Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Rusya’da ‘NUR Güneþi’ doðuyor ( I.)

 

 

Sibirya üzerinden Japonya’ya gidiyorduk.

 

Uçaðýmýz Alaska’dan havalandýðýnda henüz akþam olmamýþtý.

 

Batar batmaz akþam namazýný kýlmak için, cam kenarýndan Güneþi takip ediyordum.

 

Bir saatten fazla zaman geçtiði halde Güneþin kýzýllýðý kaybolmadan, Güneþ yeniden doðmaya baþladý. Ömrümde ilk defa, bu ilginç olay nedeniyle, bir buçuk saat içinde tam üç vakit namazým birden kazaya kalmýþtý ve buna çok üzülmüþtüm... (Akþam, yatsý ve sabah.)

 

Evet; iki bölüm halinde takdim edeceðim bu makalelerdeki ilginç olaylarýn yanýnda, Sibirya üzerindeki böyle bir Güneþ doðmasý olayý bile, çok-çok basit kalacak.

 

Sibirya’da, kýsa bir zaman içinde geliþen o müthiþ ve mûcizevî olaylarý okudukça, hayretler içinde kalacaksýnýz…

*******

 

Geçen yýllarda ve son aylarda Rusya’dan, özellikle Ýslam’a karþý çok katý bir tutum sergileyen Özbekistan’dan, “Risale-i Nur yasaklandý”, “Birkaç Nur Talebesi tutuklandý” gibi haberler geliyordu. Bunlara mutlaka çok üzüldünüz. Fakat aþaðýda okuyacaðýnýz gerçek haberler ile yüreklerinize sular serpilecek ve çok sevineceksiniz.

 

Hani, “..güzel tohumlarýn üzeri toprak ile örtüldükten sonra, bir de þiddetli kar yaðarsa, o sene o bölgede mahsûl çok bereketli olur” derler yâ.

Meðer; ziraatta böyle olduðu gibi, Ýslâmî hakikatlerde de böyle oluyormuþ.

 

Ýslâm’ýn doðuþu sýrasýndaki sýkýntýlarý ve sonrasýndaki ASR-I SAADETÝ hatýrlayýnýz.

 

1950 Öncesi ceberut bir baský ve tek parti dönemindeki ezanýn susturulmasýna, Ýslâm âlimlerinin idam edilmesine, camilerin kapatýlarak depo, ahýr, gazino vs. yapýlmasýna kadar çektirilen acýlarý, sýkýntýlarý, akan gözyaþlarýný ve de sonrasýný düþününüz.

 

1983 Öncesindeki 163. madde cenderesiyle, derin devlet (E.T.Ö.) marifetiyle muhafazakâr insanlara (özellikle Nur talebelerine) yapýlan baskýlarý ve sonrasýný tahlil ediniz.

Bu baskýlarýn, her zaman çok münbit ve verimli zeminler olduðunu göreceksiniz.

 

*******

 

Bu girizgâhtan sonra, esas konumuza geçelim:

 

Birkaç hafta önce Rusya’dan gelen, Özbekistan Buhara doðumlu olup, 15 yýldan beri Sibirya’nýn Novosibirsk þehrinde yaþayan Sn. M. K. A.’un, Ýstanbul Ýlim ve Kültür Vakfýnýn iftar yemeðinden sonraki konferansýný dinledim.

 

Çok önemli bilgiler vereceðini söyleyince, kameramý açarak o konuþmasýný kaydettim.

 

Ýnanýnýz ki, hayretler içinde kalacaðýnýz müthiþ ve inanmasý zor geliþmeler var Rusya’da.

 

“Bu geliþmeleri CD’den tekrar tekrar izleyerek, sevdiklerimle paylaþmak, boynumun borcudur” düþüncesiyle, sizlere arz ediyorum.

Sn. M. K. A.: “Sizlere, soðuk yerlerden sýcak selâmlar getirdim” diyerek sözlerine baþladý. Rusya’da Ýslâm, Kur’ân ve Risale-i Nur hizmetlerinin mûcizevî bir þekilde, çok hýzlý ve fevkalâde inkiþâf ettiðini söyledi.

Öncelikle, bu hizmetlerin temelinin, asrýn baþlarýnda Bediüzzaman Hazretleri Tarafýndan bizzat atýldýðýný ve üstadýn orada kaldýðý 2,5 yýl içinde ‘Ruslarýn da Ýslâm ile þereflenmesi için’ dualar ettiðini ifade etti.

 

M. K. A.’un o ilginç cümlelerinden bazýlarýný aynen takdim ediyorum:

“..Evet, Rusya’da bu tür hizmetler her sahada inkiþaf etmektedir. Risale-i Nur’larýn Rusçaya tercüme edilerek neþredilmesi, talebe, memur ve esnaf dershane hizmetleri, akademik hizmetler, radyo ve televizyon programlarý, okullarda özellikle üniversitelerde, askeri okullarda ve askeri birliklerde de devam ediyor, elhamdülillâh…

 

Orta Asya’dan, Kafkasya’dan v.d. milletlerden gelenler þöyle söylüyorlar: ‘Sovyet döneminde Ruslar bizim devletlerimize geldi, Rus dilini bize öðretti, bizi kendine esir etti, KUL ve köle etti. Biz de Ruslara þimdi Ýslâm’ý öðretiyoruz. Onlarý kedimize deðil, tüm Kâinatýn yaratýcýsý olan Allaha KUL ederek, o kötülüklerine iyilikle mukabele ediyoruz.’”

