Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Okumadýðýnýz kaðýdý imzalamayýn, çocuðunuz Sonderschule'ye gidebilir!

 

 

Okumadýðýnýz kaðýdý imzalamayýn, çocuðunuz Sonderschule'ye gidebilir! - Hanau'da göçmenlerin çoðunlukta olduðu Gebeschusschule Müdürü, Anne-Dorothea Stübing, ailelerin çocuklarý ile yeterince ilgilenmediðini söyleyerek, “Hala bizim okulun adýný bilmeyen veliler var. öðrencilere annen baban derslerinizle ilgileniyor mu? diye sorduðumuzda, ya anne babalarýnýn zamaný olmadýðýný ya da evde hep televizyon izlendiðini söylüyorlar.”diye ailelerin genel de çocuklarýnýn yiyeceði ve kýyafetiyle ilgilendiðinde sorumluluðun bittiðini düþündüðünü ifade ediyor.

Hanau'da göçmenlerin çoðunlukta olduðu Gebeschusschule Müdürü, Anne-Dorothea Stübing, ailelerin çocuklarý ile yeterince ilgilenmediðini söyleyerek, “Hala bizim okulun adýný bilmeyen veliler var. öðrencilere annen baban derslerinizle ilgileniyor mu? diye sorduðumuzda, ya anne babalarýnýn zamaný olmadýðýný ya da evde hep televizyon izlendiðini söylüyorlar.”diye ailelerin genel de çocuklarýnýn yiyeceði ve kýyafetiyle ilgilendiðinde sorumluluðun bittiðini düþündüðünü ifade ediyor.

 

Hanau þehrindeki aileler çocuklarýnýn haksýz yere bu okullara gönderildiðini düþünüyor. Sonderschule'ye öðrencilerin daha çok anaokulundan sonra gönderildiði ileri sürülüyor. Okulda öðretmenlerin göçmen çocuklara fazla tolerans göstermediðini ve çocuk zeki olsa da yaramaz olduðu zaman Sonderschule'ye gönderildiðini ileri süren bir veli, “Çocuðun yaptýðý küçük yanlýþlar bile bazen eðitim hayatýnýn kararmasýna neden oluyor. Öðretmenler, Alman öðrencilere gösterdiði toleransý bizim çocuklarýmýza göstermiyor.“ diyor. Diðer bir veli de hafif öðrenme zorluðu çeken göçmen çocuk için "Çocuk normal okulda çok zorlanýr. Düþük not alýrsa arkadaþlarýnýn yanýnda küçük duruma düþebilir. En iyisi kendisini daha rahat hissedeceði Sonderschule'ye gitmesi diyerek aileleri zorla ikna ediyorlar.“ þeklinde þikayetini dile getirdi.

 

Anaokulu ve ilkokul öðretmenleri tarafýndan öðrencileri Sonderschule'ye gönderilmek istenip de hukuk mücadelesini kazanan aileler de var. Þimdi çocuklarý baþarýlý þekilde orta okula (Realschule) devam ediyor. Hukuk sigortasý okula karþý davalarýn masraflarýný karþýlamadýðý için her ailenin hukuk yoluna baþvurma imkaný yok. Hanau'da öne çýkan diðer bir sorun ise ailelerinin okulda içeriðini bilmedikleri belgelerin altýna imza atmalarý. Çocuðunun belli spor ve eðitim testlerine tabi tutulacaðý söylenerek izin için imza alýndýðýný belirten veli ise „Çocuðumun Sonderschule'ye gönderileceðini duyunca þok oldum. Bana bunu söylememiþlerdi. Þimdi çocuðum Sonderschule'ye gidiyor“ diyerek tepkisini dile getirdi.“Ýçeriðini bilmeden attýðým imza nedeni ile iki çocuðum da Sonderschule'ye gönderilecekti.“diyen bir anne ise „okula gidip bunun haksizlik olduðunu ve eþimle kavga ettiðimi söyledim. Müdür bana o zaman çocuklarýn birisini seçmemi söyledi. Bende birisini seçmek zorunda kaldým.“þeklinde konuþtu.

 

Çocuklarýn þimdiki adý ile Förderschule'ye gönderilmesinin diðer bir sebebi ise Almanca yetersizliði.Almancayý belli seviyede öðrenmelerini saðlamak ve okula hazýrlýk için en az bir yil önce anaokuluna gönderilemeyen çocuklar ilkokulda zorluk çekiyorlar. Bu da onlarýn Sonderschule'ye gönderilmesi riskini artýrýyor.

