Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bu akþam son kez teravih namazý kýlýnacak ve son defa sahura kalkýlacak.

 

19 Eylül Cumartesi günü arife, ayýn 20’si bayram.

 

Sözün kýsasý ramazan ayý sona erdi. Bir ay geldi, geçti...

 

Birkaç üzücü olay hariç, milletçe oldukça huzurlu bir ramazan ayý geçirdiðimizi söyleyebiliriz.

 

Ramazan ayý Aðustos sýcaklarýna denk gelmesine raðmen, ramazan girdiðinden bu yana ülkemizin genelinde mevsim normallerinin altýnda hava sýcaklýðý oldu. Etrafýmdan edindiðim genel izlenim, son yýllarýn en rahat ramazan orucunu tuttuklarý yönünde. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Daha nice ramazanlara eriþtirsin.

 

Benim bugün sizlerle paylaþmak istediðim zihnimde yer eden çarpýcý ramazan estantenesi, Ýstanbul’da yaþanan sel felaketinde boðulmaktan deðil, azgýn sel sularý boðazýna kaçtýðý için orucu bozulmaktan korkan Enes'in küçücük kalbinde yer eden polat gibi imaný oldu. Hakikaten oldukça etkili bir tabloydu.

 

O konunun ayrýntýsýna girmeden önce þu noktanýn altýný çizelim.

 

Selin akýþýna þimdiye kadar hiç denk gelmeyen okuyucularýmýz oldu mu bilmiyorum.

 

Baba memleketim Batý Karadeniz’in þirin ili Bartýn... Çocukluðum orada geçtiði gibi, sýklýkla da giderim ülkemizin bu nadide köþesine...

 

Haberlere de çoðunlukla yansýdýðý gibi, çok sýk sel olur bu bölgede. Bu nedenle sel nedir bilirim.

 

Sel suyunun dere yataklarýndan, ýrmaklardan akýþý korkunçtur. Hipnoz edici bir akýþý vardýr. Bakýþlarýnýzý akan sel suyunda yoðunlaþtýrýrsanýz, adeta sizi absorbe eder gibi kendine doðru çektini hissedersiniz. Yutmaya odaklý bir yapýsý vardýr.

 

Bulanýklýðý, oluþturduðu ilginç dalgalarý ve sürükleyip getirdiði envai çeþit þeylerle görmeyenlere izah etmesi güç bir görüntüsü vardýr. Arenalarda aðzýndan köpük saçan azgýn boðalar gibi üstü köpüklü olan sel sularý üzerinde sürüklenen kimi zaman kökünden sökülmüþ gelen koca bir aðaçtýr, kimi zaman akýntýya kapýlýp giden büyük veya küçükbaþ hayvan, kimi zaman bir araç, kimi zaman da insandýr... En dehþet vereni de budur. Yanýbaþýnýzda cereyan eden olay karþýsýndaki çaresizlik kanýnýzý dondurur. (Kur’an da selin dehþetine ve selin üstündeki köpüðe iþaret eden ayetler vardýr. (13 / 17)

 

Vereceðimiz örneðe bu genel çerçeve içinde bakýlýrsa mesele daha iyi anlaþýlýr.

 

Dehþet anlarýnda kulaða çalýnan çarpýcý bir söz...

 

Ýstanbul’da yaþanan son sel felaketinden ekranlara yansýyan bir görüntüyü gözünüzün önünde bir canlandýrýn. Hani þu, azgýn sel sularý arasýnda, Ýstanbul’da toplu taþýma seferi yapan yeþil otobüslerden birine yaslanýp akýntýya kapýlýp gitmekten son anda kurtulan beyaz minübüsün içindeki ailenin yaþadýðý dehþeti.

 

Ýstanbul o gün, unutulmasý mümkün olmayan onlarca dramatik olaya sahne oldu. Objektifler, Halkalý Basýn Ekspres yolunda ÝETT aracý üzerinde mahsur kalan Kaþýkçý Ailesi’nin yaþadýðý trajediyi saniye saniye kaydetti. Minibüste mahsur kalan 5 kiþilik Kaþýkçý ailesine yardým edip onlarý ÝETT yolcu otobüsü üzerine çýkmasýný saðlayan Mehmet Korkmaz adlý vatandaþýmýz oldu.

