Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

“Ýnsanlýk öldü mü?” dedirtecek manzaralar yaþýyoruz. Sel felaket, Ýstanbul’u sadece karnýndan vurmadý aslýnda kalbinden de vurdu. Sadece yoksullar deðil lüks arabasýný kenara çekip yaðmaya katýlan merhametsiz ve empati yoksunu insanlardan utandým. Ýnsan taþýmamasý gereken minübüste yedi kadýn iþçimizin ölümü ve yetim býraktýklarýna içim acýdý. Dýþarýda sel varken TIR da uyuyabilen insanlara þaþtým. Rant için þehirciliðin düzensiz uygulamasýna üzüldüm. Daha acý olaný da yaðma olaylarý karþýsýnda “Býrakýn fakir fukara nasiplensin, nasýlsa sigorta þirketleri var” diyerek onay verilmesi idi. Protestan ahlaký Bu satýrlarý yazarken ABD’de Atlanta þehrinde kongre için bulunuyorum. Arkadaþým Prof. Kemal Arýkan ile yemek yedik ben son günlerdeki daðýnýklýðým nedeniyle olsa gerek çantamý kalabalýk bir restoran’da unuttum ve aþaðý yukarý bir buçuk iki saat sonra fark ettim. Döndüðümde içi dolu çanta býraktýðým yerde yoktu.Yöneticilere sordum çýkarýp çantayý verdiler. Düþündüm ayný durum Ýstanbul’da olsa idi ne olurdu? Çantanýn ‘arazi’ olma ihtimalinin Ýstanbul’da ABD’den daha yüksek olduðu kanaatine vardým. Biz neden böyle olduk? Prof. Osman Özsoy hocamýz “Fransýz tüccarý þaþýrtan kese vakasý” baþlýklý yazýsýnda atalarýmýzýn ahlakýna çarpýcý bir örnek verdi. 200 sene önce Batý ahlaken yeni oluþan protestan ahlakýnýn iyi özelliklerini yaygýnlaþtýrmaya baþlamýþtý. Ortaçað Avrupasý kötü ahlakýn çirkin neticelerini görüp Endülüs ve Osmanlýyý örnek alarak Rönesans ve reformla birlikte kendi modernizmini ve güncel ahlakýný geliþtirdi. Protestan ahlaký böyle çýktý ve kapitalizme kültürel kaynaklýk yaptý. Biz endüstri devrimine paralel modernizmi batýnýn þekilsel modernizmine indirgedik. Yoksul ve güçsüz olmanýn özgüven eksikliði ile kendi deðerlerimizi küçük gördük ve terk ettik. Osmanlý ulemasý ve medresesi dini bir kibirle mekteplere sýrtýný döndü. Dindarlýðý þekilsel biçimde ele aldý. Týpký þimdiki Cumhuriyetçilerin milli bir kibirle modernizmi biçimsel olarak ele almalarý gibi. Bizim adýmýz Müslüman, ortalama batýlýnýn iþ ve ticaret ahlaký Müslüman Mekteplerde yetiþen genç Türkler “Bizim deðerlerimiz bizi geriletiyor” kanýsýna vardýlar. Tanzimat ile baþlayan batý hayranlýðý bizim özgüven eksikliðimizle birleþince, ne tam batýlý olduk ne de aslýmýzý koruyabildik.- Özgüven eksikliði olan ama beklentileri de yüksek olan herkes gibi amaca ulaþmak için yalan teþvik edildi. Yalanýn yaygýnlaþmasý sosyal güveni zayýflattý. Bugünkü Türkiye ortaya çýktý. Batý yalana ihtiyaç olmadan yaþama özgüvenini geliþtirmiþti. Bugün ortalama bir batýlý bizden daha dürüst. Bizim adýmýz Müslüman onlarýn iþ ve ticaret ahlaký müslüman. Yanlýþ kadercilik Depremlere raðmen kötü yapýlaþma devam ediyor, yanlýþ bir kadercilik anlayýþý ile insanlar tembel ve kolaycý oluyorlar. Dýþarýda sel varken TIR’ýn içinde rahatça uyuyorlar. Ýnsan taþýmaya uygun olmayan minibüs nedeniyle 7 kadýn iþçi hayatýný kaybediyor. Belediyeler rant için çevre ve doða bilimine uymayan yapýlaþmaya göz yumuyorlar. Doðal afetin faturasý daha büyük oluyor. Dürüstlüðe dayalý kurum kültürü gerekli mi? “Yalan geçici baþarý verir ama dürüstlük kalýcý baþarý getirir. Yalancý günü kurtarýr dürüst geleceði kurtarýr. Dürüst olmak çýkarcý olmaktan daha karlýdýr. Bencil kendi hukukunu dürüst toplumun hukukunu öne alýr Erdemli olmak zengin olmaktan daha deðerlidir. Nemelazýmcýlýk hýrsýzlýðýn bir türüdür geleceðimizi çalar.” Bütün bu özdeyiþler protestan ahlakýnýn sözleridir ama atalarýmýzdan ödünç alýnmýþ vecizelerdir. Baþta aile kurumu olarak bu kültürü hayata geçirmenin önemini batýnýn akýl ve bilimi zorunlu gördü ve uyguladý. Bizde ise dürüstlük meziyet oldu “Ne dürüst adam” diyoruz. Halbuki dürüstlük en kýymetli genel kural olmalý idi. Ahlaki dönüþüm ve deðer yargýlarýmýzda deðiþim olmadan ekonomik geliþim ve refah olmuyor. Ýyi ve güzelin pasaportu yoktur. Bizde raðbet bulmazsa itibar gördüðü yere göç eder ve yaþar. Sel felaketinde maðdurlara ve acý çekenle sabýr ve rahmet diliyorum. Bu felaket bize iyi þeyler öðretir temennilerimle.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan - Haber 7