 

 

 

Veliler arasýnda Sonderschule bilinmiyor

 

Aileler arasýnda en büyük eksikliklerinden birisi bu okullarýn yeterinde tanýnmamasý. Genelde zeka seviyesi düþük öðrencilerin gittiði okullar olarak bilinen bu okullar kendi içinde farklýlýklar arz edebiliyor. Görme, iþitme, duyma, zihinsel ve bedensel özürlü öðrencilerin gittiði yeni adý ile Förderschule'ye öðrenme ve anlama zorluðu çeken çocuklar ile Almancasý kötü olan çocuklar da gönderilebiliyor. Engelli çocuklar için ek yardým ve avantajlar saðlayan bu okullar engelli olmayan çocuklar için çok olumsuz etkiler oluþturabiliyor.

 

Çocuklar için anaokulu belirleyici

 

Çocuklarýn Sonderschule'ye gidip gitmeyeceði genelde anaokulunda belirleniyor. Anaokulunda öðrenciye yapýlan öðrenme, anlama ve zeka testleri çocuðun hangi okula tavsiye edileceðini belirliyor. Yine çocuðun Almanca bilgisi burada da belirleyici oluyor. Ýlkokulda zeka seviyesi normal olsa da öðrenme ve anlama zorluðu yaþayan öðrenciler testlere tabi tutularak bu okullara gitmeleri tavsiye edilebiliyor.

 

Ailenin izni olmadan çocuk Sonderschule'ye gönderilemiyor

 

Okulda sorun yaþayan çocuklar anne babasýnýn izni olmadan Sonderschule'ye gönderilemiyor.Ayrýca okulun öðrenciyi, Sonderschule'ye gönderme yetkisi yok. Öðretmeni ve okul müdürü çocuðun bu okullara gitmesi için tavsiyede bulunuyor ve durumu baðlý bulunduðu eðitim müdürlüklerine (Schulamt) bildiriyorlar.Aileler genelde „Bizi zorla ikna ediyorlar. Ayrýca çocuðumuza o okulda zorluk çýkartýrlar, sýnýfta býrakýrlar diye mecburen kabul ediyoruz.“diyorlar. Çocuðun belli testlere tabi tutulmasý için ailenin yazýlý imza vermesi gerekiyor. Almancasý iyi olmayan ve sistemi bilmeyen aileler genelde içeriðini bilmedikleri belgeye imza atarak çocuklarý için hayati bir karar verebiliyorlar. Velinin iznini alan eðitim müdürlükleri uyguladýðý testler sonucu çocuðun normal okula mý yoksa Sonderschule'ye mi devam edebileceðini kararlaþtýrabiliyor.Ama ailelerin eðitim müdürlüklerinin kararlarýný da kabul etme zorunluluklarý yok.

 

Haksýzlýða uðradýðýný düþünen aile mahkemeye gidebiliyor

 

Aile isterse kendisi de özel kliniklerde çocuðuna test yaptýrabiliyor. Çocuðuna haksýzlýk yapýldýðýný düþünen aile mahkeme yoluna baþvurabiliyor. Hanau'da çocuðu Sonderschule'ye gönderilmek istenen bir baba hukuk mücadelesini kazanarak çocuðunun normal okulda kalmasýný saðladý. Anne babalara seslenen veli, “Anne babalar çocuklarý için mücadele etsin. Avukat tutsunlar ve özel kliniklerde test yaptýrsýnlar.“ çaðrýsý yapýyor.

 

“Göçmen öðrencilere toleranslý davranýlmýyor”

 

Türk öðrencilerinin zeka seviyesi normal olsa da öðretmenlerin göçmen öðrencilere daha az tolerans gösterdikleri ileri sürülüyor. Hiperaktif ve yaramaz olan öðrenciler de bazen bu yüzden Sonderschule'ye gönderilebiliyor. Almanya'da kesin bir kural olmasa da IQ' su 91'den aþaðý olan çocuklar bu okullara tavsiye ediliyor. IQ' su 91 ile 110 arasý olan öðrenciler Hauptschule'ye 110'dan yukarýsýna da Realschule lise (gymnasium)tavsiye ediliyor. Her ne kadar bu oranlar kesin belirleyici olmasa da öðretmenlerin tutumlarý önemli rol oynuyor. Mesela 6 yaþýnda bir öðrencinin IQ'su 88 çýkýrsa öðretmen bunu tolare edip normal okula devam ettirebiliyor, çünkü 6 yaþýndaki ilkokul öðrencisi zamanla iyileþme saðlayabiliyor.

 

Ailenin çocuðu ile ilgilenmesi þart

 

Zeka seviyesi normal olsa da birçok öðrenci ailesinin ilgisizliði nedeni ile Sonderschule'ye gidiyor. Almanya genelinde Sonderschule'ye giden çocuklarýn büyük çoðunluðunu ilgisiz ailelerden gelen öðrencilerden oluþturuyor. Çocuðunun okulu ve dersleri ile ilgilenmeyen ailelerin “Çocuðum haksýz yere Sonderschule'ye gidiyor.“ þikayetinde bulunmalarýnýn anlamý olmuyor.

 

04 Eylül 2009, Cuma, Zaman

HABER ÝNCELEME= ÝSMAIL ÇEVIK

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...