Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kelimelerin yetersiz kaldýðý an!

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/68301.jpg

 

Kýrýkkale'de 'Melek Rabia' olarak bilinen ve elleri olmayan Rabia Acar (30), ayaklarý ile ördüklerini satarak elde ettiði kazançtan öðrencilere burs veriyor.

 

Kemal Baþol'un haberi

 

Ablasý Meryem Yüksel ile birlikte oturan Rabia Acar, lisede ve üniversitede okuyan öðrencilere verdiði burslar sayesinde dünyanýn en mutlu insaný olduðunu söyledi.

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/image/melek_rabia_01.jpg

 

Aylýk yaklaþýk 300 lira burs veren Acar, ödemeyi geciktirdiði zaman çocuklarýn zor duruma düþtüðü hissine kapýlýp uykularýnýn kaçtýðýný belirterek, "Satamayýnca ne yapacaðým diye kendi kendime düþünmeye baþlýyorum. Ben 300 lirayý veremeyince çocuklar maðdur olacak diye, uykularým kaçmaya baþlýyor. Bu sýrada çevrede bulunan bir insan gelerek, açýk kalan parayý þahsýma yardým olsun diye getiriyor. Bende bir kuruþuna dokunmadan öðrencilere gönderiyorum ve kalbime huzur doluyor." diye konuþtu.

 

Acar, boþ zamanlarýnda ise mahallesinde bulunan kadýnlara Kur'an-ý Kerim öðretiyor, ev iþlerine yardýmcý oluyor. Bahçede yetiþtirdiði sebze ve meyveleri büyüterek evin ihtiyaçlarýný karþýlýyor.

 

Ayaðý ile þal, kazak, atký, patik, yemi kenarý ve buna benzer giyecek malzemeleri ördüðünü açýklayan Rabia Acar, giyecekleri örerken hiç zorlanmadýðýný, öðrencilere katký saðladýðýný düþününce mutlu olduðunu ifade etti.

 

Ellerinin doðuþtan olmadýðýný açýklayan Acar, "Hiçbir zaman özürlü olmaktan þikayetçi olmadým ve mutsuzluk duymadým. Allah (C.C) beni böyle yarattý. Benim daha fazla ibadet etmem ve çevreme daha fazla yardýmcý olmam için bu þekilde doðduðumu düþünüyorum." dedi.

 

Acar, þunlarý söyledi: "Allah'ýn nasip ettiði her günü insanlara bir faydam dokunsun diye geçiriyorum. Bazen çok zorlanýyorum ama yýlmýyorum. Allah beni ayakta tutuyor. Son nefesime kadar Allah rýzasý için çalýþacaðým. Çünkü burs verdiðim çocuklar, dinini, vatanýný ve milletini seven, bayraðýna baðlý, Türkiye'nin geleceðini oluþturacak insanlar."

 

Yardým ve hizmet deyince Rabia'nýn bütün dertlerini unuttuðunu açýklayan ablasý Meryem Yüksel ise, "Evde en büyük yardýmcým Rabia'dýr. Evin içini temizler. Bulaþýk yýkar ve bahçede sebze yetiþtirir. Her gün iþlerini çabucak bitirerek, eliþi yapmaya baþlar. Gece geç saatlere kadar yatmak nedir bilmez. Yaptýðý elbiseleri satýnca yüzünde güller acar. Öðrencilere paralarýný verirken, ondan daha mutlu bir insan göremezsiniz." þeklinde konuþtu.

 

CÝHAN, 22.09.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...