Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cezbeden hakikatler

 

Kur’ân’ýn çaðýmýza bakan güçlü ve etkili bir tefsiri olan Risâle-i Nur dünya kamuoyunda, özellikle ilim çevresinde ilgileri çekmeye devam ediyor. Söz cevherlerinin kýymetini bilen nice ilim adamý, düþünen kafa onu görür görmez cazibesine kapýlýyor. 43 dünya diline çevrilen, hakkýnda beþ yüzden fazla teblið sunulan Risâle-i Nur Münih (Almanya) Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi çatýsý altýnda kurulmuþ bir diyalog derneði olan Occurso’nun gündemine de gelmiþ. Münih’ten Hafize Kaya kardeþimizin bildirdiðine göre derneðin kurucularýndan Prof. Dr. Anne Koch’dan gelen bir teklif üzerine “Nurculuk ve Risâle-i Nur nedir? Ve Ýslâmda ekonomi“ hakkýnda konuþmak üzere Münih Nur Cemaatinden Oðuz Ataoðlu, Ertuðrul Kaya ve Esra Ataoðlu kardeþlerimiz programa katýlmýþlar.

 

Toplantý sunum ve soru cevap olmak üzere iki bölümden meydana geliyor. Açýlýþ konuþmasýný yapan Oðuz Ataoðlu programýn muhtevasýndan bahseder. Ertuðrul Kaya “Bediüzzaman Said Nursî kimdir ve Risâle-i Nur nedir?” konularýný iþleyip Risâle-i Nur’dan çarpýcý vecizeler nakleder. Esra Ataoðlu’nun “Risâle-i Nur’un Gözüyle Ýktisat” konusu ile sunum sona erer.

 

Programýn ikinci bölümünde Alman eðitimcilerinin duygulandýrýcý, göz yaþartýcý ilginç tesbitleri yer alýr. Almanca öðretmeni Bayan Neumann daha önce katýldýðý bir toplantýyla o gün izlediði toplantý arasýnda daðlar kadar fark bulunduðunu belirtir. Önceden ölüm konusu çok korkunç, ürkütücü, itici bir þekilde anlatýlýrken, o gün ise ölümle ilgili dinledikleri karþýsýnda ölümü bile sevmeye baþladýðýný heyacanla anlatýr.

 

Öte yandan diðer bir Alman öðretmen “Hiç ölmeyecekmiþ gibi dünyaya, yarýn ölecekmiþ gibi de ahirete çalýþýn” Peygamber tavsiyesini duyduðu zaman âdetâ çarpýlýr, “Harika! Süper!“ demekten kendini alamaz.

Programa katýlan profesörün program baþlamadan bir saat önce gelip Risâle-i Nurla ilgili ön bilgi almasý da ilginç. Program öncesi öðrencilerden birine “Bediüzzaman Said Nursî kimdir?” isimli bir araþtýrma ile görevlendirip ve bütün öðrencilere bir sunum yaptýrýr.

 

Profesörün Üstad ve Risâle-i Nur hakkýnda yapýlan sohbet, profesörün bu hususlardaki bilgileri de þaþýrtýcý gelir arkadaþlara.

Uzun bir soru-cevap bölümünden sonra emekli bir Alman öðretmenin buradaki Müslüman çocuklarýn kendilerini kaybetme sebeplerinden bahsedip bu hususta özel çalýþmalar yaptýðýný dile getirmesi, yardým ettiðini ifade etmesi ve samimiyeti arkadaþlarýn gözlerini yaþartýr.

 

Program dinleyicilerde o kadar olumlu sonuçlar meydana getirir ki Bayan Neuman ve Prof. Anne Koch Almanca Risâle-i Nur dersleri alma teklifinde bulunurlar.

 

Programdan bir süre sonra Prof. Anne Koch teþekkür e-maili gönderip bütün katýlýmcýlarýn çok memnun olduklarýný ve sürekli kontakt altýnda olmayý istemesi ise seminerin diðer olumlu, sevindirici bir yönü.

Demek ruh, kalp ve akýllarý cezbeden, doyuran bu yüce hakikatlere herkesin ihtiyacý var.

 

Þaban DÖÐEN

Yeni Asya

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...