Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Birinci umre müdafaasý

 

 

Aþaðýdaki metin...

 

“Umre üzerinden itibar arýyorlar / AKP'ye þirin gözükmeye çalýþýyorlar / Dönemin koþullarýna uyum saðlýyorlar / Daha düne kadar ‘Ya cennet yoksa...' tadýnda yazýlar yazarken, þimdi çýkmýþ mümin havasý atýyorlar / Allah ile kul arasýnda kalmasý gerekenleri açýk ediyorlar” türünden eleþtirilere cevap olsun diye kaleme alýnmýþtýr...

 

Arz ederim:

 

* * *

 

Hadi Yýlmaz Morgül gibi söyleyeyim:

 

Biz böyleyiz iþte! Kahretsin...

 

“Ýbadet de gizli / kabahat de gizli” kuralýný sonuna kadar ihlal ederek, kabahatlerimizi de, ibadetlerimizi açýktan yaparýz...

 

“Gizli” tutmayýz hiçbir þeyi, tutamayýz... Aðzýmýz sýký deðildir bizim...

 

Bazen “Ya cennet yoksa...” diye yazýlar yazarýz...

 

Bazen sanki bin yýllýk sofu gibi kutsal metin incelemesine dalarýz.

 

Bazen vecd ile bin secde eder baþýmýz...

 

Bazen de yüz bin kere tövbe eder, yine cayarýz...

 

“Allah ile kul arasýnda kalmasý gerekenleri”, cümle âleme göstermekle kalmaz, “Allah ile kul arasýnda kalmamasý gerekenleri” de ifþa ederiz.

 

Günahý da sevabý da gizli kalan sinsilerden olmaktansa, sonuna kadar gösteriþçi olmayý tercih edenlerdeniz...

 

Bakarýz:

 

Ýktidarda AK Parti mi var?

 

Atlarýz dolmuþa, ver elini Hicaz...

 

Lakin biraz “gecikmiþ oportünistlerdeniz” biz...

 

7 yýl boyunca baþýmýza takke bile takmadan dolaþtýðýmýz halde...

 

Bir anda kafamýza saksý düþmüþ gibi yapar, 7 yýlýn ardýndan, “HOP” diye ihramlarý çekip Mekke'de alýrýz soluðu...

 

Bir de aptal bir tarafýmýz var:

 

En namlý “ulusalcýmýz”, çark edip “Bu Tayyip'te iþ var arkadaþ” tutumu alýrken...

 

Biz hâlâ AK Parti ile cedelleþir dururuz...

 

Bir yandan AK Parti'nin ulularýndan bonus toplamak için umreye gideriz...

 

Bir yandan da AK Parti'ye çakarak topladýðýmýz bonuslarý heder ederiz...

 

Biraz tuhafýzdýr yani biz...

 

Bir yandan “AKP” yerine “AK Parti” yazarak yumuþamýþ gibi yaparýz, bir yandan da sertlik dozajý yüksek çýldýrtýcý metinler kaleme alýrýz.

 

* * *

 

Bazen dindarlarýn gözüne gireriz, bazen ateistlerin...

 

Gece yatarken imansýz, gündüz kalkýnca mümin oluruz...

 

Ýnancýn çilesini de çekeriz, sefasýný da süreriz...

 

Her çiçekten bal alýrýz, her olgudan itibar toplama telaþýna düþeriz. Bazen mümin gönüllerin en itibarlýsý iken, bir bakmýþsýn yaptýðýmýz ters hareketle topladýðýmýz bütün itibarý anýnda yere çalmýþýz...

 

Bazen laik gönüllerde bin çiçek açmýþ iken, bir bakmýþsýn o gönüllerden de kovulmuþuz...

 

Ýstikrarsýzýz biz... Ýstikametsiz... Misyonsuz... Zamansýzýz... Cemaatsiz...

 

Ýþini bilir gibi yapan iþ bilmezlerdeniz...

 

Hep son kozumuzu oynarýz, kaybederiz, bir daha oynarýz...

 

Siz bize bakmayýn...

 

Sakýn aldanýp itibar falan da vermeyin...

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 30.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...