Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kadir Gecesi'nde nasýl dua edilir?

 

Bu gecede nasýl duâ edileceðini Hazret-i Âiþe (r.a.) Peygamberimiz'e soruyor:

"Yâ Resulallah, Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasýl duâ edeyim?"

 

Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm:

 

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbü'lafve fa'fü annî"

 

Yani:

 

"Allah'ým! Sen affedicisin, kerem sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle, dersin' buyurdu."

 

Ayrýca gecede Kur'ân'a çok yer ayýrmalý. Bol bol Kur'ân okumalý ve dinlemeli. Kendimizi Kur'ân'a muhatap etmeli. Kur'ân sanki ilk defa bize inmiþ bir ruh hali içinde olmalý.

 

***

 

Kadir Gecesi neden bin aydan hayýrlýdýr?

 

"Bin ay" seksen üç sene dört aylýk bir süredir. Geçmiþteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandýklarý manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fýrsatýdýr.

 

Peygamberimiz Sahabilere Ýsrailoðullarý'ndan dört kiþinin seksen sene boyunca hiç günah iþlemeden ibadet ettiklerini anlattý. Sahabiler bunu hayretle karþýladý.

 

Cebrail Aleyhisselâm geldi, "Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç kiþinin seksen sene ibadetinde hayrete düþtüler. Allah sana ondan daha hayýrlýsýný indirmiþtir" diyerek Kadir Suresi'ni okudu ve "Ýþte bu senin ve ümmetinin hayran kalýþýndan daha hayýrlýdýr" buyurdu.

 

***

 

Mübarek gecelerde ölenler âhirete imanlý mý gider?

 

Bir kimsenin iyilik ve kötü­lüðü Allah'a olan kulluðu ile ölçülür. Ýmaný olduðu halde, Ýslâm'a uymayan hal ve hareketleri varsa bu insan günahkâr insandýr.

 

Bu çeþit insanlar ölünce onlarý nasýl bir son bek­ler? Peygamber Efendimiz'in (a.s.m.) bu konudaki ifa­deleri açýktýr:

 

"Nasýl yaþarsanýz öyle ölürsünüz; nasýl ölürseniz öyle dirilirsiniz."

 

Bu gerçek baþka bir hadiste de þöyle dile getirilir:

 

"Kim ne halde iken ölürse, Allah onu o þey üzerine di­riltir." (Feyzü'l-Kadîr, 6: 226.)

 

Allah'a ve diðer iman esaslarýna inanan bir insan, öldüðü zaman mü'min ve Müslüman sayýldý­ðýndan Müslüman olarak iþlem görür.

 

Böyle birisinin âhiretteki durumunu Peygamberimiz (a.s.m.) þöyle dile getiriyor:

 

"Kim Allah'tan baþka bir ilâh olmadýðýný bilerek ölürse cennete girer." (Müslim, Ýman: 43.)

 

Bir mü'min mübarek gün ve gecelerin birinde ve­fat ederse, Cenâb-ý Hakk'ýn ona ayrý bir muamele edece­ðine dair bir hadis-i þerifte þöyle buyrulur:

 

"Bir Müslüman cuma günü veya gecesi ölürse Cenâb-ý Hakk onu kabir fitnesinden (sualinden ve azabýn­dan) kurtarýr." (Tirmizî, Cenâiz: 73; Müsned, 2:176.)

 

Baþta cuma günü ve gecesi olmak üzere, Kadir Gecesi gibi gecelerde vefat edenlere Cenâb-ý Hak o vakitlerin hürmetine ayrý bir muameleye tabi tutacak­týr.

 

Bir mü'min ölmeden önce böyle bir gecede Cenâb-ý Hakk'ýn affýna ermiþse haliyle bu nimetten faydalanacak ve kurtula­caktýr.

 

Bunun yanýnda imandan yoksun olan, mü'minlere karþý sürekli düþmanlýk duygularý taþýyan bir kimsenin durumu ebedi bir kayýp ve büyük bir hüsrandýr. Kadir Gecesi'nde de ölse sonuç deðiþmeyecektir.

 

 

Mehmet Paksu, Bugün, 15.09.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...