 

Ýþyerine gitmek için her zamanki gibi Basýn Ekspres yolunu kullanan Korkmaz, aracý bir anda sel sularý ortasýnda kalýnca pencereden çýkýp kendisini arkada bulunan minibüsün üstüne attý. Akýntý þiddetini artýrýnca Korkmaz'ýn üzerinde bulunduðu araç sürüklenerek TEM yolunda terk edilen ÝETT otobüsüne dayandý. Aracýn suya kapýlacaðý endiþesiyle yolcu otobüsüne çýkan Korkmaz, Kaþýkçý ailesinin kendi araçlarýnda mahsur kaldýðýný görür.

 

Ailenin ilk önce aracý basan suyu tahliye etmeye çalýþtýðýný anlatan Korkmaz, önce yukarý çýkmalarý için aileyi uyarýr. Daha sonra Kaþýkçý ailesi, araçlarý tamamýyla suyla dolunca canlarýný kurtarmak için Korkmaz'dan yardým isterler.

 

Korkmaz önce tereddüt eder. Fakat azgýn sel sularý arasýnda minibüsün camýndan baþýný dýþarý çýkaran Enes’in aðzýna sel suyu çarpýnca, ‘orucum bozuldu mu’ telaþýna düþen ve bundan dolayý feryat eden Enes’in bu samimi davranýþý Mehmet Korkmaz’ý çok etkiler.

 

Þu ifadeler Korkmaz’a ait: “O aný yaþadýktan sonra kendimi güneþli bir günde karadaymýþým gibi hissettim. Azgýn sel sularý ortasýnda küçük bir çocuðun oruç karþýsýndaki samimiyeti bana güç verdi. Hiç düþünmeden ve en ufak bir endiþe hissetmeden beyaz minibüsün üzerine atlayarak Enes’in tüm aile fertlerini tek tek otobüsün üzerine çektim.”

 

Mehmet Korkmaz, olay karþýsýndaki soðukkanlýlýðýný küçük Enes'e borçlu olduðunu söylüyor. Korkmaz, çocuklardan Resul'ün üþüdüðünü görünce üzerindeki deri montu çýkarýp ona verir. Ýzlediklerimiz gerçekten de hafýzalardan silinmeyecek görüntülerdi. En azýndan ben öyle hissettim.

 

Bunlarýn yüzü suyu hürmetine...

 

Kendi adýma söyleyeyim, bu örnek bana, son yýllarda þahit olduðum ve oruçlu ile Allah arasýndaki irtibatý yansýtan en çarpýcý karelerden biri olarak göründü. Bu nedenle, ‘Ramazana damgasýný vuran en etkili olay’ olarak bunu seçtim.

 

Boðulmaktan korkmayan, boðazýna kaçan sel suyu nedeniyle acaba orucu mu bozuldu mu endiþesi yaþayan bir çocuðun görüntüsü sanýrým arþtaki melekleri bile kýskandýrmýþtýr. Bu muhteþem bir olaydýr. Hz. Adem’i yarattýktan sonra meleklere, “haydi secde edin bakalým Adem’e” buyuran Allah’ü Teala’nýn, ademoðlunun tabiatýna ve yapý harcýna birer nüve þeklinde melekleri de aþkýn örnekler sergilemesine neden olacak rahmani güzellikler kodladýðý anlaþýlmaktadýr. O gün bunlardan biri tezahür etmiþtir. Allah’a saygýyý, kendi canýna öncelemektir bu... Ve biz bu dersi o gün Enes’ten bir kez daha aldýk.

 

Küçük Enes’in o dehþet dakikalarýnda boðulmaktan deðil, orucunun bozulmasýndan endiþe duyan hali, Hadis-i Kutsi’de ifade edilen, “Oruç, benim rýzam için tutulur, onun mükafatýný ben vereceðim” beyanýndaki hikmeti anlamamýzý kolaylaþtýrmakta ve orucun Allah ile kul arasýndaki çok özel bir iletiþim olduðu gerçeðini ayan beyan ortaya koymaktadýr.

 

Güzel bir ramazandý. Hoþ esintiler býraktý. Üzülüyoruz gitmesine. Ama ne edersiniz ki, bu da hayatýn bir parçasý...

 

Bir sonraki ramazana huzur içinde eriþmeniz dileðiyle, tüm okuyucularýmýzýn bayramýný tebrik ediyorum. Allah bugünlerimizi aratmasýn.

 

Prof. Dr. Osman ÖZSOY – Haber 7

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...