Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yönünü Doðu'dan Batý'ya çevirdi ama o Doðu'dan kaçtýkça iþi Doðu'ya düþtü. Bunu yazan kendisi.. Ahmet Hakan. Özkök'le birlikte umrede þimdi. Ýþte umre notlarý:

 

 

Yönünü Doðu'dan Batý'ya çevirdi ama o Doðu'dan kaçtýkça iþi hep Doðu'ya düþtü. Bunu yazan kendisi.. Ahmet Hakan'dan bahsediyoruz. Genel Yayýn Yönetmeni Ertuðrul Özkök'le birlikte þimdi umrede. Onlara Murat Bardakçý da eþlik ediyor. Hakan ve Özkök bugünkü köþe yazýlarýnda umre notlarýný okurlarý ile paylaþmaya baþladý.

 

Ýþte Ahmet Hakan'ýn umre notlarý:

 

Bakar mýsýnýz Allah’ýn iþine! Sen tut Hürriyet’e geçiþ yapýp yönünü “Doðu”dan “Batý”ya çevir... Ve karþýna hep, “Hadi Ahmet Hakan, Doðu’ya gidelim” teklifi çýksýn...

 

Sen “Hadi Ahmet Hakan... U2 konserine Zagrep’e gidiyoruz” ya da “Hadi... Madonna için Sofya’ya sefer var” tekliflerinin hayalini kur... Ve karþýna “Hadi Ahmet Hakan... Beraber umreye gidelim” teklifi çýksýn... Sanýrým ben istesem de esaslý bir dönüþ yapamayacaðým... Çünkü “Doðu”, bir kez girdi mi adamýn kanýna, çaresi yok ilelebet kalýr orada...

 

* Sekiz yýl önce gelmiþtim “Kutsal Topraklar”a... Hac zamanýydý... Mekke’den Medine’ye Prof. Ahmet Davutoðlu ile yolculuk yapmýþ, Medine’de iki gün geçirmiþtik... 8 yýl önceye göre hem Mekke’de, hem de Medine’de büyük deðiþimler olmuþ... Binalar daha da yükselmiþ ama en azýndan organizasyondaki boþluklar biraz olsun telafi edilmiþ.

 

* Bu sefer büyük bir sorumluluk duygusu ile dopdoluyum... O kadar ki kendimi “Harameyn”den, yani “Mekke ile Medine”den sorumlu gibi hissediyorum... Aklým fikrim Ertuðrul Özkök’te... “Acaba etkilenecek mi? Acaba Kabe’yi gördüðünde bir büyük inkýlap geçirecek mi?” diye düþünüyorum... Ve gezinin sonunda benim çýkardýðým sonuç þudur: Bir Münip Engin Noyan ya da bir Yaþar Alptekin tavrý geliþtirmese de, etkilendi Ertuðrul Bey...

 

* Herkes bana “Ertuðrul Özkök’ün deðiþimi” üzerine sorular soruyor... Þöyle söyleyeyim: Ýlk dakikalarda “Lawrence of Arabia” havasýndaydý... Aþýrý emperyal ve koloniyal takýlýyordu... Sonra ihrama girdi, dualar etti, tavaf yaptý, say yaptý, dünyanýn en büyük iftar sofrasýnda siyah, beyaz, çekik gözlü insanlarýn arasýnda iftar yaptý... Ve yüzüne bir nur indi...

 

* Ýslam’da “müellefe-i kulüp” diye bir tabir vardýr... “Kalpleri Ýslam’a ýsýndýrýlmak istenen kimseler” anlamýna gelir... Bu tür kimselere zekat verilir, Ýslam’a karþý yumuþamasý saðlanýr, ayrýcalýk tanýnýr... Ertuðrul Özkök’e umre sýrasýnda ilgi o kadar büyüktü ki, bir an “Herhalde müellefe-i kulüp muamelesi yapýyorlar” diye düþündüm...

 

* Mekke’deyiz... Baþkalarýnýn beþ günde gezdikleri yerleri biz bir günde gezmiþiz... Ýftar sofrasýna oturduk... Ertuðrul Özkök ne yaptý dersiniz? Baþarýlý bir günün ardýndan bir þampanya açtýrdý... Durun, hemen “yakaladýk” diye atlamayýn... Bu þampanya, Suudi Arabistan’ýn alkolsüz þampanyasý... Adý da hakikaten þampanya... Suudiler buna “Saudi champagne” diyorlar...

 

* Bizim umre seyahatimizin en enteresan olayý “Deve olayý”dýr... Türk basýn tarihine “Cemel Vakasý” olarak geçebilecek bu olayýn Serdar Turgut ya da Selahattin Duman’a en az 20 yazý yazdýracak denli çarpýcý fotoðraflarý var elimizde... “Cemel Vakasý”nýn fotoðraflarýný yayýnlayalým mý, yayýnlamayalým mý, gidip gidip geliyoruz... Özkök’le sürekli bunu tartýþýyoruz... Bakalým kararýmýz ne olacak?