Link to comment
Share on other sites

agziniza saglik Prof. dr. Nevzat Tarhan bey,

bütün yazdiklariniza katiliyorum .

Keske istanbulda olan sel en büyük derdimiz olsaydi.

Bu sel felaketi artik ramazanda cok kisinin oruc tutmadigi icin oldu. eskiden en azindan disarda acikta fazla yenilmezdi . fakat bu sene öyle bi kötü duruma gelmiski artik cok normal olmus oruc tutmamak. herkez disarda hic rahatsiz olmadan oruc vaktinde yiyor ve sigarasini yakior.

 

ne yazikki türk milletimiz gittikce kendi atalarimizdan kalan o güzel degerlerimizi unutuyorlar. hergün görüyoruzki milletimiz batiya özenerek artik onlar gibi kültürsüz degersiz birseyler oluyorlar. ama bilmiyoruzki asil bizim yasam seklimiz / degerlerimizin en güzeli oldugunu. biz degilde batililar bize( türk ve islam degerlerine) özenmesi gerekir aslinda. Ama ne yazzikki milletimiz hic birzaman kendi degerini anlamadi anlamicak .

artik öyle bir duruma gelmisizki babam bile mesela araba almak istediginde yok türk den almayalim alman olsun daha güvenilir olur diyo. bunun böyle olmasi beni cok üzdü. asil güvenilir ve dürüst olan lar müslüman olarak bizim olmamiz gerekiyor. daha cok sey yazabilirdim bu konu hakkinda ama daha fazlada uzatmak istemiyorum . herkez simdiki durumumuzu biliyor zaten.

Herzaman icin insallah sadece kendimizi degilde bütün müslüman alemini düsünerek hareket yapmamiz ve birlik beraberlik olmasi ümidiyle .

 

Bende bu selde magdur kalanlara ve yakinini kaybedenlere sabir diliyorum . Allah yardimcilari olsun insallah.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...