yastýðýný üstüne koydu... "Haklýsýn" dedi ve yeniden uykuya dalmak üzere gözlerini kapattý.

Sabah tüm aile uyanýp, kahvaltý etmek üzere çiftlik evinin terasýna çýktýlar.

Terasta Costner'in basýn danýþmaný, elinde bir dosya ile onlarý bekliyordu.

Dosyada aktör hakkýnda tüm dünya basýnýnda yer alan haber ve yorumlar vardý.

Aktör hemen "Türk basýný" bölümüne baktý.

Ýngilizce'ye çevrilmiþ þu haberlerle karþýlaþtý.

 

Bir açýklama

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Edibe Sözen, Kevin Costner'ýn "demokratik açýlým" çalýþmalarýna tam destek verdiðini bildirdi. Son günlerde Türkiye ve dünya kamuoyunda yoðun bir þekilde tartýþýlan demokratik açýlým konusundaki geliþmeleri Costner'ýn da izlediðini bildiren Sözen þöyle konuþtu:

- Costner, AK Parti Tanýtým ve Medya Baþkanlýðý ile temas kurarak, 'Türkiye'nin demokratikleþmesi ve insan haklarýna verdiði deðerin yeni bir ifadesi olan demokratik açýlýmý candan desteklediðini' söyledi.

Sözen'in açýklamasýna göre Costner16 Ekim'de Türkiye'ye gelmeyi planladýðýný ve Türkiye'ye geldiðinde demokratik açýlýma desteðiyle ilgili net mesajlar vereceðini söyledi. .

...................

Kevin Costner bu haberin ardýndan Türk basýnýnda yer alan diðer bir haberi okumaya baþladý...

Þöyleydi bu haber:

 

Baykal'ýn tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Deniz Baykal, Ankara'nýn Kalecik ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Uluslararasý Kalecik Karasý'' Festivali'nin açýlýþ konuþmasýnda aktör Kevin Kostner'e çattý ve "Açýlým"ý eleþtirirken þunlarý söyledi:

- Baþbakanýn görevi milleti aldatmak mýdýr? Milleti yanýltmak, milleti tuzaða düþürmek mi? Bu olayý sevimli göstermek için Hollywood'dan bir artist bulmuþlar. Nasýl ikna etmiþseler, adam çýkmýþ, 'Ben bu açýlýmý destekliyorum' diyor. Sen neden Türkiye'nin iç iþlerine karýþýyorsun.

Sen çýk artistliðini yap. Bula bula seni mi buldular, Kalecikli bilmiyor da Hollywood artisti mi biliyor. Burada üzüntü verici olan, hükümetin bu duruma düþmüþ olmasýdýr.

Hollywood artistinden medet ummasýdýr.

Costner Türk basýnýndaki bu haberleri okurken, aktörün yüzünün kýzardýðý, nefesinin hýzlandýðý görülüyordu.

Eþi Christine bu durumu görünce "Ne var Kevin, yine ne oldu" diyerek çýkýþtý ona.

Kevin Costner hiç cevap vermeden, Türk basýnýnda onunla ilgili olarak yayýmlanmýþ haberleri eþine uzattý. Kadýn bir solukta yazýlanlarý okudu.

Yüzü sararmýþtý... Kocasýna dönüp baðýrdý:

- Þimdi beni de mi kâbusunun içine aldýn? Uyan artýk... Çýkalým bu kâbustan...

Annesinin baðýrmasýndan ürken altý aylýk bebekleri aðlamaya baþlamýþtý.

 

 

Mehmet Barlas, Sabah, 28.09.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...