Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ey Türkler, Merkel'e oy vermeyin...

 

Yarýn Almanya’da son derece önemli bir seçim var. Sadece Almanya deðil, Türkiye açýsýndan da, ortaya çýkacak olan sonuç çok þeyi deðiþtirecek.

Alman Baþbakaný Merkel, büyük koalisyon ile yaþýyor. Yani Sosyal Demokratlarla birlikte iktidarý yürütüyor. Sýkýntýsý da, Sosyal Demokrat partinin politikalarýyla ülkeyi istediði gibi yönetememesinden kaynaklanýyor.

Eðer, Merkel’in lideri olduðu Hristiyan Sosyal Demokratlar bekledikleri oranda oy alabilirlerse, artýk Sosyal Demokratlara ihtiyaç duymayacaklar ve yeni koalisyonu Hür Demokrat Parti ile kurabileckeler. Bu olasýlýkta da Merkel, Almanya’yý istediði gibi yönetebilecek. Ekonomiyi daha bileralleþtirecek, yabancýlara karþý daha katý önlemler alabilecek.

Tabii böylesine önemli deðiþikliklerden Türkiye de payýný alacak.

Merkel, Ankara’nýn tam üyeliðini mümkün olduðu kadar geciktirmek ve sonunda da tam üyelik yerine “imtiyazlý ortaklýk” statüsü tanýnmasý konusunda, Fransýz Cumhurbaþkaný Sarkozy ile ortak hareket ediyor. Ancak Merkel’i bugüne kadar frenleyen tek nusur, koalisyon ortaðý Sosyal Demokratlardý.

Steinmeier’in Türkiye’nin tam üyeliði konusundaki israrý, Merkel’in bu politikasýný ileri götürememesiyle sonuçlandý.

Eðer Steinmeier seçimden beklediði sonucu alamaz ve iktidar ortaklýðýndan düþerse, Türkiye de en önemli desteðini kaybedecek. AB’ye giden yol daha da týkanacak.

Ýþte bundan dolayý, Alman vatandaþý olmuþ ve oy hakký kazanmýþ Türkler, hem kendilerini hem de ülkelerini düþünüp Merkel’e oy vermemeliler.

 

 

 

 

Hala, nedenini açýklamýyorsunuz...

Bundan önce bu köþede, Patriot füzelerinin alýmý konusunda “lütfen bu sisteme neden gerek duyuluyor, anlatýn bize” diye seslendiðim yazýmý bilmem okudunuz mu?

Basýnda, Türkiye’nin 7.8 milyar dolar tutarýnda böyle bir sistem alacaðý yazýlmýþ ben de buna tepki göstermiþtim. Ardýndan, Genelkurmay Ýletiþim Daire Baþkaný Tuðgeneral Metin Gürak, bu kararýn Savunma Sanayi Ýcra Komitesi tarafýndan alýndýðýný, 4 bataryadan oluyan sistemin de 7.8 milyar deðil, sadece 1 milyar dolar, ödemenin de 6 yýl vadeli olduðunu açýkladý.

Genelkurmay satýr arasýnda “Bu ihtiyacý biz, Baþbakan ve Milli Savunma Bakanlýðý saptadýk. Üstelik ileri sürüldüðü kadar pahalý da deðil” demeye getiriyor.

Ýyi de, benim ve kamuoyunun öðrenmek istediði, bu sisteme neden ihtiyaç duyulduðudur. Gerekçeleri nedir? Yoksa, fiyatýnýn ucuz olup olmamasý veya seyyar kullaným kolaylýðý deðil.

Artýk, savunma politikamýzý oluþturanlar, “Bizler gerekli gördük ve almaya karar verdik. Sizin aklýnýz ermez” yaklaþýmýndan uzaklaþmak zorundalar. Türkiye’de savunma otoritelerine aklý eren uzmanlar var. Artýk eskisi gibi deðil. Bilgi çaðýnda yaþýyoruz ve alýnan kararlarýn gerekçelerini öðrenme hakkýmýz olduðuna inanýyoruz.

 

 

 

 

Nihayet biri doðrusunu söyledi...

Yýllardan beri bir þehir efsanesi dillendirilir. 1970’lerdeki ASALA terörünün, bir grup “vatansever” mafya babasý veya ülkesi için ölmeyi göze almýþ ülkücünün yurt dýþýndaki faaliyetleri sayesinde ASALA’nýn engellenebildiði ileri sürülür. Bunlarýn baþýnda da Abdullah Çatlý ve Alaaddin Çakýcý gelir. Efsaneye göre, bunlar deðiþik zamanlarda ASALA liderlerini öldürmüþler, Fransa’da Ermeni anýtlarýný bombalamýþlar ve bu durumu gören ASALA yelkenleri indirmiþ.

Bu efsanelerin içi boþ birer abartý olduðunu, nihayet eski MÝT’çilerden Erkan Gürvit, geçenlerde Yeni Þafak gazetesine açýkladý ve doðrusunu anlattý.

