Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

• Önceleri, cemaatler arasýndaki farklýlýklar çok istismar ediliyordu.

“Allah bir, Kur’ân bir, Peygamber ayný olduðu halde, cemaatlerin hatta mezheplerin çok ve farklý oluþu bölücülüktür, yanlýþtýr” anlamýnda cümleler bile söylenebiliyordu.

Halkýmýz bilinçlendikçe, bu tür kafa bulandýrýcý sözlere itibar edilmez oldu.

Ancak fitne çýkarýcýlar bu günlerde de, yine doludizgin ve yalýnkýlýç ortaya çýktýlar.

Bu hassas konuda, genç nesillerin kafalarýný bulandýrmaya çalýþýyorlar.

Bu konuda boþ bulunmamak ve fitnecilere hiçbir koz býrakmamak zorundayýz.

***

• ‘Cumhurbaþkaný bir, genelkurmay baþkaný bir, ülke bir ve anayasa ayný olan ülkemizde, birçok ordu komutanlýklarýnýn, kuvvet komutanlýklarýnýn (deniz, kara, hava, jandarma vs. gibi) pek çok” oluþlarý çok normal karþýlanýyor. Bunlara hiç itiraz edilmiyor.

Her birinin ayrý ayrý giyim kuþamlarýný, kendilerine has ayrý ayrý kurallarýný ve farklý farklý eðitimlerinin olmasýný da hiç yadýrgamýyoruz ve yanlýþ bulmuyoruz.

Hattâ, böyle olmasý gerektiðini de gayet iyi biliyoruz. Bu biir…

Birkaç örnek daha hatýrlayalým ki, cemaatler hakkýnda yukarýda arz ettiðim o yanýltýcý cümleler ve düþünceler, bir daha akla ve gündeme hiç gelmesin.

 

• 2.) Hastanelerde farklý ünitelerin olmasý; bölücülük, ayrýlýk ve de yanlýþ deðildir.

“Önceden tek bir HEKÝMLÝK vardý. Hekime yani doktora gittin mi, her türlü hastalýðýna bakar ve tedavi ederdi. Bu gün ise dahiliye, hariciye, cildiye, göz, KBB., üroloji, nöroloji, nöþroloji (yani beyin cerrahisi), gastroenteroloji, ortopedi, psikiyatri vs. gibi yüze yakýn ayrý bölüm var, her biri ayrý havadan çalýyor” denilebilir mi?...

Bu neviden kýsýmlara ve bölümlere ayrýlmaya, hiç itiraz edilebilir mi?

Bu farklýlýklarý da hiç kimse yadýrgamýyor, hatta gerekli görüyor…

• 3.) Eðitim sistemimizde ise; anaokulu, ilköðretim, lise, meslek lisesi, imam hatip lisesi, üniversiteler, (askeri, saðlýk, edebiyat, tarih, ticaret, ekonomi, makine, elektrik, elektronik, bilgisayar vs.) gibi farklýlýklara hiç itiraz edilebilir mi?

Yani, “..Þunlara bak yâ, bizler üniversite talebeleri yetiþtirirken, onlar 3-5 yaþýndaki çocuklarla oyalanýyorlar. Onlarýn tutum ve davranýþlarý yanlýþtýr” vs. denilebilir mi?...

*******

• Hal böyle olduðu halde; 1400 küsur yýldan bu yana, özellikle çeþitli asýrlara, çeþitli ýrklara, çeþitli kavimlere, çeþitli yörelere ve çeþitli iklimlere hitap eden yüce dinimizdeki farklý mezhepleri, tarikatlarý ve cemaatleri tenkit etmek, hangi akla ve vicdana sýðar?

Yukarýda ‘üç ayrý örnekte’ arz ettiðim farklýlýk gerekçeleri, bu konuda daha da elzemdir.

Çünkü mazi ve müstakbeli, sýnýrsýz ilmiyle bilen yüce Yaratýcýmýz, kýyamete kadar tüm insanlýða yol gösterecek potansiyelde bir kitap olan Kur-ân’ý Kerimi göndermiþ.

Açýlýmýný yapmasý için de, en seçkin insan olan Hz. Muhammedi s.a.v. görevlendirmiþ. Ayný asýrda, farklý kýta ve bölgelerde, farklý ilkim þartlarýnda yaþayan insanlara da doðru yolu göstermesi için de kutup imamlarý göndermiþ.

