Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

Ne zamandýr aklýmda Sorup duruyorum kendime Nasýl olur da bir insan, 15 günde amelinde maksadýnýn rýza-yý Ýlahî olduðunu unutur? Deðil 15 gün, 15 yýldýr yaptýðým her iþte rýza-yý Ýlahî peþinde olduðum o kadar belli ki.. baþkasýnýn rýzasýný aramak aklýmýn ucundan geçmez..

 

Ýyi güzel de, Ýhlas Risalesinin baþýndaki o not niye? Niye sadece Ýhlas Risalesinin baþýnda o not? Haþirin baþýnda olamaz mýydý? Ayetül Kübra için de söylenemez miydi? Birinci Söz, bu uyarýyý daha çok hak ediyor deðil miydi? En az 15 günde bir okuyun! diyen Üstad, demek istiyor ki en fazla 15 gün sonra amelinizde maksadýnýzýn rýza-yý Ýlahî olduðunu hatýrlayýn! Yani, en babayiðidimizin bile 16. Günde amelinde maksadýnýn ne olduðunu unuttuðunu ima ediyor..

 

Çok sonralarý anlayacaktým ki, rýza-yý Ýlahinin en yakýn rakibi, en sinsi ortaðý benimizmiþ.. görünüþte Allah rýzasý için yapýyor olsan da, niyet temizliðini hemen kaybedip, ben var ya, ben! havasýný, hevasýna sapabiliyoruz. Öyle olmasaydý, bir konuda kendisinden daha iyi olduðun kardeþine þöyle bir yukarýdan bakýp, Sen yapamadýn, bak, ben yaptým iþte! deme hevesimiz olmazdý. Öyle olmasaydý, bizden daha iyi hizmet eden kardeþimizi görünce, kýskançlýkla parmaklarýmýzý ýsýrýp Tüh Ben yapamadým, o nasýl yaptý! diye dövünmezdik..

 

Hadi kendimize, gizli gizli soralým. Cevabýný da gizli gizli verelim.. Elimiz vicdanýmýzda düþünelim. Daha iyi hizmet ediyorum! diye kostaklandýðýmýz olmadý mý hiç? Daha iyi hizmet ediyor þunlar diye yazýklandýðýmýz olmadý mý hiç? Yoksa, biz bizim yapamadýðýmýz bir hizmeti kardeþlerimizi yapar görünce, Ohhh, çok þükür diyenlerden miyiz? Yoksa, biz kardeþlerimizin yapamadýðý hizmeti biz yapmaya muvaffak olduðumuzda, Beni Rabbim bu iþte vazifelendirdi. Bana bu hizmeti ikram etti diye diðer kardeþlerimize mahcubiyetle bakabilenlerden miyiz?

 

Þimdi asýl meseleye gelelim: Ýhlas Risalesinin ikinci ve dördüncü düsturunun birinci ve biricik düsturunun (Amelinizde rýza-yý ilahi olmalý..) saðlamasý gibi geliyor bana

 

Kardeþinizden daha iyi hizmet ediyorsanýz:

Bu hizmet-i Kur'âniyede bulunan kardeþlerinizi tenkit etmemek ve onlarýn üstünde faziletfuruþluk nev'inden gýpta damarýný tahrik etmemektir. Yani, Ben yaptým iþte havasýna girmemek..

 

Kardeþiniz sizden iyi yapýyorsa hizmeti:

Kardeþlerinizin meziyetlerini þahýslarýnýzda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onlarýn þerefleriyle þâkirâne iftihar etmektir. Yani, asýl ben yapacaktým ki hüsranýna düþmemek.

Yaptýðýn hizmeti sen razý olasýn diye deðil Allah razý olsun diye yapýyorsan, bu iki testten de geçersin..

 

Ama hiç de kolay deðil..

 

Deðil mi?

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...