Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Tam ve gerçek anlamda entegrasyon'

 

Türkiye ve Suriye'nin karþýlýklý olarak vize uygulamasýný kaldýrmasý, "iki ülke" arasýnda Yüksek Düzeyli Stratejik Ýþbirliði Konseyi Anlaþmasý imzalanmasý ve Suriye Cumhurbaþkaný Beþþar Esed'in bu münasebetle yaptýðý konuþmada bölge ülkelerini Suriye-Türkiye örneðini takip ederek saflarý sýklaþtýrmaya çaðýrmasý ile ilgili yazýmý, "Bu, 'Çýraðan Ruhu'dur" diye bitirmiþtim…

 

Kaldýðýmýz yerden devam edelim:

 

"Bölgesel sorunlarýn bölge ülkeleri tarafýndan çözülmesi gerektiðini, aksi takdirde yabancý ülkelerin müdahalelerinin kaçýnýlmaz olacaðýný" savunan Türkiye, Irak'a komþu ülkelerin dýþiþleri bakanlarýný 23 Ocak 2003 günü Çýraðan Sarayý'nda topladýðýnda, anlý-þanlý "siyasi gözlemciler"in neredeyse hepsi "Bu iþten bir þey çýkmaz" havasýndaydýlar.

 

Ama çýktý iþte.

 

Çýktý, çýkýyor ve çýkmaya devam edecek inþaallah.

 

Dönemin Baþbakaný Abdullah Gül ve bilhassa Ahmet Davutoðlu hocamýzýn gayretleriyle düzenlenen Çýraðan toplantýsýnýn gündemi Irak meselesinden ibaret deðildi; sonuç bildirgesinde Irak krizinin barýþçý yollardan çözümünün hedeflendiði belirtildikten sonra, "Bu süreç, ayrýca, bölgemizdeki sorunlarýn çözümüne ve herkes için barýþ, güvenlik ve gönencin saðlanmasýna kadar devam edecektir" deniliyordu.

 

Davutoðlu, toplantýdan sonra verdiði demeçlerde, metne kendisinin koydurduðundan emin olduðum "herkes için barýþ, güvenlik ve gönencin saðlanmasýna kadar devam" ifadesinin altýný çizerek, bu giriþimin 'stratejik derinliðini' kavramakta güçlük çekenlere yardýmcý olmaya çalýþmýþtý.

 

'Açýlýmlar Ülkesi Türkiye'yi ve Ortadoðu'da esmeye baþlayan 'yeniden yapýlanma' rüzgârýný iyi okumak için, okumaya o günlerden baþlamak lazým.

 

Hatta, Davutoðlu'nun, ilk baskýsý 2001 yýlýnda yapýlan "Stratejik Derinlik" adlý kitabýndan baþlamak lazým.

 

Türkiye'nin bugünkü Ortadoðu (ve Kafkasya, Balkan, Afrika…) politikalarýnýn temelinde bu kitaptaki tezler yatýyor; Davutoðlu'nu öteden beri takip edenlerin çok iyi bildiði gibi, ABD'nin "Büyük Ortadoðu Projesi"nden çok önce þekillenen tezler.

 

Kim ne derse desin, Türkiye Ortadoðu'da KENDÝ PROJESÝNÝ uyguluyor ve KENDÝ ÝRADESÝYLE hareket ediyor.

 

(Ayný þey "Demokratik Açýlým" ve "Ermeni Açýlýmý" için de geçerli.)

 

Uluslararasý konjonktürün þu veya bu etkisi -yahut uluslararasý konjonktürle þu veya bu 'örtüþme'- bu gerçeði deðiþtirmez.

 

Þahit olduðumuz geliþmeler, Türkiye'nin inisiyatifiyle baþlayan Çýraðan Süreci'nin devamýdýr.

 

Baþladýðý gün bittiði zannedilen Çýraðan Süreci devam ediyor, evet.

 

Türkiye ile Suriye arasýnda vize uygulamasýnýn kalkmasý ve Türkiye'nin hem Irak hem de Suriye ile "Yüksek Düzeyli Stratejik Ýþbirliði"ne gitmesi gibi muazzam ivmeler kazanarak devam ediyor...

 

Ýnanýlmaz bir süratle devam ediyor…

 

Geçen hafta, Suriye ile entegrasyon yolunda atýlan tarihî adýmlarýn ilan edilmesinin üzerinden 24 saat bile geçmeden, Türkiye-Irak Stratejik Ýþbirliði Konseyi 1. Bakanlar Toplantýsý ('ortak hükümet antrenmaný') yapýldý.

 

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, "Bu, ikili iliþkilerimiz baðlamýnda önemli bir dönüm noktasý olduðu gibi bölgemizde de yepyeni bir model ortaklýk anlayýþýnýn ilk örneðini oluþturmaktadýr… Hedefimiz, ülkelerimiz arasýnda tam ve gerçek anlamda en kapsamlý þekilde ekonomik entegrasyonun saðlanmasýdýr. Bundan sonra gerçekleþtireceðimiz projelerle Basra ve Edirne birbirine baðlanacaktýr. Baðdat ile Ýstanbul'un kaderleri ortak olacaktýr. Sýnýr boylarýmýzda iki kardeþ halk, geleceklerini birlikte þekillendireceklerdir… Ayný mekanizmayý Suriye ile de kuracaðýz…" müjdesini verdi.

 

Çýraðan Sarayý'nda (yine Çýraðan) düzenlenen toplantýda, iliþkileri bir süredir fevkalade gergin olan Irak ve Suriye'nin dýþiþleri bakanlarý bir araya getirilerek, bu iki devlet arasýndaki sorunlarýn medeni bir þekilde çözülmesi için gerekli vasatýn oluþtuðu müjdesi de verildi.

 

Dahasý, Türkiye-Irak ve Türkiye-Suriye stratejik iþbirliðinin ötesine geçip Türkiye-Irak-Suriye stratejik iþbirliðini saðlayacak üçlü bir mekanizmanýn kurulmasý konusunda zihin jimnastiði yapýldý.

 

Suriyeli üstadýmýz Cevdet Said'in kulaklarý çýnlasýn…

 

Bir makalesinde þöyle diyordu, bundan 10 sene evvel:

 

"Ben Araplarýn ve bütün Müslümanlarýn da zorlama olmaksýzýn Avrupa Birliði benzeri bir birlik oluþturabilmelerini bütün kalbimle temenni ediyorum… Çoðumuz Avrupa Birliði'ni tev'il etmekten (okumaktan) aciziz. Ortak çýkarlar üzerinde ittifak ettiklerini söyleyerek Avrupalýlarý eleþtiriyor ve küçümsüyoruz. Çýkarlar üzerinde anlaþmak ayýp mýdýr? Keþke Araplar ve bütün Müslümanlar da ortak çýkarlar üzerinde anlaþabilseler ve zillet ve meskenetten kurtulabilselerdi." (El-Mecelle, Sayý 1084)

 

Zillet ve meskenetten kurtulmak için ilk adýmlar nihayet atýlmýþ bulunuyor.

 

Tünelin ucunda ýþýk göründü arkadaþlar.

 

Bayramýnýz mübarek olsun.

 

 

Hakan Albayrak, Yeni Safak, 21.09.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...