Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türkiþþþ kebap, Türkiþþþ Lokum

 

 

Dünya bizi nasýl tanýyor diye çeþitli sitelerde araþtýrma yapýlmýþ… Ve sonuç:” Türkiye eþittir Türkiþ kebap ve Türkis lokum”…Evet, yanlýþ okumadýnýz… Aynen öyle Dýþardan Türkiye deyince ilk akla gelen meþhur kebabýmýz ve lokumumuzmuþ… Türkiye`nin 2009 yýlý tanýtým bütçesi için Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý`na 2009 yýlý tanýtma bütçesi olarak 140 milyon dolar ayýrdý… Ama sonuç, Türkish kebaptan öte gitmiyor… Diyeceksiniz ki niye? Niyesi þu: Türkiye bugüne kadar söyler misiniz?

 

*

Kaç tane Nobel ödülü var? (Orhan Pamuk ve Yaþar Kemal’den baþka aday yokki?)

*

Kaç tane yýlda uluslar arasý alanda yayýnlanmýþ makalesi var? (Üniversitelerimiz baþörtüsü meselesi ile uðraþmaktan bilime zaman ayýrýyorlar mý ki?)

*

Kaç tane buluþumuz var? (Ýcat çýkarma, eski köye yeni adet getirme diye çocuklarýmýza hala öðretiyoruz ya…)

*

Kaç tane hastalýða çare bulduk ve insanlýða hediye ettik?(Jetonsuz telefon nasýl çalýþtýrýlýr biliyoruz ya, otomattan para ödemeden alýþveriþ nasýl yapýlýr biz bulduk ya)

*

Ar-ge’ye harcadýðýmýz para yýlda kaç para?(Ar-ge mi o da ne?)

Yýllýk kitap okuma oranýmýz AB’nin üstünde mi?(Ýþe giderken gazete bayii önündeki gazetelere bakýyoruz ya yetmez mi?)

*

BM Genel Sekterliðini en son ne zaman yaptýk? (Valla yaptýk mý ki? Aferin bize)

*

Kendi tankýmýzý, kendi uçaðýmýzý yapýp sattýk mý?(Sende çok þey istiyorsun haaa..Dünyada savaþ mý kaldý ki?)

*

Beyin göçünü tersine döndürdük mü?(Giden gelmiyor ki kardeþim, adamlara asgari ücret artý yol parasý ve yemek veriyoruz yine yurtdýþýna kaçýyorlar)

 

Neyse sorularý fazla uzatmayým… Ama dünyanýn bizi yani Türkiye’nin aslýnda bir Arap ülkesi olmadýðýný anlatmak istiyorsak eðer, Türkiye’nin EÐÝTÝME-ARAÞTIRMAYA-BÝLÝME AÐIRLIK vermeliyiz… Okuma oranýmýzý artýrmalýyýz. Hala okuma yazma bilmeyen vatandaþlarýmýz var… TV’nin baþýnda çekirdek çitleyip yarýþma izlemeyi býrakmalýyýz… Camilerimizde teravihi 20 rekat mý kýlalým, 8 rekat mý kýlalým tartýþmalarý yanýnda ya da orucu bozan þeylerle birlikte ve namazýn rekatlarý yanýnda ÝLME ÖNEM VERÝN… ESKÝ KÖYE YENÝ ADET GETÝRÝN- ÝCAT ÇIKARTIN vaazlarý verilmeli…

 

Yoksaaaaaaa… Evet, yoksa Türkiye þöyle tanýnýr:

 

o

Türkiye AB ülkelerinde en fazla trafik kazasý yapan ülke

o

En fazla iþ kazasý yapan ülke

o

Çocuk ölümlerinin en fazla olduðu ülke

o

Kan davasýnýn sürdüðü tek AB ülkesi

o

Fýndýklý lokum yanýnda cevizli lokumda üreten ülke

o

Hala yarým saat yaðmur veya kar yaðdýðýnda trafiði týkanan ve sel gelen ülke

 

Karar sizin… Yoksa deðil 1 milyar dolar 10 milyar dolarlýk tanýtým harcamasý yapsak da Türkiye hala fes giyen ve at arabasý ile iþe giden ülke konumunda kalýr…

 

 

Fahri SARRAFOÐLU, Moral Haber, 23.09.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...