Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hayret birþey ya

 

Saçýmý baþýmý yolmamak için kendimi zor tuttum. „Hayret birþey ya” demekle yetindim. Okudum, ve “Hayret birþey” dedim. Insanlarýn kendilerini bu kadar gülünç hale sokmasýna bir kez daha hayret ettim. Bir zamanlarýn Ahmet Hakan´ýný düþündümde, nerdeen nereye dedim. Kendisini “sol”culara bu kadar fazla kaptýrmasýna þaþtým kaldým. Yada bize oyun oynuyor Ahmet? Olabilir mi ?

 

Ne olursa olsun bu kadar da olmaz yani. Oyununda bir adabý, erkaný var. Meþhur Ayþe armaðan haným ilki çekti. Taktý baþýna bir örtü döküldü yollara, elinde kamerasý yanýnda arkadaþý. Gezdi durdu, yok “bizim” mahalle, yok “karþý” mahalle. Acaba Ayþe þuan ne durumda vicdanen? Ama bazý insanlarda vicdan aramaya deðmez, çünkü bazýlarýnýn vicdanlarý aðrýza yapmýþ. Körülmiþ mi ne ? bilmem artýk. Ama benim ki Allah´a þükür çalýþmaya devam ediyor. Allah bozmasýn.

 

Vicdan dedikte aklima hemen Ahmet Hakan ve ayný kafadar olan arkadaþý geldi. Geçenlerde Umre yapmak için Mekke-Medine´ye yolculuk yapmýþlar. Haberini hemen okuduk medyada. Medya saðolsun habersiz býrakmýyor. Okuduðum anda aklýma gelen ilk þey, “acaba yazý dizisimi” yapacak bu ikili diye düþündüm. Yalan yok yani Allah var, düþündüm. Nereden bile bilirdim ki bunlarin niyetlerinin gerçekten “yazý” olduðunu.

 

Ama þimdi biliyoruz. Tebrik ediyorum ikisinide büyük bir iþ baþardýlar. Yazý dizisini okuyanlara Allah sabýr versin, fazla sinirlenmeyin kalbi olanlar. Gerek yok, iki dingil için sinir yapmaya.

Pardon biraz argo oldu “dingil” kelimesi, varsýn olsun. Bizde helallik dileriz Ahmet Hakan´dan ve arkadaþýndan ne olacak. Onlar çoklarýnýn hakkýna girmiþ zaten. Birazda ben gireyim.

 

72 saatlik bir umre yolculuðu geçirmiþler. Fazla yorulmamýþlardýr sanirim. Ne ki 72 saat? Yarýsý uçakta geçmiþ zatan. Olsun diyenleriniz, gidipte ziyaret etmiþler diyenleriniz vardýr. Boþversenize, onlarýn maksatý ortada kardeþim.

 

Valla onu bunu bilmem, umre´ye gidilir ama kalp, ruh, ve beden bir gitmeli. Bunlar sadece kalpleriyle gitmiþ oda mecburi yani hayatta kalma meselesi.

 

Yine de Allah kabul etsin diyorum…

 

Link to comment
Share on other sites

Yinede ben hakkina girmim diye düsündüm: bunlarida hissetmis:

 

"Ama neyse ki:

Kâbe var...

Kâbe’nin etrafýnda oluþturduðu muazzam inanç elektriði, herkesi sarýp sarmalamaya yetip de artýyor bile...

Böylece...

Gökdelenleri, Las Vegas’ý, Manhattan’ý, Amerikan markalarýný, hamburgerleri, Maslak’ý falan unutuveriyorsunuz...

Muazzam ve çok etkileyici bir kutlu atmosferin çekim alanýndasýnýz...

Size sadece þunu söylemek isterim:

Lütfen Kâbe resimlerini, posterlerini, filmlerini, görüntülerini falan unutun...

Çünkü...

Kâbe ile canlý ilk temasta yaþadýklarýnýzý, o resimler, filmler ve afiþler yaþatamaz.

Þaka deðil...

Kadim bir inancýn insanlýk tarihi okumasýna göre her þeyin baþladýðý bir mekânýn tam içindesiniz...

 

Öyle bir sýrla gizli ki Mekke...

Gitmeden, görmeden, solumadan, dokunmadan, nefes almadan algýlanamaz.

Öyle bir efsuna bulanmýþ ki Mekke...

Tarihini yerle bir etseniz de...

Geçmiþini anýmsatacak tek bir taþa bile tahammül etmeseniz de...

Her tarafý gökdelenlerle kuþatsanýz da...

O efsun, o sýr, o muazzam etkileme gücü sizi çepeçevre sarýyor.

Ne kadar bozarsan boz...

Ne kadar saklarsan sakla...

Ne kadar heybetli binalar kurarsan kur...

Kâbe’nin insaný etkileme gücüne bir fiske dahi vurulamýyor..."

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...