Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:bism:

 

Ýslam; Yüce yaratýcýmýzýn bizden istediði yaþam tarzýdýr. Ýslam’a uygun yaþadýðýmýz sürece mutluyuz, huzurluyuz. Peki Allah (c.c.) neden bize sýnýrlar çizmiþ ve bunun ötesine gitmemizi istememiþ? son zamanlarda çok duyduðum bir kelime ‘’benim mantýðýma uymuyor, Allah akýl vermiþ mantýk vermiþ’’ bunlarý kullan diye söylenen, dini mantýkla yaþamaya çalýþan, Ýslami kurallardan aradan seçmeler yapýp bunlar benim mantýðýma uyuyor, Ýslam’ý ben böyle yaþarým diye. Haþa Rabbin’e kafa tutarcasýna davranmak deðil midir? Hem bu nasýl mantýktýr ki bizleri yoktan var eden; kainatý, hayvanatý, yeþili, maviyi yaratýp emrimize sunan; bütün bunlara gücü yeten yaratýcýya haþa, benim aklým bu konuda senden daha üstün demek olmuyor mu? Nasýl bir akýldýr ki? Bizi Yaradan’ýn bizim için nelerin daha iyi olabileceðini daha iyi bildiðini, beþer sýfatýnda yanýlma olasýlýðýmýzýn daha fazla olduðunu ayýrt edemiyor. Bütün kötü sýfatlardan münezzeh olan Rabbimizin doðruyu ve yanlýþý daha iyi bildiðine akýl erdiremiyor.

Ayný þekilde Yüce Peygamberimizin Hz. Muhammed s.a.v ‘in sünnetlerine karþý atýfta bulunmak; ben Kur-an’a bakarým sünnete deðil diyen insanlar; bizlere doðru yaþamayý, bizzat kendi yaþamýyla örnek olmaya çalýþan, En üstün Peygamber, en büyük insan, Allah’ a en sevgili olan bir þahsýn; doðal olarak en iyi kul, en iyi eþ, en iyi baba, en iyi evlat, en iyi arkadaþ, en iyi komþu, en iyi dost, en iyi dinleyici, en iyi anlatýcý, en iyi yol gösteren olduðunu akýl erdiremiyor? Hz. Peygamberin S.A.V. ‘in bizim Kur-an’dan anlayamadýklarýmýzý bize yaþayarak anlatmaya çalýþtýðýný bilemiyor.

Ayný þekilde; o zaman, o zamandý veya o Peygamberdi yada Kur-an o zamana indi, bu zamanda olmaz diyen insanlar, Kur-an’ýn ayetleriyle sabit olan ‘’ Resulüm! biz seni ancak alemlere

( bütün kainata, bütün zaman dilimlerine) Rahmet olarak gönderdik’’ ( Enbiya 107) diye buyuran rabbimize tekrarlanan bir isyan davranýþý deðil midir? Yine Allah c.c ayette Doðrusu Allah katýnda din, Ýslâm'dýr (Ali Ýmran 20) buyuruyor. Yani, kýyamete kadar islam dininin geçerli bir din olduðunu hatýrlatmýyor mu?

Hani; Göklerde ve yerde olan herþey Allah’ýndýr. Ey insanlar! Siz içinizdeki þeyleri açýða vursanýz da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayý hesaba çeker. Sonra dilediðini affeder, dilediðini azaba uðratýr. Doðrusu Allah her þeye kadirdir (Bakara Suresi 284. ayet) ayeti indiðinde sahabenin dizlerinin baðý çözülmüþtüde Peygamber s.a.v. ‘e gelip bu yükün altýndan nasýl kalkarýz Ya Resullah demiþlerdi de Peygamber efendimiz onlara çatýþ kaþ ifadesiyle onlara þöyle demiþti; Sizden evvel, iki ehli kitabýn;hýristiyan ve yahudilerin dediði gibi: ''Evet Allahým emirlerini duyduk ama baþkaldýrýyoruz'' mu demek istiyorsunuz? Derdi ayan eden sahabe konuþtuðuna bin piþman olmuþtu. Allah resulu þöyle buyurdu:''Allahým iþittik ve itaat ettik''.Ardýndan sahabe, efendimizin S.A.V.’in sözlerine iþtirak etti

Allah bize aklý; mantýk yürütmek için deðil doðruyu yanlýþý ayýrt edebilmemiz için vermiþtir.

Çünkü, bir sahabe hitabesiyle anlatmak gerekirse; Allah ve Resulü daha iyi bilir.Müslüman; iþte Yüce Yaratýcý’nýn bizim için seçtiði yaþam tarzýna uyduðumuz nispetçe Müslüman’ýz, yapamadýklarýmýzýn karþýsýnda acziyetimizi, kusurlarýmýzý, günahlarýmýzý bilip tövbe ettiðimiz, yaptýðýmýz hatalardan piþman olup iyiye yöneldiðimiz nispetçe Müslüman’ýz. Yoksa Yüce Rabbimiz bizden kusursuzluk beklemiyor, kusurlarýmýzý bilip tekrar O’na yönelmemizi istiyor.

 

Senaullah

:-) Dua ve selametle kalýn...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...