Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

2015 Dünya Bediüzzaman Yýlý

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/68256.jpg

 

Birleþmiþ Milletler Barýþ Elçisi Muhammed Rýza Dalkýlýç, Birleþmiþ Milletler’in 2015 yýlýný “Dünya Bediüzzaman Yýlý” ilan edebileceðini söyledi.

 

Risale Haber’e konuþan Birleþmiþ Milletler Barýþ Elçisi ve Filipinler Risale-i Nur Enstitüsü Baþkaný Muhammed Rýza Dalkýlýç, Filipinler’de yapýlan “Adalet” konulu sempozyumdan sonra kendisine barýþ elçiliði vazifesi verildiðini belirterek, “Risale-i Nur Enstitünün Baþkanýyým, dolayýsýyla barýþ elçisi görevini de yürütüyorum. Zaten o unvanla bizi kabul ettiler” dedi.

 

Birleþmiþ Milletler’de Bediüzzaman’ýn gündeme geldiðini ifade eden Dalkýlýç, “Oradaki konuþulan konulardan biri de þuydu: ‘Biz senelerdir bir Ýslam Alimi ile ilgili, bir Ýslam önderi ile alakalý dünya çapýnda bir faaliyet yapmadýk, yapamadýk.” En son Mevlana ile alakalý bir proje gerçekleþtirilmiþti. Þu anda dünyanýn buna ciddi anlamda ihtiyacý var. Daha doðrusu model insanlara ihtiyaç var” þeklinde konuþtu.

 

 

 

(Muhammed Rýza Dalkýlýç'a, Temmuz ayýnda Filipinler'de gerçekleþtirilen Bediüzzaman Sempozyumu nedeniyle Cagayan De Oro valisi Haraula tarafýndan þehrin anahtarý hediye edilmiþti.)

 

Dalkýlýç, sözlerini þöyle sürdürdü:

 

“Bu model insanlar seçilirken, þu kriterlere dikkat ediyorlar: Kitleler üzerinde tesiri olmuþ, insanlarýn hayat tarzýný deðiþtirmiþ, toplumlarýn gidiþatýný deðiþtirmiþ özelliðe sahip olan kiþilerden seçiliyor.

 

“Mesela bu kiþi bir alim olmalý, Çünkü, herhangi bir Müslüman bildiði ve tanýdýðý bir alimin sözüne fazlasýyla deðer veriyor. Onun hayatýný kendine örnek alýyor. O nedenle böyle bir insaný seçerek bunu Ýslam dünyasýna ve insanlýða tanýtmak istiyorlar. 2015 Bediüzzaman Yýlý tertiplenebilir. Birleþmiþ Milletler sponsorluðunda 195 ülkede Bediüzzaman ve onun Ýslam anlayýþý, onun Peygamber Efendimizi (ASV) ve insanlýðý anlama ve anlatma tarzý, barýþ için yaptýklarý tek tek anlatýlýp duyurulacak.

 

“Birleþmiþ Milletlerin “Yeni Bin Yýlýn Hedefleri” baþlýðý altýnda bir projesi var. Bu hedeflere ulaþmanýn son tarihi 2015 olarak belirlenmiþ. 2000 senesinde baþladý. Bunlarýn arasýnda

-Hastalýklarla mücadele

-Fakirlikle mücadele

-Dinler arasý diyalog

-Ýnsanlýðý tek bir Allah’ýn idaresinde ve hakimiyetinde tek bir aile haline getirmek. Bu ayný zamanda Birleþmiþ Milletlerin hedef cümlesi haline de gelmiþ.

Yani bu ve benzeri hedeflere ulaþmak için bir hedef konmuþ iþte o hedef 2015’tir.

 

“Bu gibi konular Birleþmiþ Milletlerin her zaman gündemindedir. Devamlý konuþuluyor. Bu gibi konular konuþulurken Bediüzzaman Hazretlerinin Sulh-u Umumi, dünya barýþý konusundaki görüþleri dikkat çekiyor.

 

Moral Haber, 19.09.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...