Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kadir Gecesi'ni kendimiz hakkýnda, nasýl bin aydan hayýrlý hale getirebiliriz?

 

 

Kutsal gecelerin en baþýnda Kadir Gecesi'nin geldiðinde þüphe yoktur. Nitekim Hazreti Kur'an'ýn ifadesiyle, "Kadir Gecesi, bin aydan hayýrlý bir gecedir!

Ancak kendi zatýnda bin aydan hayýrlý olan bu geceyi, biz kendi hakkýmýzda nasýl bin aydan hayýrlý hale getirebiliriz? Bin ay yaþamýþ gibi bir sevap kazanmaya nasýl vesile kýlabiliriz? Ýþte mesele burada, geceyi kendi hakkýmýzda da bin aydan hayýrlý hale getirebilme meselesinde.

 

Þayet bu geceyi de sýradan bir gece gibi (günahlarý terk etme kararý almadan) geçirirsek, elbette sýradan bir gece gibi sonuç alýrýz, diðer gecelerden farklýlýk söz konusu olmaz gelecek hayatýmýzda.. Öyle ise sýradan bir gecelikten çýkaran bir farklýlýk olmalý, geçmiþte yaþadýðýmýz günahlý halleri gelecekte bir daha yaþamama kararý almalýyýz Kadir Gecesi'nde..

 

Böyle mühim bir kararý nasýl alabiliriz bu gecede?

 

Önce alýþageldiðimiz ibadet ve dualarýmýzý büyük bir heyecanla yapar, bunlarý tamamladýktan sonra bir köþeye çekilerek geçmiþimizi, geleceðimizi düþünmeye baþlar, hayatýmýzýn bir muhasebesini yaparýz.

 

-Bugüne gelinceye kadar yaþadýðým hayatým tam hedefini bulmuþ, gayesine ermiþ mi? Vicdanen rahat mýyým yaþadýðým hayattan? Yoksa yer yer piþman olduðum yanlýþlar yapmýþ, sürçmelere maruz kalmýþ mýyým? Þayet böyle yanlýþlar yapmýþsam bu gece öylesine kesin bir karar almalýyým ki, bin ay yaþasam dahi bu günahlý halleri gelecekte bir daha tekrar etmemeli, tertemiz bir Ýslami hayat yaþama niyetine bu geceden itibaren karar vermeliyim!.

 

Ýþte geçmiþteki yanlýþlarý bir daha tekrar etmeme niyetine girmeyi biz, 'Kadir Gecesi'ni kendi hakkýnda bin aydan hayýrlý hale getirme niyeti ve kararý olarak yorumluyoruz. Böyle bir kararla ihya etmiþ olduðumuz Kadir Gecesi'nden sonra kalýcý bir Ýslami hassasiyet kazanmýþ, daha takvalý bir hayat yaþama niyetine girmiþ oluyoruz.

 

Þayet bu gecede geleceðimize ait daha temiz Ýslami hayat yaþama niyetine girmez de sadece geceye mahsus ibadetlerle kalýrsak, geceden sonra eski günah ve hatalar yine sürüp gider. Geleceðe ait kalýcý bir þey kazanmamýþ oluruz bin aydan hayýrlý bir geceden sonra da. Nitekim öyle de olmaktadýr yaþanan umumi hayatta..

 

Bu sebeple, Kadir Gecesi'nde günahlarý azaltma, sevaplarý da çoðaltma kararý alarak nefsimize demeliyiz ki:

 

-Hayatýmýn bundan sonraki kýsmýnda þimdiye kadar getirdiðim kötü alýþkanlýklarýmý birer ikiþer terk edecek, iyi alýþkanlýklarýmý da birer ikiþer artýrarak daha temiz bir Ýslami hayat yaþama azim ve aþkýnda olacaðým!.

 

Ýþte Kadir Gecesi'nde aldýðýmýz bu, daha günahsýz bir Ýslami hayat yaþama kararýyla gecemizi kendimiz hakkýnda bin aydan hayýrlý hale getirmiþ oluruz. Çünkü bu kararla bin ay da yaþasak daha günahsýz bir hayat yaþayacaktýk. Hadis-i þerifte, müminin niyeti amelinden hayýrlýdýr, buyrularak, niyetini düzelten mümin, böyle bir ikrama layýk görülüyor. Yeter ki, daha temiz bir Ýslami hayat yaþama niyetine girme kararý alalým Kadir Gecesi'nde..

 

-Var mýsýnýz günahlarý terk edip sevaplarý devam ettirme kararý alarak Kadir Gecesi'ni kendi hakkýmýzda bin aydan hayýrlý hale getirme azim ve niyetine? Unutmayýn, böyle bir niyetten sonra tek ay dahi yaþasak, bin ay yaþamýþ gibi ikram görebiliriz Rabb'imizin yanýnda. Çünkü bin ayda yaþasak tertemiz bir Ýslami hayat yaþayacaktýk Kadir Gecesi'nde aldýðýmýz bu karar sebebiyle.

 

Ýþte bu niyet ve karara biz, 'zatýnda bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecesi'ni, kendi hakkýmýzda da bin aydan hayýrlý hale getirme niyet ve kararý' diyor, böyle bilinçli bir niyetle ihya edeceðimiz Kadir Gecesi diliyoruz size, bize, hepimize!

 

(Ahmed Sahin, 15.09.2009, Zaman)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...