Gürvit, Esenboðayý basan ve yaralý yakalanan Lavon Ekmekciyan’ý sorgulayan kiþidir ve ASALA olayýný iyi bilir. Gürvit, terör örgütünün en büyük hatasýnýn, Paris Orly havaalanýnda THY bankosunu basmasý olduðunu, bu olaydan sonra,. Fransa ve ABD’deki Ermenilerin para desteðini kestiklerini, örgütün kendi içinde bölünüp daðýldýðýný ve kendi kendini bitirdiðini anlattý.

Gerçeðin ta kendisi budur.

1970’lerde, bu mafya ve ülkücülere devlet para ve silah verdi. Saðda solda karanlýk iþler yapmaya teþvik etti. Ancak bu eylemlerin ne doðru dürüst bir etkisi oldu, ne de ses getirdi. ASALA, boyundan büyük iþlere girdi ve yine onu yaratan-yaþatanlar tarafýndan sonlandýrýldý.

Gürvit çok haklý. Kimse, abartýlar üzerinden efsaneler yazmaya kalkmamalý.

 

 

 

 

Zeki Müren'in geri dönüþü...

Zeki Müren, ölümünden sonra geri dönen ve eskiye oranla çok daha fazla beðeni toplayan bir sanatçý, gerçek bir ÝKON konumuna girdi.

ODEON’ýn, ölüm yýldönümünde piyasaya çýkardýðý son CD’de, Zeki Müren’in Lunapark konseri var. Tavsiye ederim dinleyin. 1960-70’lerdeki gazino kültürünün ne olduðunu, Müren’in seyirciyle nasýl bir diyalog kurduðunu ve þarkýlarý yorumlayýþýna hayran olacaksýnýz. Tabii bugünkü bazý þarkýcýlarýn nasýl döküldüðünü de anlayacaksýnýz. ODEON ve bu tip harika fikirleriyle bizleri ödüllendiren Dani Grunberg’e teþekkür borcumuz var.

 

 

 

 

Roma'da sakýn AVÝS aracý kiralamayýn (!)

Çok seyahat ederim ve gerektiðinde de, eþimle araba kiralayýp gezmeyi severim. Genelde de AVÝS’i tercih ederim. Ancak bir daha, özellikle de Roma havaalanýndaki AVÝS’i kullanmayacaðým. Tavsiye ederim sizde baþýnýzý derde sokmayýn.

Böylesine kaba, böylesine müþteriye ters muamele eden baþka bir AVÝS istasyonu görmedim. Arabayý alýrken, ancak özellikle geri verriken bir dayak yemediðiniz kalýyor. Kýsacasý, Roma havaalaný, AVÝS gibi dev bir þirkete hiç yakýþmayan bir istasyon.

Ayrýca, Roma havaalanýnda kimden araba kiralarsanýz kiralayýn, geri vermek büyük bir sorun. Doðru dürüst iyaret yok. O zaman da birkaç tur atmak zorunda kalýyorsunuz.

Baþýmdan geçenleri sizlerle paylaþmak istedim. Ben bu yüzden uçaðýmý kaçýrdým, bari sizler hazýrlýklý olun...

 

 

 

 

Ararat'ýn itibarý

“Bir Yüce Daðdýr, çýkýlmaz.

Profesör Parrot’a selam olsun.”

Genelde teþekkür edilir ama o selam yolluyor. Mustafa Bilgili “Ararat’ýn Ýtibarý” isimli kitabýnda. Bir yol hikayesi… Yol Aðrý Daðý’na, Ararat’a uzanýyor. Kitabýn sonunda resimler var. Yanýnda da daha fazla resmi ve görüntüyü barýndýran bir CD. Ama kitabýn son cümlesinde ise þunlarý not düþüyor…”Daha fazlasýný herkes daðý kendi gözleriyle görerek öðrenecektir.” (Bilgili Ajans yayýnlarý 0212 481 21 21)

 

Tüplü dalýþ sýrlarý

 

Mehmet Avadan tüplü dalýþ meraklýlarý için çok önemli bir kitap yazdý. “Tüplü Dalýþ Sýrlarý”, eðitim alarak balýkadam olanlarýn merak ettikleri halde, kolayca cevap bulamayacaklarý ayrýntýlarý içeren bir baþucu kitabý… Üstelik bilgiler resimlerle, grafiklerle de destekleniyor. Diline de çok dikkat edilmiþ. Zaten bu “scuba” yerine tüplü dalýþ demelerinden de anlaþýlýyor. (Erk Yayýncýlýk/Tel: 0 312 231 41 97/e-mail: erkyayin@gmail.com)

 

Turan Güneþ

Turan Güneþ anayasa hukuku profesörüydü ama siyasal yaþamýmýzýn uzun süre önde gelen kiþilerinden biri oldu. Siyasette iz býraktý. O’nun siyasette býraktýklarýný anlatan 2 ayrý kitap yayýmlandý. Türk Demokrasisinin Analizi Turan Güneþ ve Turan Güneþ’in Siyasal Kavgalarý…Hem Türkiye’nin yakýn tarihine tanýklýk edeceksiniz. Hem de Turan Güneþ’i daha yakýndan tanýyacaksýnýz… (Agora Kitaplýðý Tel: 0 212 243 96 26 e-mail: www.agorakitapligi.com)

 

 

Mehmet Ali Birand, Milliyet, 26.09.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...