Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kur’ân ve Ezan Sesi Mucizesi

 

 

Japon bilim adamý Prof. Dr. Masaru Emoto’nun yaptýðý araþtýrmalara göre, Kur’ân okurken veya ezan okunurken, sudaki moleküller, meydana gelen o ulvî frekans ile mükemmel bir dizilime ulaþýyor.

 

Evet, Japon bilim adamý Prof. Dr. Masaru Emoto; içinde 70'ten fazla kristal resmi bulunan ‘Su Kristalleri’ adlý kitabýnda: "Su cansýz bir madde deðil, canlý ve duygularý algýlayan kristallerden oluþmaktadýr. Su, çevresinden pozitif ve negatif bilgileri alýr ve ona göre tepki verir." diyor.

• Ýnsan vücudunun yüzde 70'i de sudan oluþtuðuna göre, Ýslam'ýn, Kuran’ýn ve DUANIN insan bedenine ve ruhuna, ne denli ‘doðru hitap ettiði’ ortaya çýkýyor.

 

Prof. Dr. M. Emoto, üç yýl kadar önce mikroskopla yaptýðý araþtýrmalarda, donmuþ su kristallerinin dýþ tesirler karþýsýnda çok deðiþik þekillerde reaksiyon gösterdiðini keþfetmiþti. Bu araþtýrmalara göre su kristalleri, dýþ çevre tesirlerinin yaný sýra, müzik, söz ve kavramlara da tepki veriyor.

Çekilen fotoðraflarýn birinde, suyun yanýnda "þeytan" dendiðinde, kristaller kaotik bir biçime girerken, diðerinde de güzel sözlerle dua edildiðinde, suda, berrak ve estetik yapýsý ile mükemmel bir altýgen ortaya çýkýyor.

Emoto, bu çalýþmalarýyla görünmeyen bir ruh âleminin varlýðýna da iþaret ediyor.

Bir baþka deneyinde, iki kavanozun içine haþlanmýþ pirinç konuyor. Birine teþekkür diðerine aptal yazýlýyor. Bir ay boyunca bu sözler bu þiþelere söyleniyor.

Netice çok enteresandýr: "Aptal" denen kavanozun içindeki pirinçler siyahlaþýyor ve kavanozdan çok kötü koku çýkýyor.

Diðerinde ise; pirinç beyaz kalýp, hoþ bir koku yayýlýyor.

Bu da gösteriyor ki, kötü ve iyi sözler, su ve pirincin üzerinde tesirli oluyor.

• Öyleyse Allah'ýn nimet ve ihsanlarýna karþý, zikir, fikir ve þükür vesilemizi hiç unutmamamýz gerekiyor. Bilhassa Bismillahirrahmanirrahim ile Elhamdülillah hiç unutulmamalýdýr.

 

‘Su Kristalleri’ adlý kitabýnda suyu çeþitli yönlerden ele alan Prof. Emoto, çalýþmalarýnýn ilmî temelini oluþtururken, din gerçeðini de göz ardý etmiyor.

• "21. yy'da en önemli olayýn ‘ilimle dinin yeniden buluþmasý’ olacaðýný düþünüyorum. Eðer din olmasaydý insan aptallaþacak, modern ilim de hiçbir zaman ortaya çýkmayacaktý." diyor.

Burada Bediüzzaman Hz.’nin; “Din hayatýn hayâtý, hem Rûhu hem esasý. Ýhyâyý din ile olur, þu milletin ihyâsý (yani, Din hayatýn tâ kendisidir, þu milletin yaþatýlmasý, Dîni yaþatmak ile mümkündür) vecîzesini hatýrlamadan geçmeyelim.

 

Bütün bu ilmî gerçeklerden hareketle, Allah'ýn tüm nimetlerine karþý tavrýmýzý ayarlamamýz gerekiyor. Öyle ya, neredeyse her gýdanýn büyük bir çoðunluðu su.

Meselâ, yemeðin baþýnda Besmele çekmek, sonunda Elhamdülillah deyip þükretmek, ortasýnda bu harika nimetleri bize ihsan eden Cenab-ý Hakk'ýn kerem ve lütuflarýný düþünmek gerekiyor. Üstelik hem fizikî açýdan, hem de uhrevî açýdan…

 

Bediüzzaman Hz.’nin, “..dört unsurdan biri olan suyun, ‘fazl ve rahmet arþý’..” olduðunu söylemesinin bir sýrrý, þimdi daha iyi anlaþýlmýþ oluyor, deðil mi?...

 

Dua öyle bir güçlü bir vesiledir ki, hastalýklarý iyileþtirir, suyu dahi halden hale sokabilir. Burada; Hz. Muhammed sav’in, kendisine müracaat eden sýkýntýlý kimselere, bir bardak suya dualar okuyarak içirmesinin hikmeti de þimdi anlaþýlýyor.

• Bundan sonra musluðu her çevirdiðimizde ve elimize bir bardak suyu her alýþýmýzda, suyun basit bir madde olmadýðýnýn bilinci içinde olacaðýz. Ýnþallah…

 

HER ÞEY ALLAH'I TESBÝH EDER FAKAT SÝZ FARKINA VARAMAZSINIZ.

• Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan her þey O'nu tesbih eder. O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir þey yoktur. Ne var ki siz, onlarýn tesbihini anlamazsýnýz. O, halimdir, baðýþlayýcýdýr. (17. Sûre, 44. Âyet, 57. S. 1. Â., 59. S. 1. Â., 62. S. 1.Â. 64. S. 1. Â.)

 

A. Raif ÖZTÜRK, Moral Haber, 31.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...