Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýslâm'sýz 28 yýlým boþa geçmiþ

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/67777.jpg

 

“Ýslâm’sýz 28 yýlým boþa geçmiþ” diyen ve Müslüman olduktan sonra Sahra ismini alan Mihaela Vakit’e konuþtu: Ailesinin tek çocuðu olan Mihaela, Romanya’da eðitimini tamamladýktan sonra 22 yaþýnda Ýstanbul’a yerleþti.

 

Ýþinde baþarýlý olabilmek için Ýngilizce, Fransýzca, Ýtalyanca, Ýspanyolca, Rusça ve Türkçe’yle beraber tam altý yabancý dil öðrendi ve iþinde baþarýlý oldu, ama mutlu olamadý. Yýllarca aradýðý mutluluðu Ýslâm’da bulduðunu söyleyen Mihaela Maria Stre, Ramazan ayýndan birkaç gün önce kelime-i þahadet getirerek Ýslâm’la þereflendi.

Altý yýl önce Ýstanbul’a gelerek bir firmanýn Ýthalat sorumlusu olarak iþe baþlayan Mihaela Maria Stre, iþinde ilerlemek ve daha baþarýlý olmak için tam 6 yabancý dili öðrenerek büyük bir baþarýya imza attý. Ýþinde gayet baþarýlý olan ancak manevi olarak kendini boþlukta hisseden Mihaela Hýristiyan olmasýna ve dinine baðlý olmasýna raðmen bir türlü aradýðý huzuru bulamadý taki Ýslâm’la þereflenene kadar. Ramazan ayýndan birkaç gün önce Ýslâm’la þereflenerek Müslüman olan Mihaela Sahra ismini aldý. Ýlginç ve ibret dolu bir 28 yýldan sonra Rabbiyle tanýþmanýn mutluluðunu yaþayan Sahra Haným, “Yeniden doðmuþ gibiyim çocuklar gibi seviniyorum” diyor.

 

Ýþte Mihaela Maria Stre’nin yeni adýyla Sahra Hanýmýn ibret dolu yaþam öyküsü ve Ýslâm’la tanýþma serüveni...

Ýslâm’la tanýþmadan önceki hayatýnýzdan baþlayalým. Daha doðrusu kýsaca sizi tanýyalým?

Ýþimde daha baþarýlý olmak ve ilerlemek için Ýngilizce, Fransýzca, Ýtalyanca, Ýspanyolca, Rusça ve Türkçe öðrendim. Allah’a þükür gayet baþarýlý oldum da. Daha dört yaþýndayken ailem beni hiç tanýmadýðým bir aileye evlatlýk veriyor. Evlatlýk verildiðimi ancak 14 yaþýnda öðrendim. Evde bir kâðýtta evlatlýk verilmem ile ilgili bir belge buldum. O gün þok olmuþtum. Ancak evlatlýk verildiðim ailenin tek çocuðuydum ve onlarý çok seviyordum. Gerçek ailemi de çok merak ediyordum ve onlarý 2 yýl sonra bulabildim. Ne gerçek aileme neden beni verdiniz ne de evlatlýk alan aileme neden beni aldýnýz veya bunca yýl sakladýnýz diyebildim. Ýnsanlarý kýrmayý hiç sevmiyorum ve kimseyi kolay kolay kýramýyorum. Biz 3 kýz bir erkek dört kardeþiz. Ýkinci ailemin ise tek çocuðuyum. Sonuçta iki ailemle de görüþüyorum. Romanya’da eðitimimi tamamladýktan sonra yani 22 yaþýmda Ýstanbul’a geldim. 6 yýldan beri Mercan’da bir firmada Ýthalat sorumlusu olarak çalýþýyorum. Ýngilizce, Fransýzca, Ýtalyanca, Ýspanyolca, Rusça ve Türkçe biliyorum. Ramazan ayýndan birkaç gün önce de Allah’a inanarak bütün kalbimle Müslüman olmaya karar verdim. Daha düne kadar adým Mihaela Maria Stre idi ancak Allah’a þükür bugün Sahra oldum.