 

Buraya kadar Hakan'ýn umre notlarýný okuduk. ya Özkök'ün umre notlarý?... Ýþte Özkök'ün umre notlarý:

 

Kim bilir kaçýncý defa yazýyorum.

 

Ben Ýzmir’de doðdum ve adýný Atatürk’ten almýþ “Gazi Ýlkokulu”nda okudum.

 

Çocukluðumdan itibaren laik bir çevrede, Atatürk ilkelerine baðlý, tam anlamýyla Batýlý bir dünyada büyüdüm.

 

Babaannem, anneannem ve dedem hacca gittiler.

 

Annem ve babam hacca gitmediler.

 

Annem bildiðimden beri beþ vakit namaz kýlar.

 

Ancak baba tarafýmdan üç kuþak dedem umreye gitti.

 

Yani ben, ailemin, babam dýþýnda umreye giden ilk erkek üyesi oldum.

 

* * *

 

Hayatým boyunca hacca veya umreye gitmek gibi bir düþüncem olmadý.

 

Ama dünyanýn her yerinde kutsal mekânlar beni hep çekti.

 

Öyleyse, ben kutsal topraklara hangi kimliðim ve duygularýmla gittim?

 

Yani umreye mi gittim, yoksa gazetecilik yapmaya mý?

 

Bu konudaki samimi hissiyatým þudur.

 

Ýkisi arasýnda kalan “No man’s land”da yani her ikisine de ne tam ait olan ne de tam ait olmayan bir alanda dolaþtým.

 

Hissiyatým bu olunca, herkesin merak ettiði sorulara da samimi olarak cevap vermek

farz oldu.

 

Umrenin bütün gereklerini yerine getirdim mi?

 

Yani “Ýhrama büründüm mü?”

 

Cevabýný vereyim.

 

Ýhrama büründüm.

 

O beyaz giysiyi giydim.

 

Onunla fotoðraf da çektirdim.

 

Bu fotoðraflar üç kiþide var.

 

Sebati Karakurt, Ahmet Hakan ve ben.

 

Ancak bu fotoðraflarý yayýnlamama kararý aldým.

 

* Peki Kâbe’yi tavaf ettim mi?

 

Evet, Kâbe’nin etrafýnda 7 tur attým. Her köþesinde iki avucumu açarak, sað elimin içini öperek selamý da durdum.

 

Tavaf boyunca bütün dualarý da, rehberimizin söylediklerini tekrarlayarak ettim.

 

* Say denilen 7 tavafý da yaptým.

 

* Sonunda saçýmdan bir tutam kestirerek umrenin gereðini tamamladým.

 

Bu yazý dizisindeki içtenliðimi anlatabilmek için baþka bazý sorulara da cevap vereyim.

 

* Oruç tuttum mu?

 

Hayýr, tutmadým. Ama gün boyunca, yemek yememeye, su içmemeye dikkat ettim. Baþkalarýnýn önünde bir yudum su dahi içmedim.

 

* Namaz kýldým mý?

 

Hayýr kýlmadým. Sadece Kuba Camii’nde Ahmet Hakan’la iki rekat namaz kýldým.

 

* * *

 

Kutsal topraklarda geçirdiðim üç güne yakýn zamaný, hayatým boyunca unutmayacaðým bir duygu dünyasý içinde geçirdim.

 

Böyle olunca, okuyucumun karþýsýnda baþka sorulara da cevap vermem gerektiðini düþünüyorum.

 

* Mesela; bundan böyle alkol almaya devam edecek miyim?

 

* Artýk oruç tutacak, namaz kýlacak mýyým?

 

* Cuma namazlarýna gidecek miyim?

 

* Hayatýmda bir þeyler deðiþecek mi?

 

Bu sorularýn da cevabýný vereceðim.

 

Ama dizinin en sonunda.

 

Þimdilik söyleyebileceðim þudur.

 

Bu diziyi, bütün samimiyetimle yazdým.

 

Ýsterseniz, “Cahiliye döneminde kalmýþ bir laikin” sayýklamalarý diyebilirsiniz.

 

Ýsterseniz, “Cingöz bir gazetecinin gözlemleri”.

 

Veya önyargýlý bazýlarýnýn yaptýðý gibi, bunun altýnda “iktidara yalakalýk” gibi þeyler arayýp, bin bir komplo üretebilirsiniz.

 

Ýsterseniz samimi ve saygýlý bir laikin, samimi gözlemleri olarak okuyabilirsiniz.

 

Ben bu gözlemleri kendim olarak yaptým ve kendim olarak aktarýyorum.

 

Deðerlendirme sizlere ait...

 

Www.Moralhaber.net

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...