 

***

 

“Ruslar, okumayý çok seven bir millet. Bu nedenle Risale-i Nurlar da, akla, mantýða ve de fýtrata çok uyumlu olduðu için, Rusya’da çok hýzlý yayýlýyor.

 

Rusya’da farklý milletler (meselâ Azeriler, Tacikler, Tatarlar vs.) farklý dillerde dersler yapýyorlar. Bir Tacik dersinin sonunda, bir Tacik müftüsü þöyle söyledi: ‘Bu Said Nursi kimdir? Eðer o hayatta ise ben onun talebesi olmak istiyorum.” Memleketine döndüðünde ise binlerce talebesine þu tavsiyede bulunuyor. “Nerede Risale-i Nur dersleri varsa, hepinize tavsiye ediyorum ki, mutlaka bu derslere iþtirak ediniz’…”

 

***

 

“..Hiç unutmuyorum, 8-10 sene önceydi. Bizim evimizin karþýsýnda bir cami var, bu camiye bir Rus Avukat gelmiþ. Oradaki yaþlý Müslümanlara ‘Ýslam’ý öðrenmek istediðini’ söylemiþ. O yaþlý amcalar ona, ‘bizler komünizm nedeniyle bir fetret döneminden geçtik, birçok þeyi unuttuk. Fakat þu karþý binada Nur Talebeleri var, onlardan çok doðru ve mükemmel bir þekilde Ýslâm’ý öðrenebilirsin’ denilmiþ.

 

O Rus avukat bize geldi bunlarý söyledi. Ders ve sohbetlerimize katýlmaya baþladý. Hiç aksatmadan 8-10 seneden beri devam ediyor. Tam bir Nur Talebesi oldu…

 

O ilk görüþmeden 6 ay sonra, o avukatýn hanýmý da Müslüman oldu. Birkaç sene içinde anne ve babasý da Müslüman oldu ve o yýl babasý hacca gitti. Buna benzer þekilde, birçok aile topluca Müslüman oldular. Bahtiyarlar arasýna ve hizmet kervanýna katýldýlar…

 

Önceleri bu aileler ‘..kimi dövelim, nereyi soyalým, nereyi tahrip edelim derken, þimdi ise nerede bir Ýslâmi hizmet var oraya gidelim, kimlere yardým edelim’ diyorlar…”

 

***

 

“Çok ilginçtir, Sibirya bölgesi Enerji Bakaný yardýmcýsýnýn oðlu da, bu derslere katýlmaya baþladý. Rusya’da genelde ailelerde tek evlat vardýr. Bu da tek evlat olduðu için, babasý ve annesi ‘..eyvah, tek evladýmýzý barbar Müslümanlara kaptýrdýk’ diye tedirgin olmuþlar. Tam tepki gösterip tedbir almayý planlarken, evlatlarýndaki çok ciddi deðiþimi fark etmiþler. Artýk içki içmiyor, serserilik yapmýyor, çok sakin ve efendi bir hale gelmiþ, ana-babaya itaat ediyor. Bu aile bizimle tanýþýp bunlarý itiraf ederek, ‘..önceleri biz evlâdýmýzý kaybettiðimizi zannetmiþtik ki, þimdi ona gerçekten kavuþtuðumuzu anladýk. Evladýmýz þimdi hem bize, hem vatanýna, hem de milletine sahip çýkýyor. Sizlere teþekkürler ederiz.’ Dediler…”

 

***

 

“..Evet kardeþlerim, þimdi söylediklerime belki inanmakta zorlanacaksýnýz. Bizim bölgemizde Ruslar ikiþer-üçer ay süreli ve topluca Risale okuma kampanyasý yapýyorlar. Ve de inanýnýz ki önce Türkçe kitaplarýmýzý okuyorlar. Ben onlara soruyorum. ‘Yahu siz Türkçe bilmiyorsunuz. Niçin kendinizi böyle zorluyorsunuz? Rusçasýný okusanýz ya’ dediðimde bana, ‘..biz duyduk ki, bu eserler Kur’ânýn bir nevî tefsiri olduðu için, bu haliyle okunmasý da bir nevî ibadetmiþ. Hem de Türkçemizi geliþtiriyoruz’…”

 

***

 

(Makale boyutunu aþarak sabrýnýzý zorlamamak için, bu güzelliklerin devamýný II. Bölümde sunacaðým. II. Bölümdeki olaylarla, benliðinizde ve iç âleminizde fýrtýnalarýn koptuðunu hissedeceksiniz. Bekleyiniz.)

 

 

A. Raif ÖZTÜRK , Moral Haber, 23.09.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...