 

Nasýl oldu. Sizi Hýristiyanlýðý býrakýp Ýslâm’a iten neydi? 28 yýl Hýristiyan olarak yaþadýktan sonra nasýl oldu bir anda inancýnýzý deðiþtirebildiniz?

En baþta þunu belirtmeliyim, ben Hýristiyanken gözüm kapalý deðildi ve önyargýlý deðildim. Yani sýrf insanlar Müslümandýr diye onlara kin veya nefretle bakmadým ve onlarý sýrf Müslüman olduklarý için yadýrgamadým bu da Ýslâm’la aramda sürekli bir açýk kapý olarak kaldý. Sað olsunlar çalýþtýðým iþyerindeki insanlar olsun patronum olsun çok dindar insanlar onlarýn yaþam biçimi, bir birlerine olan saygý ve sevgileri dürüstlükleri ve her þeyden önce ibadetlerine olan düþkünlükleri beni Ýslam’ý öðrenmeye teþvik etti.

 

NAMAZ ÝBADETÝ BENÝ ETKÝLEDÝ

Hele namaz ibadeti müthiþ bir þey, yani patronlarým olsun diðer arkadaþlarýn namaza olan baðlýlýklarý beni çok etkiledi. Namaz vakti geldiðinde çalýþanlarýn ne iþ olursa olsun kesinlikle býrakmasý ve namaz kýlmasýydý. Misafir olsa bile önce namaz kýlarlardý. Sonra camileri gezmeye baþladým, camilerin insanlarda býraktýðý etkileri gördüm. Bazen bana Hýristiyanlýkla ilgili soru sorarlardý ben de onlara sorardým ancak onlarýn sorularýna Hýristiyanlýkta cevap bulamýyordum. Dinimi savunma gereði duyuyordum ama savunacak delil bulamýyordum. Cevap bulamayýnca da çok sinirleniyordum.

 

BENÝM ÝÇÝN ARTIK HEM HZ. ÝSA HEM DE HZ. MUHAMMED VAR

Daha sonra Ýslâm’la tanýþma süreciniz nasýl geliþti?

Hýristiyanlýkla ilgili þüphelerim gün geçtikçe arttý ve Ýslâm’ý daha çok araþtýrmaya baþladým. Allaha þükür bütün kalbimle Müslüman olmaya karar verdim. Ýslâm’da kardeþliðin çok önemli olduðunu gördüm. Ýnsanlar daha samimi ve birbirlerine sahip çýkýyorlar. Birbirlerini koruyorlar. Ancak bizde böyle bir kültür yok. Burada insanlar dinin önemini biliyor ve ona göre yaþamaya çalýþýyor. Ama bizde din kimsenin umurunda deðil. Her þeyden önce þunu iyi biliyorum. Ýncil’de Hazreti Muhammed ile ilgili bir þey yazmýyor. Ancak orijinalinde vardý. Ve o zaman sadece Hazreti Ýsa vardý benim için ancak þimdi Hem Hazreti Muhammed’e inanýyorum hem de Hz Ýsa’ya çünkü Ýslâm bütün peygamberlere sahip çýkýyor. Kur’an’ý okuduðunuzda bunu görürsünüz. Kur’an’ý okuyup tda etkilenmemek mümkün deðil. Þimdi çok mutluyum. Sevinçten çok aðladým.

 

Müslüman olduktan sonra ne tepkiler aldýnýz?

Ýþ arkadaþlarým çok sevindi.

