Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hýristiyanlýk Ýslam’a mý yaklaþýyor

 

 

GEÇEN gün Newsweek Dergisi’nde, Dan Brown’ýn yeni kitabý ile ilgili bir makale okudum.

 

Ben hiç okumamýþtým, meðer Dan Brown’ýn “Da Vinci Þifresi” kitabý ile ilgili çok ilginç bir tez varmýþ.

 

Bu teze göre, “Da Vinci Þifresi” kitabý, inanýþ olarak, Hýristiyanlýðý Müslümanlýða yaklaþtýrmýþ.

 

Yazar kitabýnda, Hz. Ýsa’nýn evlendiðini, bir çocuðu olduðunu ve ailesinin bugün de devam ettiði tezini çok baþarýlý bir þekilde iþledi.

 

Böylece Hz. Ýsa’yý, tanrýsal bir varlýk olmaktan çýkarýp, insanlar katýna indirerek, bir anlamda onu Hz. Muhammed’inkine benzer bir kutsallýk noktasýna çekti.

 

Bu da “peygamber” anlayýþýnda, Hýristiyanlýðý Müslümanlýða yaklaþtýrdý.

 

Hýristiyan düþünürlerin bu teze ne diyeceðini bilemem.

 

Bu tezin doðruluðuna evet demek, Dan Brown’ýn romanýna olaðanüstü bir kudret atfetmek anlamýna gelmez mi?

 

* * *

 

Þurasý bir gerçek.

 

“Da Vinci Þifresi” kitabý, Hýristiyanlýk içinde çok köklü bir tartýþmanýn fitilini yaktý.

 

Bu bakýmdan, belki de yeryüzünde hiçbir romanýn yaratamadýðý etkiyi yarattý.

 

Acaba neden böyle oldu?

 

Bunda yazarýn hakikaten çok etkileyici ve cazip anlatým biçiminin elbette etkisi var.

 

Bu da kitabý basit bir roman, cazip bir komplo teorisi olmakla býrakmayýp, ayný ölçüde cazip bir teze dönüþtürüyor.

 

Ancak bu büyük tartýþmayý sadece yazarýn üslup kudreti ve komplo teorisinin cazibesi ile açýklamak mümkün mü?

 

Ben biraz daha cesur bir adým atarak þu soruyu somak istiyorum.

 

Acaba, bunda tektanrýlý dinlerin, “efsane” tarafýnda bazý noktalarda pamuk ipliðine baðlý zayýf noktalar bulunmasýnýn da etkisi olabilir mi?

 

Bakýn ne kadar basit bir varsayým, koskoca bir dinin temel taþlarýný nasýl sarsabiliyor.

 

Yazarýn yaptýðý, daha önce Kazancakis’in yaptýðý çok basit bir önermeyi ortaya atmaktan ibaret.

 

Ýsa evlenmiþ ve bir çocuðu olmuþ.

 

* * *

 

Önümüzdeki günlerde ünlü Ýngiliz dinbilimci Karen Armstrong’un yeni bir kitabý yayýmlanýyor.

 

Bu kitap, son 5 yýl içinde Batý’da baþlayan ve giderek týrmanan “inanç” tartýþmasýnda yeni bir bölümü açmaya aday görünüyor.

 

Dawkins’in Türkçeye de çevrilen “Tanrý Yanýlgýsý” kitabý o kadar büyük etki yarattý ki, þimdi bu kitaba karþý güçlü savunma kitaplarý yayýmlanýyor.

 

Ama savunma amaçlý kitaplar bu tartýþmayý bastýrmak bir tarafa daha da týrmandýrýyor.

 

Bir yandan inancýn bütün dünyadaki etkisinin arttýðý gerçeðini yaþýyoruz.

 

Ýngiltere’nin sosyalist gelenekten gelen eski baþbakaný Tony Blair, geçen pazar Vatikan’ýn gazetesi Osservatore Romano’da Katolikliðe geçiþinin hikâyesini ve nasýl güçlü bir inanca sahip olduðunu çarpýcý þekilde anlattý.

 

Ama bir taraftan da, tektanrýlý dinlerin dayandýðý “hikâyenin” ne kadar kolayca sarsýlabileceðinin örneklerini yaþýyoruz.

 

* * *

 

Öyle anlaþýlýyor ki, önümüzdeki yýllarda insanlýk þu sorularý daha güçlü ve cesur þekilde sormaya baþlayacak.

 

Ýnanç nedir?

 

Gerçekte, Allah’a mý inanýyoruz, yoksa peygamberlere mi?

 

Din nedir?

 

Allah’ýn inanç sistemi mi, yoksa peygamberlerin mi?

 

Ve tabii ki “vahiy” nedir?

 

Allah’ýn kelamý mý, yoksa peygamberlerin mi?

 

Bu üç soru, belki önümüzdeki 5-10 yýl deðil, ama 30-40 yýl sonrasýnda inanç sistemlerinin yepyeni bir hal almasýna yol açabilir.

 

* * *

 

Müslümanlýk þimdilik bu tartýþmanýn dýþýnda kalabilmeyi baþarmýþ gibi görünüyor.

 

Bunda Ýslam’ýn tartýþmayý önleyici çok güçlü bir sisteminin bulunmasýnýn etkisi büyük.

 

Ama þu da var.

 

Hz. Muhammed’in, insani varlýk olarak saðlam biçimde yeryüzüne basmasý, en azýndan Müslümanlýðýn dayandýðý “hikâyeyi” daha saðlam kýlýyor.

 

Peki bu sonsuza kadar böyle devam edebilir mi?

 

Bilmiyorum.

 

Tabii bilmemem þu soruyu sormama da mani olmuyor:

 

Acaba, Elif Þafak’ýn “Aþk” romanýnýn bu kadar büyük bir satýþa ulaþmasýnýn, bu kadar büyük bir etki yaratmasýnýn sebebi nedir?

 

Kitabý okuyan birçok insan, inançlarýnýn daha kuvvetlendiðini söylüyor.

 

Evet ama, o inanç hangi inançtýr?

 

Bulunmuþ bir inanç mý, yoksa aranan bir inanç mý?

 

 

Ertugrul Özkök, Hürriyet, 24.09.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...