Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Aile içinde eþlerin birbirlerine nasýl davranmalarý gerektiðini ve kadýnýn aile içinde ve kocasýna karþý durumunu Peygamberimiz’den öðreniyoruz. Efendimiz bir hadislerinde þöyle buyuruyor: "En hayýrlýnýz, eþlerine karþý en hayýrlý olanýnýzdýr. Ben, aranýzda eþine karþý en iyi davrananýnýzým."

 

Hz. Âiþe, Peygamberimiz’in hayatý boyunca hiçbir hizmetçiyi dövmediðini, hiçbir hanýmýna tokat atmadýðýný, hatta hiçbir þeye eliyle vurmadýðýný söyler. Kadýn dövmek bir yana, kocasýnýn ona küsmesini bile doðru bulmayan Peygamberimiz, "Ýnsan hanýmýnýn bir huyunu beðenmezse, bir baþka huyundan memnun olur" derdi. Karý koca arasýndaki insanî yönü de öne çýkaran Peygamberimiz, karýsýna þiddet gösteren erkeðin tezatlarýný, davranýþlarýndaki çeliþkiyi de dile getirerek þu hususa dikkat çeker:

 

"Herhangi biriniz hanýmýný týpký köleyi döver gibi dövmeye kalkýþýyor. Belki de o akþam onunla ayný yatakta yatacaktýr!" Bir þefkat ve merhamet timsali olan, bütün davranýþlarý lütuf, iyilik ve anlayýþ üzerine kurulu olan Peygamberimiz, "Kadýnlarýnýza eziyet etmeyin! Onlar, Allah’ýn sizlere emanetidir. Onlara yumuþak olun, iyilik edin" derken, asýl olarak onun hayatýný þu Kur’ân âyeti belirliyordu:

 

"Onlarýn haklarýný gözeterek ve güzellikle geçinin. Eðer siz onlardan hoþlanmayacak olsanýz bile, olur ki sizin hoþunuza gitmeyen bir þeyde Allah pek çok hayýr yaratýr." (Nisa Sûresi, 4/9) Peygamber Efendimiz’in en yakýn arkadaþlarýndan olan Hz. Ömer de her konuda olduðu gibi, aile içinde hanýmýna gösterdiði anlayýþ ve sevgiyi de bizzat ondan öðrenmiþti. Hz. Ömer’i, haksýzlýða tahammül etmeyen, her konuda adalet ve hakkaniyeti esas tutan özelliði ile biliriz. Bu açýdan o, haksýzlýk karþýsýnda sert ve hazýmsýzdýr. Fakat aile hayatýndaki tutumu ve durumu, eþine karþý davranýþ ve muamelesinde farklý bir görünüm arz ederdi.

 

Hanýmý, Hz. Ömer’e kýzýyor

 

Hz. Ömer halifedir, devlet baþkanýdýr. Adamýn birisi, bazý davranýþlarýndan dolayý rahatsýz olduðu hanýmýný þikayet etmek üzere gelir, halifenin huzuruna çýkmak ister. Kapýnýn önüne oturur ve Hz. Ömer’in çýkmasýný bekler. Derken içeriden bir gürültü kopar. Hazret-i Ömer’in hanýmý, koca halifeye baðýrýp çaðýrmaktadýr, fakat Hz. Ömer aðzýný açýp da hanýmýna tek kelime bile söylememektedir.

 

Bu hali gören kapýdaki adam boynunu bükerek, "Bütün hiddetine ve izzetine raðmen, üstelik de Mü’minlerin Emîri iken Ömer’in hali böyle olursa, benim halim nice olur?" diyerek kalkýp gitmeye yeltenirken Hz. Ömer dýþarý çýkar. Adamýn arkasýndan, "Hayrola, derdin neydi" diye seslenir. Karþýsýnda birden bire Hz. Ömer’i gören adam der ki:

 

"Ey Mü’minlerin Emîri! Hanýmýmýn kötü huylarýný ve bana karþý haddini aþýp ileri gittiðini size þikâyet etmek üzere gelmiþtim. Fakat hanýmýnýzýn size karþý olmadýk sözler söylediðini duyunca vazgeçip geri döndüm ve kendi kendime dedim ki: ‘Mü’minlerin Emîri hanýmýyla böyle olunca, benim derdime nasýl deva bulacak?"

 

Eþine katlanmaya bak!

 

Bu sözleri dinleyen Hz. Ömer, adama þunlarý söyler: "Kardeþim, eþimin benim üzerimdeki haklarý sebebiyle ona tahammül etmeye çalýþýyorum. Zira o benim hem aþçým hem fýrýncým hem çamaþýrcým hem de çocuklarýmýn süt annesidir. Halbuki o bütün bunlarý yapmak zorunda deðildir. Üstelik gönlümün harama meyletmesine engel olan da odur. Bu sebeple onun yaptýklarýna katlanýyorum." Adamcaðýz, "Ya Mü’minlerin Emîri!" der, "Benim eþim de aynen öyle." Bunun üzerine Hz. Ömer þu güzel dersi verir ve gönderir: "Haydi kardeþim, eþine katlanmaya bak! Hayat dediðin göz açýp kapayýncaya kadar geçiyor."

 

Ali Ýhsan ER, Bugün, 15.09.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...