Farklý asýrlarda da Kur’ân-ý kerîmin, asrýn ihtiyacýna, bilim ve teknolojinin geliþmesine göre tefsir edilmesi için de, büyük Ýslâm âlimleri ve Bediüzzaman’lar takdir etmiþtir.

Ýslam literatüründe bu vasýflandýrmaya ‘edille-i þer’iyye’ denir.

Edille-i þer’iyyenin 3 ve 4. maddelerdeki farklý uygulamalarla musamaha etme yetkisi de bir nevi zarurettir. ‘Edille-i Þer’iyye= 1.)Kur’ân, 2.)Hadîs, 3.)Ýcmâ, 4.)Kýyâs-ý fukaha.’

Mezhep ve cemaatler de, iþte bu zaruretten doðan uygulamalardýr. Aynen yukarýdaki ordu, eðitim ve saðlýk konularýndaki, kýsýmlara ayrýlma örneklerinde olduðu gibi…

 

Konumuz olan ‘cemaatlerin’ çok iyi anlaþýlmasý için, birkaç somut örnek arz edeceðim:

Süleyman Efendi cemaati: Öncelikli olarak; Kur’ân-ý Kerimi Arabî ifadeleriyle, yüzünden okutmak ve öðretmek, Arapça dil bilgisiyle meallerini tahsil ve son yýllarda da hafýzlýk konusunda ihtisas sahibi olmuþlar. O konuda kabiliyetli ve istekli olanlarý yetiþtirmeyi öncelikli gaye edinmiþler. Özellikle bu istikamette, diðer cemaatlerden farklý hizmet vermeleri asla bölünme deðil, bir ihtisaslaþmadýr ve takdire þâyândýr.

Hatta gaflete düþerek, onlara destek ve yardýmcý olmadýðýmýz için o müesseseler kapanmýþ olsa, tüm bölge Müslümanlarý sorumluluk ve vebal altýna girer…

 

Risale-i Nur talebeleri (Nur cemaatleri): Kur’ân-ý Kerimin, Bediüzzaman Hz. tarafýndan vehbî bir ilimle, özellikle çaðdaþ asra bakan âyetleri seçilerek tefsir edilen hakikatleri, yüksek düzeyde ve bilimsel açýdan, en ikna edici ve mantýklý bir þekilde, tüm insanlýk âlemine ulaþtýrmayý prensip ve gaye edinmiþler. Amaç ve hedef ma’rifetüllah ve i’lâyý Kelimetullahtýr. Bu nedenle de, Kurân-ý Kerimden süzülen ve kaynak eser olan Risale-i Nur’lar, 32 dilde neþriyat yapmakta ve yabancý ülkelerin üniversitelerinde ders kitabý olarak okutulmaktadýr. Yabancý ülkelerdeki Türk okullarý da, dershaneler de bu gayenin bir nevi tezahürleridir. On binleri aþan büyük topluluklara hitap eden, ‘uluslar arasý sempozyumlar’ da bu ulvî gayeye matuftur...

 

• Bu günkü konu baþlýðýmýza göre toparlayacak olursak, bu farklýlýklar asla bölünme deðil, ihtiyaca göre ihtisaslaþmadýr ve insanlýk adýna gereklidir…

Mahmud efendi cemaati, Ýskender paþa cemaati, Adýyaman cemaati, Sami efendi cemaati; gibi birçok cemaat ve tarikatlar da, mübrem ihtiyaçtan dolayý, Kur’ân ýþýðýnda Sünnet-i seniyyeyi ihyâ makamýnda, geniþ halk kitlelerine hitap etmede ihtisaslaþmýþ cemaatlerdir. “Âhir zamandaki sünneti seniyyeye tam ittibanýn, yüz þehid sevabý kazandýracaðý”, Peygamberî bir müjdedir.

Yukarýdaki ordu, milli eðitim ve saðlýk sektöründeki farklýlýklar gibi, gereklilikten ve ihtiyaçtan kaynaklanan farklý kültürel, uhrevî ve sosyal zenginliklerdir.

Bu itibarla, kýlýk ve kýyafet farklýlýklarý da asla yadýrganmamalýdýr…

 

ÖNEMLÝ NOT: Ali Kalkancý, aczmendi, everenesoðlu ve öngüt vs. gibi, Ergenekon ve derin devlet mahsulü olan cemaatler veya ‘mevsimlik kurgu tarikatlar’, konumuzdan hariçtir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...