Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Berlin Din Hizmetleri Müþaviri ve Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði (DÝTÝB) Genel Baþkaný Sadi Arslan, ramazanda, Türk misafirperverliðini davetlilere gösterme imkaný bulduklarýný belirtti

 

Arslan, Ramazan Bayramý vesilesiyle yayýmladýðý mesajda, büyük bir huzur ve mutluluk içinde geçirilen ramazandan sonra, pazar günü Ramazan Bayramý'ný idrak edeceklerini belirterek, Müslümanlarýn bayramýný tebrik etti.

 

Bayramlarýn yüce duygularýn coþtuðu, sevgi ve saygý hislerinin alabildiðince canlandýðý sevinç ve neþe günleri olduðunu ifade eden Arslan, þunlarý kaydetti:

 

"Bu mutlu günlerde insanlar, her zamanki halinden daha çok, yaþadýðý sevinçlerini dostlarýyla paylaþýr. Milli ve dini duygular bayramlarda insaný fazlasýyla kuþatýr. Baþta anne ve babalar olmak üzere dostlar aranýr, mesajlar çekilir, küskünler barýþýr, telefonla bu mutlu günlerde uzaktaki akrabalara ulaþmak için gayret gösterilir. Birlik, beraberlik, saygý ve sevgi baðlarý güçlenir. Yardýmlaþma duygularý bir baþka yoðunlukta hissedilir. Akraba, komþu ve kimsesizler sevindirilir."

 

 

Ramazan boyunca Almanya'daki DÝTÝB derneklerinin büyük çoðunluðunda, baþta Almanlar olmak üzere çeþitli din ve kültürden insanlara iftar yemekleri verildiðine iþaret eden Arslan mesajýnda, "Ramazanda kültürümüzün en güzel özelliklerinden olan misafirperverliðimizi konuklarýmýza gösterme imkanýný bulduk. Farklý din, kültür ve dünya görüþlerine mensup insanlarýn bir araya gelerek, farklýlýklarýný bir tarafa býrakmak suretiyle birbirlerini daha iyi tanýmalarýna ve ön yargýlarýn silinmesine vesile olundu" ifadesine yer verdi.

 

 

Bayramýn sevinç dolu günlerine hazýrlanýrken, Türkiye'de ve dünyanýn deðiþik bölgelerinde insanlarý derinden üzen terör olaylarýnýn da devam ettiðine dikkati çeken Arslan, "Bayramýn hazzýný yaþadýðýmýz bu günleri fýrsat bilerek, içimizdeki kin, nefret, düþmanlýk gibi duygulardan sýyrýlarak, kardeþlik, insan sevgisi, merhamet ve yardýmlaþma duygularýný ön plana çýkartmalýyýz. O zaman bayramlarýmýz daha huzurlu ve daha coþkulu olacaktýr" ifadesini kullandý.

 

Köln Büyükþehir Belediye Baþkaný Fritz Schramma da Köln kentindeki büyük dini kuruluþlara gönderdiði kýsa bir bayram mesajýnda, tüm Müslümanlarýn aileleriyle birlikte iyi bir bayram geçirmelerini diledi.

 

 

ha-ber.com, 20 Eylül 2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...