Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kâðýt parçasýysa, bu kadar büyütmeyin!

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/67775.jpg

 

Genelkurmay Baþkaný ya da yetkilisinin düzenledikleri basýn toplantýlarýna bayýlýyorum.

 

Hiç izlemedim ama, bayýlýyorum.

 

Pardon, bir kez izlemiþtim. Ýlker Paþa, içinde Habermas ve Weber geçen “korkutucu” bir konuþma yapmýþ, bazý gazetecileri “usulü dairesinde” azarlamýþtý.

 

Bir de “Basýn Bilgilendirme Toplantýlarý” adý altýnda düzenlenen rutin toplantýlar var.

 

Bunlarý da hiç izlemedim.

 

Zaten istesem de izleyemezmiþim... Ýki ay ara verilmiþ.

 

Neden bu iki aylýk ara?

 

Herhalde Ýlker Paþa’nýn “gündem dýþý” konuþmalarý ve rutin açýklamalarýnýn (30 Aðustos mesajý gibi) “arayý doldurduðu” düþünüldü.

 

Bilmiyorum... Hiçbir fikrim yok.

 

Bugün ajanstan düþen bir haber, Genelkurmay Baþkanlýðý’nýn iki ay ara verdiði “Basýn Bilgilendirme Toplantýlarý”na bugün (siz bu yazýyý okuduðunuzda “dün” olacak) tekrar baþlandýðýný bildiriyordu.

 

Hayýrlýsý olsun...

 

Peki, toplantý sözcüsü olan, Genelkurmay Baþkanlýðý Ýletiþim Daire Baþkaný Tuðgeneral Metin Gürak toplantýda neler konuþmuþ, gazetecileri hangi konularda bilgilendirmiþ?

 

Mayýn ve “pimi çekilmiþ bomba” olayýyla geniþ açýklama yapar diye umuyordum.

 

Toplantýda söz alan Genelkurmay Baþkanlýðý Hukuk Müþaviri Tuðgeneral Hýfzý Çubuklu, yapýlan soruþturma neticesinde 31 Aðustos 2009 tarihinde iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderildiðini, 3 Eylül 2009 tarihinde 8. Kolordu Askeri Mahkemesi tarafýndan iddianamenin kabul edildiðini, ilk duruþmanýn 14 Ekim 2009 tarihinde yapýlacaðýný bildirmiþ.

 

Mevzu anlaþýldý.

 

Peki, “mayýn” hadisesi?

 

Çukurca Cumhuriyet Baþsavcýlýðý olaya el koyarak derhal soruþturma baþlatmýþ. Daha sonra yapýlan inceleme neticesinde eylem ‘’ölümle sonuçlanan terör olayý’’ kapsamýnda deðerlendirilmiþ, dolayýsýyla dosya 23 Haziran 2009 tarihinde, Ceza Muhakemesi Kanunu 250. maddesi gereði yetkili Van Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na gönderilmiþ. Halen yargý süreci devam ediyormuþ.

 

Bunu da Tuðgeneral Çubuklu’dan öðreniyoruz.

 

Giriþteki “ironik” olmaya çabalayan sözlerime bakmayýn.

 

Güzel geliþmeler bunlar.

 

Genelkurmay Baþkanlýðý’ný bu cehdinden (bilgilendirme çabasýndan) dolayý kutlamak lazým...

 

Fakat bir hususa takýlmadan edemedim.

 

Bilgilendirme toplantýsýnda, ana konuyu, Kýdemli Deniz Albay Dursun Çiçek’e ait olduðu iddia edilen “Ýrticayla Mücadele Eylem Planý” oluþturuyordu ki, konunun bu þekilde, bu “aðýrlýkla” gündeme gelmesine anlam veremedim.

 

Tuðgeneral Gürak, ‘’Türk Silahlý Kuvvetleri, özellikle iddia edilen belgeyi maksatlý olarak üreten ve basýn organlarýna sýzdýran kiþilerin tespit edilmelerini ve adalet önüne çýkarýlmalarýný beklemekte, geliþmeleri yakýndan takip etmektedir’’ diyerek, topu bir kez daha Ýstanbul Baþsavcýlýðý’na attýklarýný açýkladý.

 

Bu açýklamadan þunu anlýyoruz:

 

Genelkurmay Baþkanlýðý, belgenin “sahte” olduðu iddiasýnda ýsrarlý...

 

Bu belgeyi üretenlerin ve basýna sýzdýranlarýn yakalanmalarýný istiyor.

 

Kimlerin “ürettiði” konusunda fikrim yok...

 

Ýnþaallah sahtedir.

 

Sahteyse, basýna kimler tarafýndan sýzdýrýldýðý önemini yitiriyor.

 

Kaldý ki, sahteyse ve “kâðýt parçasý” olmak dýþýnda herhengi bir ehemmiyeti yoksa, soruþturma önceliðini “üretenlere” vermek gerekiyor.

 

Bu da Ýstanbul Baþsavcýlýðý’nýn iþi olmasa gerek.

 

Madem bir “kâðýt parçasý”dýr, Genelkurmay Baþkanlýðý neden iþi bu kadar büyütüyor?

 

Ahmet Kekec, STAR, 05.09.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...