Patronum çok sevindi kelime-i þahadet getirirken aðlamasý beni çok etkiledi. Çevremde bu kadar sevinç ve mutlu bir tablo olacaðýný beklemiyordum. Herkes çok sevindi. Anneme, babama da söyledim. Annemden aldýðým tepki beni çok mutlu etti. Kararýmý mesajla gönderdim ve “Anne ben bir karar verdim Ýslâm dinine giriyorum. Ne düþündüðünü bilmiyorum ama yarýndan itibaren ismim Sahra olacak” dedim. O da bana “Tamam Sahra’cýðým doðru kararý verdiðinden eminim. Allah hep seninle olsun” dedi. Babama da söyledim. Babam kiliseye biraz baðlý, o üzüldü ancak yine de ‘sen bilirsin’ diyerek beni üzmedi.

 

30 SENEM BOÞA GEÇTÝ

Yeni bir hayata baþlýyorsunuz þu an kendinizi nasýl hissediyorsunuz?

Þimdi benim için yepyeni bir sayfa baþladý. Ancak Ýslâm’ý daha çok araþtýrýp yaþamaya çalýþacaðým inþallah. Burada insanlar Müslüman olarak doðruyor. Böyle doðduklarý için çok þanslýlar. Ancak bunun önemini bilmeyen çok insan var. Yani benim 30 senem boþa geçti.

Ama Ýslâm’da bir insan Müslüman olduktan sonra önceki günahlarý silinir biliyorsunuz di mi?

Tek tesellim de bu zaten, Yoksa 30 sene Allah’tan uzak yaþamak ve boþa geçen bir ömür..

 

Þu an Ramazan ayýndayýz sizin için bu ilk Ramazan ayý ve ilk oruç...

Hayýr, bu ilk deðil, ben 4 yýl boyunca Müslüman olmadýðým halde oruç tuttum. Neden tutuðumu bilemiyorum ama içimden gelerek tuttum. Ýlk sene oruç tutmama neden olan þey iþ arkadaþlarýma saygýmdandý. Yani onlar oruçluyken onlarýn yanýnda bir þeyler yiyip içmek içime sinmezdi ve saygýsýzlýk olarak geldi bana. Gerçi yeseydim de bana kimse müdahale etmezdi saygý duyarlardý ancak onlarý kýrmak ve üzmek istemedim. O yüzden ben de onlarla beraber oruç tuttum ve bu tam 4 yýl böyle sürdü. Ancak bu sene çok heyecanlýyým þimdi inanarak ve daha çok isteyerek oruç tutuyorum. Ýnanarak bir þeyi yapmak çok farklý bir duygu çok mutluyum

 

“Bugün yoðunuz, þimdi GÝT YARIN GEL MÜSLÜMAN OLURSUN”

Müslüman olmaya karar verdikten sonra Fatih Müftülüðüne gittiðini anlatan Sahra Haným müftülükteki görevlilerin ilgisizliði karþýsýnda büyük üzüntü yaþadýðýný söyledi. Bir insanýn hidayetine aracý olmak bir Müslüman için bulunmaz bir nimet ve lütuf olmasýna raðmen görevlilerin nasýl bir mantýkla Müslüman olmaya gelen bir insaný geri çevirdiði ise merak ediliyor. Ýþte Sahra Hanýmýn aðzýndan o üzücü olay: “Ramazan’dan önce Müslüman olmaya karar verdim. Ve bunu iþ arkadaþlarýma söyledim herkes çok sevindi beni tebrik ettiler. Sonra Fatih Müftülüðüne gittik. Ancak müftü yoktu ve görevliler bana çok tuhaf bir cevap verdi. ‘Bugün çok yoðunuz sen git yarýn gel Müslüman ol’ dediler. Bu cevap beni çok þaþýrttý. Çok üzüldüm ancak patronuma durumu ilettim hemen onlarý aradý; birkaç kiþi daha aradý ve tepkiler üzerine akþama doðru ancak iþlemlerimi yapabildiler. Fatih Müftüsü akþam üzeri geldikten sonra benimle çok ilgilendi, Müslüman olmamdan çok mutlu olduðunu ifade etti...”

 

 

VAKÝT, 05.09.2009, Kemal Gümüþ'ün haberi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...